Home

Mededeling van de Commissie aan de Raad ter uitvoering van artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie betreffende een ontwerp-verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1962/2006

Mededeling van de Commissie aan de Raad ter uitvoering van artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie betreffende een ontwerp-verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1962/2006

Mededeling van de Commissie aan de Raad ter uitvoering van artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie betreffende een ontwerp-verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1962/2006 /* COM/2008/0493 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 22.7.2008

COM(2008) 493 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

ter uitvoering van artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie betreffende een ontwerp-verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1962/2006

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

ter uitvoering van artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie betreffende een ontwerp-verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1962/2006

Bij Verordening (EG) nr. 1962/2006[1] heeft de Commissie, overeenkomstig artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije, vrijwaringsmaatregelen op het gebied van de burgerluchtvaart ingesteld ten aanzien van Bulgarije, daar dit land de verbintenissen niet was nagekomen die het bij de toetredingsonderhandelingen was aangegaan op het gebied van het EG-beleid inzake de veiligheid van de luchtvaart dat economische activiteiten met grensoverschrijdende gevolgen betreft. Na de instelling van vrijwaringsmaatregelen is de bevoegde autoriteit voor de burgerluchtvaart van Bulgarije met het Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (hierna "het EASA" genoemd) een plan van corrigerende maatregelen overeengekomen om de tekortkomingen op veiligheidsgebied te verhelpen.

Het EASA werd door de Commissie verzocht na te gaan of de Bulgaarse luchtvaartautoriteit, wat alle veiligheidsaspecten betrof, waarop de bij Verordening (EG) nr. 1962/2006 ingestelde vrijwaringsmaatregelen betrekking hadden, aan de voorschriften voldeed.

De Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit heeft prompt gereageerd en het EASA corrigerende maatregelen voorgesteld die met toestemming van het EASA werden uitgevoerd. Om te controleren of deze maatregelen goed waren uitgevoerd, heeft het EASA op 8 en 9 april 2008 nogmaals een inspectie uitgevoerd, waarna het op 24 april 2008 een verklaring van sluiting van de procedures heeft afgegeven.

Overeenkomstig artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie worden vrijwaringsmaatregelen niet langer gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is en worden zij in ieder geval ingetrokken wanneer de betrokken verbintenis is nagekomen. Daar Bulgarije de overeengekomen corrigerende maatregelen tot een goed einde heeft gebracht, wordt ervan uitgegaan dat de Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit in staat is te voldoen aan de gemeenschappelijke voorschriften inzake veiligheid en daarom is de Commissie, overeenkomstig artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie, van oordeel dat Bulgarije zijn verbintenis is nagekomen de voorschriften van de Gemeenschap op het gebied van het luchtvervoer volledig toe te passen en dat de bij Verordening (EG) nr. 1962/2006 ingestelde vrijwaringsmaatregelen moeten worden ingetrokken.

Overeenkomstig bovengenoemd artikel 37 is de Commissie verplicht de Raad tijdig in kennis te stellen van haar voornemen Europese verordeningen en beschikkingen tot vaststelling van de vrijwaringsmaatregelen in te trekken en terdege rekening te houden met opmerkingen van de Raad in dit verband. Daarom deelt de Commissie de Raad hierbij mede dat zij voornemens is de maatregelen goed te keuren waarvan het ontwerp in de bijlage is opgenomen.

De Commissie zal deze maatregelen vaststellen met inachtneming van de opmerkingen van de Raad.

BIJLAGE

.

Ontwerp

VERORDENING (EG) nr. …/… VAN DE COMMISSIE

van

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1962/2006

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met name op artikel 37,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1962/2006[2] heeft de Commissie, op grond van artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije, ten aanzien van Bulgarije vrijwaringsmaatregelen genomen op het gebied van de burgerluchtvaart om een ernstige verstoring van de interne markt voor luchtvervoer tegen te gaan die het gevolg was van het feit dat Bulgarije de verbintenissen niet was nagekomen die het bij de toetredingsonderhandelingen was aangegaan op het gebied van het EG-beleid inzake de veiligheid van de luchtvaart, dat economische activiteiten met grensoverschrijdende gevolgen betreft.

(2) Na de instelling van vrijwaringsmaatregelen bij Verordening (EG) nr. 1962/2006 is de bevoegde autoriteit voor de burgerluchtvaart in Bulgarije (hierna "de Bulgaarse luchtvaartautoriteit" genoemd) met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (hierna "het EASA" genoemd) een programma van corrigerende maatregelen overeengekomen om de tekortkomingen op het gebied van veiligheid te verhelpen die bij vorige bezoeken van het EASA en de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (Joint Aviation Authorities) waren vastgesteld.

(3) De Commissie heeft het EASA op 6 september 2007 verzocht na te gaan of de Bulgaarse luchtvaartautoriteiten wat betreft alle veiligheidsaspecten waarop de bij Verordening (EG) nr. 1962/2006 vastgestelde vrijwaringsmaatregelen betrekking hadden aan de regels voldeden, dat wil zeggen te controleren of het overeengekomen programma van corrigerende maatregelen ten uitvoer was gelegd en of de Bulgaarse luchtvaartautoriteit in staat was de regels toe te passen en ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd als onderdeel van zijn toezichtverplichtingen.

(4) De inspectie werd uitgevoerd van 26 tot en met 30 november 2007 overeenkomstig artikel 24, leden 1 en 5, en artikel 54 van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG[3] en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 736/2006 van de Commissie van 16 mei 2006 inzake de werkmethodes van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart bij het uitvoeren van normalisatie-inspecties[4]. Na deze inspectie heeft het EASA op 15 februari 2008 verslag uitgebracht[5].

(5) Volgens het EASA-verslag over de normalisatie-inspectie was er een definitieve verbetering: alle vereiste goedkeuringen deel M, deel 145 en deel 147 en alle vergunningen deel 66 zijn afgegeven. Ook zijn alle Air Operator Certificates, behalve één, overeenkomstig de Europese eisen afgegeven. Daarom kon het EASA 44 van de 45 procedures op het gebied van de luchtwaardigheid afsluiten, terwijl er twaalf nieuwe procedures werden geopend op het gebied van het permanente toezicht.

(6) In zijn verslag heeft het EASA ook verklaard dat de Bulgaarse luchtvaartautoriteit sinds de vorige inspectie in november 2006 drastische maatregelen heeft genomen op het gebied van de luchtwaardigheid van alle in Bulgarije geregistreerde luchtvaartuigen.

(7) Zo werd het aantal in Bulgarije geregistreerde luchtvaartuigen met bijna de helft verminderd, daar luchtvaartuigen van voormalig Sovjetontwerp, als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 216/2008, van het register werden geschrapt. De Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit heeft ook maatregelen genomen om niet-conforme goedkeuringen en certificaten te beperken of in te trekken. Het aantal inspecteurs die de permanente luchtwaardigheid moeten controleren is gestegen van acht tot twaalf (bovendien werden er nog drie medewerkers aangetrokken voor ondersteunende werkzaamheden). Voorts heeft de administratie van de Bulgaarse luchtvaartautoriteit het laatste jaar aanzienlijke verbeteringen ondergaan, waardoor de EASA-inspecteurs een goed inzicht konden krijgen in het niveau van toezicht. De Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit heeft zich ook veel moeite getroost om een handboek voor inspecteurs op te stellen waarin de eisen zijn beschreven en waarin checklists zijn opgenomen ten behoeve van aanvragers van initiële goedkeuringen of wijzigingen op bestaande goedkeuringen. Ten slotte werd aangetoond dat er een uitgebreid opleidingsprogramma was uitgevoerd, zowel voor de reeds aanwezige als de nieuwe personeelsleden van de burgerluchtvaartautoriteit, hoewel geen bijzondere aandacht was geschonken aan bepaalde gebieden, zoals onderhoudsgoedkeuring en betrouwbaarheidsprogramma's en programma's voor verminderd zicht (RVSM).

(8) Tezelfdertijd is het EASA tot de conclusie gekomen dat er nog enige verbeteringen nodig zijn, voornamelijk op het gebied van de certificering van de luchtwaardigheid en het voortdurend toezicht, om de ontbrekende evaluatie door de Bulgaarse luchtvaartautoriteiten van de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk kwaliteitssysteem voor vergunningen voor exploitatie, onderhoud en vliegtuigbemanningen te verhelpen. Met name op dit gebied wees het EASA op een bevinding van niet-conformiteit in de zin van artikel 13, onder d), van Verordening (EG) nr. 736/2006 omdat het om een normalisatieprobleem ging dat, indien het niet terstond werd verholpen, ook tot veiligheidsproblemen kon leiden. Daarnaast werden enige tekortkomingen aangetroffen bij ondernemingen die tijdens deze inspectie werden bezocht om de doeltreffendheid van het toezicht van de Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit te controleren, wat ertoe leidde dat deze autoriteit, overeenkomstig artikel 13, onder c), corrigerende maatregelen voor nogmaals tien bevindingen moest voorstellen om deze kwesties binnen 14 dagen op te lossen.

(9) De Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit heeft tijdig gereageerd en het EASA corrigerende maatregelen voorgesteld die met toestemming van het EASA werden uitgevoerd. Om te controleren of deze maatregelen goed waren uitgevoerd, heeft het EASA op 8 en 9 april 2008 nogmaals een inspectie verricht en een verklaring tot sluiting van de procedures afgegeven overeenkomstig artikel 12, onder b), van Verordening (EG) nr. 736/2006 van 16 mei 2006. De daarin opgenomen verklaringen werden vervolgens gewijzigd in een definitieve versie die het EASA op 21 mei heeft opgesteld en die op 26 mei 2008 aan de Commissie werd toegezonden.

(10) Op 15 mei 2008 heeft Bulgarije de Commissie formeel verzocht de vrijwaringsmaatregelen te onderzoeken en in te trekken overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1962/2006 onder verwijzing naar de verklaring tot sluiting van de procedure die het EASA eerder had afgegeven.

(11) Overeenkomstig artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie worden vrijwaringsmaatregelen niet langer gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is en worden zij in ieder geval ingetrokken wanneer de betrokken verbintenis wordt nagekomen. Daar Bulgarije de overeengekomen corrigerende maatregelen tot een goed einde heeft gebracht, wordt ervan uitgegaan dat de Bulgaarse burgerluchtvaartautoriteit in staat is te voldoen aan Verordening (EG) nr. 216/2008 en de uitvoeringsbepalingen.

(12) De Commissie is daarom van oordeel dat Bulgarije zijn verbintenis is nagekomen de regels van de Gemeenschap op het gebied van het luchtvervoer volledig toe te passen en dat de vrijwaringsmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1962/2006 werden ingesteld, moeten worden ingetrokken.

(13) Overeenkomstig artikel 37 van de Akte van toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie stelt de Commissie de Raad tijdig in kennis van haar voornemen Europese verordeningen en besluiten tot instelling van vrijwaringsmaatregelen in te trekken en houdt zij terdege rekening met eventuele opmerkingen van de Raad in dit verband. Daarom heeft de Commissie de Raad op […] van haar voornemen in kennis gesteld.

(14) De Raad heeft de Commissie op […] opmerkingen doen toekomen. Bij het opstellen van deze verordening is met deze opmerkingen rekening gehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1962/2006 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie

Lid van de Commissie

[1] PB L 408 van 30.12.2006, blz. 8. Rectificatie gepubliceerd in PB L 47 van 16.2.2007, blz. 8.

[2] PB L 408 van 30.12.2006, blz. 8. Rectificatie gepubliceerd in PB L 47 van 16.2.2007, blz. 8.

[3] PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.

[4] PB L 129 van 17.5.2006, blz. 10.

[5] Definitief verslag over de normalisatie-inspectie van EASA in de Republiek Bulgarije, Bulgaarse Burgerluchtvaartautoriteit, op het gebied van de Europese regels inzake de veiligheid van de luchtvaart die van toepassing zijn op het gebied van de permanente luchtwaardigheid, CAW.BG.11.2007, van 15 februari 2008.