Home

Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie)#Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie)#Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

22.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 16/82


Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) *

P6_TA(2008)0533

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

(2010/C 16 E/26)

(Raadplegingsprocedure — codificatie)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0365),

gelet op artikel 308 van het EGVerdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0273/2008),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0387/2008),

A.

overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.