Home

Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (gemeenschappelijk BTW-stelsel) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 december 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS)

Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (gemeenschappelijk BTW-stelsel) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 december 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS)

28.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 21/24


Donderdag, 4 december 2008
Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (gemeenschappelijk BTW-stelsel) *

P6_TA(2008)0577

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 december 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS))

2010/C 21 E/11

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0147),

gelet op artikel 93 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0154/2008),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken(A6-0448/2008),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Overweging 1

(1)

De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht.

(1)

De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht. Bovendien is btw-ontduiking niet alleen nadelig voor de financiering van de begrotingen van de lidstaten, maar ook voor het algemene evenwicht van de eigen middelen van de Europese Unie, daar verminderde eigen middelen uit de btw gecompenseerd moeten worden door een verhoging van de eigen middelen uit het bruto nationaal inkomen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis)

Om de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/112/EG te verbeteren en doeltreffender te maken dient de Commissie de belastingdiensten van de lidstaten ertoe aan te sporen hun administratieve capaciteit te ontwikkelen teneinde aangiften langs elektronische weg te kunnen ontvangen, en dit voor een zo groot mogelijk aantal categorieën belastingplichtigen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Overweging 6

(6)

Gelet op de ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en -instrumenten moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

(6)

Deze richtlijn beoogt op generlei wijze afbreuk te doen aan maatregelen die op communautair niveau worden uitgevoerd om in 2012 voor bedrijven een verlichting van de administratieve lasten met 25 % te bereiken. Met name gelet op de hieruit voortvloeiende ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en -instrumenten is het wenselijk dat bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis)

Om het effect van de nieuwe formele verplichtingen beter te kunnen beoordelen, met name wat de uitbreiding van de informatieplicht tot dienstverlenende bedrijven betreft, dient de Commissie een effectbeoordeling van deze verplichtingen op te stellen, waarin met name de administratieve kosten voor de belastingplichtigen en de overheidsdiensten en de doeltreffendheid van deze formele verplichtingen bij de bestrijding van belastingfraude worden onderzocht. Zo nodig moet de Commissie een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de inhoud van deze formele verplichtingen indienen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis)

De Commissie dient de mogelijkheid te onderzoeken een gegevensbank op het niveau van de Europese Unie op te zetten die de identificatiegegevens bevat van fysieke personen die ondernemingen hebben opgericht, beheerd of geleid die betrokken zijn geweest bij frauduleuze intracommunautaire handelingen met betrekking tot btw. Voordat een nieuwe onderneming wordt ingeschreven dient de bevoegde nationale instantie de nationale belastingadministratie om een EU-belastingattest te vragen dat door deze administratie wordt verstrekt na raadpleging van de respectieve gegevensbanken, waarmee zij verbonden moet zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Artikel 1 — punt 7

Richtlijn 2006/112/EG

Artikel 263 — lid 2 — alinea 2

De lidstaten kunnen evenwel voor bepaalde categorieën belastingplichtigen toestaan dat de lijst met andere middelen wordt ingediend.

De lidstaten kunnen evenwel tot …(1) voor bepaalde categorieën belastingplichtigen toestaan dat de lijst met andere middelen wordt ingediend.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn — wijzigingsbesluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis

Verslag van de Commissie

De Commissie stelt tegen …(2) een verslag op waarin het effect van deze richtlijn wordt beoordeeld. In dit verslag wordt met name aandacht besteed aan de administratieve kosten die voor de belastingplichtigen voortvloeien uit de nieuwe formele verplichtingen, en aan de mate van doeltreffendheid van deze formele verplichtingen bij de bestrijding van belastingfraude. Indien nodig dient de Commissie een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de inhoud van de formele verplichtingen in.