Home

Textielbenamingen (herschikking) *** I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (herschikking) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))

Textielbenamingen (herschikking) *** I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (herschikking) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))

27.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 286/68


Dinsdag, 17 juni 2008
Textielbenamingen (herschikking) ***I

P6_TA(2008)0277

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (herschikking) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))

2009/C 286 E/29

(Medebeslissingsprocedure — herschikking)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0870),

gelet op de artikelen 251, lid 2, en 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0024/2008),

gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

gelet op de artikelen 80 bis en 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0215/2008),

A.

overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.

gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.