Home

Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10 bij de algemene begroting 2008 - Staat van uitgaven per afdeling : afdeling III - Commissie

Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10 bij de algemene begroting 2008 - Staat van uitgaven per afdeling : afdeling III - Commissie

Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10 bij de algemene begroting 2008 - Staat van uitgaven per afdeling : afdeling III - Commissie /* COM/2008/0693 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 31.10.2008

COM(2008) 693 definitief

VOORONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 10 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2008

STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III - Commissie

VOORONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 10BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2008

STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III - Commissie

Gelet op:

- het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 272,

- het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 177,

- Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1525/2007[2], en met name op artikel 37,

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10 bij de begroting 2008 in.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding 4

2. Verhoging van de geraamde ontvangsten 4

2.1. Herziening van de eigen middelen 4

2.2. Overige ontvangsten 4

3. Daling van de betalingskredieten 5

3.1. Rubriek 1a Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid 5

3.2. Rubriek 1b Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid 6

3.3. Rubriek 2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen 7

3.4. Rubriek 3b Burgerschap 7

3.5. Rubriek 4 De EU als mondiale partner 8

OVERZICHTSTABEL PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER 11

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING

De wijzigingen in de staat van uitgaven per afdeling worden afzonderlijk via het SEI-BUD-systeem toegezonden. Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van uitgaven per afdeling als budgettaire bijlage bijgevoegd.

1. Inleiding

Dit voorontwerp van gewijzigde begroting (VOGB) nr. 10 voor 2008 heeft betrekking op de volgende punten:

- de noodzaak om na de bijgestelde raming van eigen middelen en andere ontvangsten een nettoverhoging van de geraamde ontvangsten (1,1987 miljard euro) in de begroting te boeken;

- de noodzaak om een daling van de betalingskredieten in de begrotingsonderdelen tot stand te brengen voor rubrieken 1a, 1b, 2, 3b en 4 (4,8913 miljard euro), rekening houdende met de in het kader van de globale overschrijving voorgestelde herschikkingen.

2. Verhoging van de geraamde ontvangsten

2.1. Herziening van de eigen middelen

De Commissie heeft de raming van de eigen middelen herzien overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000[3]. De herziening heeft met name betrekking op de btw- en bni-saldi en traditionele eigen middelen.

Wat de btw- en bni-saldi betreft, stelt de Commissie op basis van de beschikbare informatie voor een bedrag van 1,8237 miljard euro op te nemen. Deze verhoging betreft de hoofdstukken 3 1 en 3 2 van de ontvangstenzijde van de begroting.

De berekening van de saldi van de lidstaten is in deze fase nog voorlopig, omdat de verificatie van de btw- en bni-gegevens nog niet is afgerond. De Commissie kan de cijfers in de loop van deze VOGB-procedure dus nog herzien.

De Commissie stelt ook voor om de traditionele eigen middelen (TEM) in hoofdstuk 12 van de ontvangsten te verlagen met 1,6 miljard euro. In de gewijzigde begroting nr. 5/2008[4] werd het totale nettobedrag van de traditionele eigen middelen geraamd op 18,5363 miljard euro. Rekening houdende met de evolutie van de ontvangsten sinds het begin van het jaar wordt dit bedrag intussen evenwel op 16,9363 miljard euro geraamd. Als nieuwe werkelijke gegevens voor het laatste kwartaal van het jaar aanzienlijke wijzigingen zouden inhouden ten aanzien van deze raming, zal de Commissie de cijfers ook tijdens de begrotingsprocedure herzien.

2.2. Overige ontvangsten

Financiële correcties in het kader van de structuurfondsen (post 6 5 0 0)

Rekening houdende met de ontvangsten op post 6 5 0 0 en in de veronderstelling dat deze bedragen dit jaar niet opnieuw worden benut, wordt voorgesteld om 313 miljoen euro in de begroting te boeken.

Andere bijdragen en terugbetalingen zonder specifieke bestemming (post 6 6 0 1)

Gezien het werkelijke resultaat voor post 6 6 0 1 kan 33 miljoen euro bijkomend worden geboekt.

Achterstandsrente en boeten

Hoofdstukken 7 0 en 7 1 van de algemene staat van ontvangsten betreffen de achterstandsrente en geldboeten. In de gewijzigde begroting nr. 3/2008[5] werden de bedragen die in de begroting 2008 waren opgenomen, al met 849,2 miljoen euro verhoogd. Gezien de bedragen die dit jaar al zijn ontvangen of waarschijnlijk nog worden ontvangen, wordt voorgesteld om een extra bedrag van 629 miljoen euro te boeken.

3. Daling van de betalingskredieten

De Commissie stelt voor het niveau van de betalingskredieten voor bepaalde begrotingsonderdelen aan te passen om deze beter af te stemmen op de laatste ramingen van de behoeften, waarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de door de Commissie in het kader van de zogeheten globale overschrijving afzonderlijk aangevraagde herschikking van betalingskredieten tussen begrotingsonderdelen door de begrotingsautoriteit zal worden aanvaard. De voorgestelde daling in het niveau van de betalingskredieten bedraagt 4,8913 miljard euro.

3.1. Rubriek 1a Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid

Afronding van de programma’s voor ondernemingen (- 50 miljoen euro)

De betalingskredieten onder begrotingsartikel 01 04 05 worden gestort op twee trustrekeningen, die namens de Commissie worden beheerd door het Europese Investeringsfonds (EIF). Betalingen ter naleving van verplichtingen die worden uitgevoerd door het EIF (namens de Commissie) worden voor zover nodig gedaan door middel van uitbetalingen van deze rekeningen. De twee rekeningen omvatten beide financiële instrumenten, garanties en risicokapitaal.

In het kader van dit programma zijn vastleggingskredieten noodzakelijk opdat de Commissie het EIF als uitvoerende organisatie kan machtigen contracten te tekenen met financiële tussenpersonen. Betalingskredieten zijn op korte termijn slechts gedeeltelijk nodig, aangezien zij afhankelijk zijn van bepaalde te vervullen voorwaarden:

- voor investeringen met risicokapitaal worden middelen slechts aan de risicokapitaalonderneming betaald indien ze nodig zijn om een investering door te voeren of om de subsidiabele kosten van het risicokapitaalfonds te dekken. Zonder investering is er geen betaling.

- voor garanties worden middelen slechts aan een financiële intermediair betaald, indien er sprake is van wanbetaling en de financiële intermediair betaling uit hoofde van de garantie verzoekt. Is er geen sprake van betalingsverzuim, dan vindt er geen uitbetaling plaats.

Aangezien het EIF steeds in staat moet zijn tijdig betalingen uit te voeren, worden er met betalingskredieten voldoende middelen overgeschreven naar trustrekeningen (beheerd namens de Commissie door het EIF). Het verwachte tempo van de betalingen wordt regelmatig nagegaan om te verzekeren dat het EIF steeds over voldoende middelen beschikt. In dit geval slaat "voldoende" op het verwachte tempo van uitbetaling, niet op de totale vastlegging, vermits de door het EIF ondertekende contracten een aanzienlijke duur hebben. De vastgelegde bedragen kunnen over een aanzienlijke periode worden uitbetaald.

In het licht van het voorgaande kan het bedrag aan uitbetalingen dat voor een gegeven jaar nodig is, niet exact worden bepaald op voorhand; de diensten van de Commissie onderhouden doorheen het jaar contacten met het EIF, om de behoeften aan te passen in het licht van de werkelijke uit te schrijven betalingen.

De Commissie stelt in het licht van de van het EIF verkregen informatie een daling van betalingskredieten voor van 86,2 miljoen euro naar 36,2 miljoen euro (- 50 miljoen euro). Dit bedrag is gebaseerd op de geraamde uitbetalingsbehoeften voor de rest van 2008. Het is zeer onwaarschijnlijk dat die een maximum van 36 miljoen euro zullen overschrijden. Bovendien bevatten de trustrekeningen reeds voldoende middelen om indien nodig nog veel hogere uitbetalingen mogelijk te maken.

3.2. Rubriek 1b Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid

Structuur- en cohesiefondsen (- 4,5147 miljard euro)

In dit voorontwerp van gewijzigde begroting wordt een daling van 4,5147 miljard euro in betalingskredieten voor rubriek 1b voorgesteld. De redenen voor deze verlaging worden hierna uiteengezet.

Hoewel het merendeel van de operationele programma’s voor de nieuwe programmeringsperiode 2007-2013 in 2007 werd aangenomen, zullen tussentijdse betalingen voor deze programma's in 2008 verwaarloosbaar zijn. Alvorens voor een gegeven operationeel programma de eerste betalingsaanvraag te doen, moet de betrokken lidstaat een rapport over de beheers- en controlesystemen indienen dat vervolgens door de Commissie moet worden goedgekeurd. Krachtens artikel 71 van Verordening nr. 1083/2006[6] van de Raad moet dit rapport worden ingediend "uiterlijk binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van elk operationeel programma".

Eind september was de situatie betreffende deze rapporten over de beheers- en controlesystemen als volgt. Voor de programma’s van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werden, ten opzichte van een maximumaantal van 117 mogelijke rapporten, 16 rapporten door lidstaten opgestuurd, waarvan er twee werden goedgekeurd. Voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds heeft de Commissie, ten opzichte van 316 mogelijke systeemrapporten, 87 rapporten ontvangen, waarvan er 18 werden goedgekeurd. De lidstaten dienen de rapporten later in dan oorspronkelijk werd verwacht, hetgeen een rechtstreeks effect heeft op de vereiste betalingskredieten voor tussentijdse betalingen. Bovendien zal de goedkeuring van de beheers- en controlesystemen niet noodzakelijk tot een onmiddellijke instroom van betalingsaanvragen leiden, aangezien de lidstaten, vooral wat EFRO betreft, hebben aangegeven dat zij pas uitgaven zullen beginnen verrichten, als de beheers- en controlesystemen zijn goedgekeurd.

In het geval van het Cohesiefonds en in mindere mate van bepaalde operationele programma’s van het EFRO wordt het effect versterkt door het feit dat de lidstaten de 949 grote projecten ook ter goedkeuring aan de Commissie moeten voorleggen.

Dit betekent dat bijna alle betalingen in 2008 voor de programma’s 2007-2013 tot de geprogrammeerde voorschotten zijn beperkt gebleven. De tussentijdse betalingen voor de programma’s 2000-2006 lager echter hoger dan verwacht en hebben bijgevolg een aanzienlijk deel van de betalingen opgeslorpt die oorspronkelijk voor de programma’s 2007-2013 waren geraamd (7,3 miljard euro is overgedragen van de nieuwe programma’s naar de oude). Een groot aantal betalingen voor de programma’s 2000-2006 zijn momenteel echter door de Commissie geschorst, naar aanleiding van audits van de beheers- en controlesystemen van bepaalde specifieke operationele programma’s en in afwachting dat de betrokken lidstaten de nodige correctiemaatregelen nemen.

Rekening houdende met het voorgaande stelt de Commissie voor de betalingskredieten voor de volgende begrotingsonderdelen van rubriek 1b te verlagen:

Begrotingsonderdeel | Naam | Wijziging (in euro) |

04 02 17 | ESF — Convergentie | -649 702 522 |

04 02 19 | ESF — Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid | -965 000 000 |

13 03 16 | EFRO — Convergentie | -1 127 000 000 |

13 03 18 | EFRO — Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid | -200 000 000 |

13 03 19 | EFRO — Europese territoriale samenwerking | -158 000 000 |

13 04 02 | Cohesiefonds | -1 415 000 000 |

Totaal rubriek 1b | -4 514 702 522 |

Het moet worden opgemerkt dat de begroting 2008 die de Commissie heeft gevraagd voor rubriek 1b werd opgemaakt in de veronderstelling dat alle programma’s 2007-2013 in 2007 zouden worden goedgekeurd en dat de uitvoering ervan onmiddellijk na de goedkeuring zou starten, met een adequaat niveau van tussentijdse betalingen als gevolg.

3.3. Rubriek 2 Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen

Reserve voor visserijovereenkomsten (- 20,7 miljoen euro)

Reserve 40 02 41 02 omvat kredieten voor mogelijke nieuwe visserijovereenkomsten met bepaalde derde landen. Gelet op de huidige stand van de onderhandelingen met Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Kenia en Senegal zullen eventuele overeenkomsten met deze landen niet voor het einde van het jaar 2008 worden afgerond. Bijgevolg kunnen de niet benutte betalingskredieten ten bedrage van 20,7 miljoen euro worden geannuleerd. De overeenkomstige vastleggingskredieten zijn grotendeels reeds gebruikt in het kader van kredietoverschrijving DEC22/2008.

3.4. Rubriek 3b Burgerschap

Programma op het gebied van de volksgezondheid (- 13,6 miljoen euro)

In 2008 wordt een onderbesteding van ongeveer 14 miljoen euro aan betalingskredieten verwacht op onderdeel 17 03 01 01 Voltooiing van het programma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008). Er zijn twee belangrijke redenen voor deze onderbesteding.

Vooreerst is door het programma op het gebied van de volksgezondheid in het laatste kwartaal van 2007 een bedrag van ongeveer 7 miljoen euro aan bestemmingsontvangsten vastgelegd, waardoor bijkomende interessante projecten kunnen worden gefinancierd. Eenzelfde bedrag was beschikbaar in betalingskredieten, maar gezien de vastleggingsdatum konden in 2007 nog geen betalingen worden uitgevoerd. Deze betalingskredieten werden automatisch overgedragen naar 2008, maar werden in het begin van 2007 bij de opmaak van het voorontwerp van begroting 2008 niet voorzien. Dit heeft rechtstreeks tot gevolg dat de totale betalingskredieten die op dit begrotingsonderdeel beschikbaar zijn ongeveer 7 miljoen euro hoger liggen.

Bovendien heeft de Commissie voor een groot aantal subsidies van het programma op het gebied van de volksgezondheid verlengingen toegestaan omdat de begunstigden moeilijkheden ondervinden om tijdig de gevraagde resultaten te bereiken. Daarnaast stellen een aantal begunstigden hun dossier voor de terugbetaling of de betrokken bewijsstukken laattijdig ter beschikking. Bijgevolg werden verschillende betalingen, ten bedrage van 7 miljoen euro, uitgesteld naar 2009.

Overgangsfaciliteit voor institutionele opbouw na de toetreding (- 26,7 miljoen euro)

De hoofdreden voor de onderbesteding is de schorsing van betalingen aan Bulgarije uit hoofde van de toetredingsbijstand PHARE (zie verder) en de overgangsfaciliteit. Op 23 juli 2008 nam de Europese Commissie een besluit op grond waarvan twee van de vier Bulgaarse uitvoerende instanties het recht verloren om programma's te beheren in het kader van beide bovengenoemde financiële instrumenten. Daarom wordt voorgesteld de betalingskredieten voor artikel 22 03 01 te verlagen met 26,7 miljoen euro.

3.5. Rubriek 4 De EU als mondiale partner

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) — Ontwikkeling van het menselijk potentieel (- 47,6 miljoen euro)

De Commissie heeft het pakket te erkennen maatregelen en de aanvraag tot beheersoverdracht voor onderdeel IV van het IPA (personele middelen) nog niet ontvangen van de Turkse overheid. Overeenkomstig de informatie die de Turkse regering in de marge van het seminarie over de financieringsovereenkomst heeft verschaft, zou het pakket medio juli formeel worden overgedragen.

De conformiteitsbeoordeling is nog steeds aan de gang en er werd geen nieuwe datum opgegeven voor het indienen bij de Commissie van het pakket te erkennen maatregelen. Zelfs indien de Commissie het pakket voor eind september zou hebben ontvangen, zou het voor de auditors van de Commissie niet mogelijk zijn geweest het pakket te beoordelen en een missie voor accreditatie te laten plaatsvinden en (in het onwaarschijnlijke geval dat er tijdens de missie geen blokkerende bevindingen zouden zijn vastgesteld) ervoor te zorgen dat de beheersoverdracht voor het einde van het jaar ter goedkeuring aan de Commissie kon worden voorgelegd.

Bovendien is er geen akkoord met de Turkse overheid over de tekst van de financieringsovereenkomst. Gelet op de planning die medio oktober nog een "informatieseminarie" bevat en gezien het feit dat de onderhandelingen en de aanpassing van onderdelen van de modelovereenkomst van de Commissie slechts na dat seminarie kunnen starten, lijkt het niet realistisch dat er nog voor het einde van het jaar een financieringsovereenkomst zal worden gesloten.

Aangezien de beheersoverdracht en de ondertekening van de financieringsovereenkomst niet voor het einde van het jaar kunnen worden gerealiseerd - de voorwaarden voor de voorfinanciering -, wordt voorgesteld de betalingskredieten voor artikel 04 06 01 met 47,6 miljoen euro te verlagen.

Instrument voor pretoetredingssteun voor plattelandsontwikkeling (IPARD) (- 70 miljoen euro)

Overeenkomstig de rechtsgrondslag kunnen geen betalingen, ook geen voorfinanciering, worden uitgevoerd voordat de Commissie de beslissing voor de "beheersoverdracht" heeft goedgekeurd. Aangezien de "overdracht" voor geen enkele kandidaat-lidstaat in 2008 zal plaatsvinden, worden de betalingskredieten voor 2008 niet benut.

Kandidaat-lidstaten moeten de structuren (nationale autoriteiten en/of instanties) inrichten die nodig zijn om de programma’s op betrouwbare financiële wijze uit te voeren en moeten vervolgens alle erkenningen op nationaal niveau controleren. De Commissie moet vervolgens, eenmaal de kandidaat-lidstaten klaar zijn, controles uitvoeren om de beheersstructuur te evalueren en te bepalen of de voor elke maatregel specifieke beheers- en controlesystemen voldoen aan de communautaire normen.

Hoewel kandidaat-lidstaten aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om de overdracht in 2008 tot stand te brengen, is het thans duidelijk dat deze dit jaar niet zal plaatsvinden. Uit de laatste raming blijkt dat Kroatië de maatregelen zal erkennen tegen eind oktober 2008 om vervolgens bij de Commissie een aanvraag tot "beheersoverdracht" te doen, die in de eerste helft van 2009 zou moeten worden verleend. Voor de twee andere kandidaat-lidstaten zal de termijn langer zijn gezien de vertraging in de erkenning op nationaal niveau en het gebrek aan ervaring inzake beheer van gemeenschapsmiddelen. Daarom wordt voorgesteld de betalingskredieten voor artikel 05 05 02 met 70 miljoen euro te verlagen.

Pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) Voltooiing van andere vroegere projecten (2000-2006) (- 100 miljoen euro)

De betalingskredieten van begrotingsonderdeel 13 05 01 01 zijn bestemd voor de voltooiing van projecten in Bulgarije en Roemenië. Deze lidstaten hebben de geraamde betalingen voor dit begrotingsonderdeel aanzienlijk verlaagd. Deze geraamde betalingen liggen lager omdat de aanvragen tot terugbetaling in beide landen lager liggen dan verwacht en de betalingen aan twee Bulgaarse projecten werden geschorst. Ingevolge de beslissing tot schorsing die in juli 2008 door de Commissie werd goedgekeurd, worden dit jaar voor de betrokken projecten geen betalingsaanvragen verwacht. Tegen eind november 2008 moet de Bulgaarse overheid een aantal maatregelen nemen (verdere audits, ontwikkeling en uitvoering van een actieplan en wijzigingen in de financiële beheers- en controlesystemen) om het algemeen beheer van beide geschorste projecten te verbeteren. De Commissie zal eenmaal de maatregelen genomen zijn de uitvoering ervan opvolgen en afhankelijk van de resultaten kan zij hetzij de schorsing opheffen hetzij een financiële correctie doorvoeren.

Ten gevolge van de neerwaarts bijgestelde betalingsramingen wordt dus verzocht de betalingskredieten voor begrotingsonderdeel 13 05 01 01 met 100 miljoen euro te verminderen.

Samenwerking met de ontwikkelingslanden in Azië (- 48 miljoen euro)

Een aantal betalingen die in 2008 op begrotingsonderdeel 19 10 01 01 werden geboekt moeten worden verlaagd of geannuleerd, omwille van de volgende redenen:

- Bangladesh (onderwijsprogramma): Het programma wordt veel trager uitgevoerd dan verwacht vanwege de schade die de windhoos in november 2007 aanrichtte. Overeenkomstig de aanbeveling voor een tussentijdse evaluatie van het programma, is het niveau van terugbetaling voor 2008 met 17 miljoen euro verlaagd.

- India (sectorale begrotingssteun voor gezondheidsprogramma’s): Tijdens de onderhandelingen over de financieringsovereenkomst met de Indiase regering werd vanwege administratieve moeilijkheden van de begunstigde de ondertekening van de overeenkomst uitgesteld. Derhalve is het oorspronkelijk geraamde bedrag met 13 miljoen euro verlaagd.

- India: Het uiteindelijk gevraagde bedrag voor een contract van een programma voor het verhogen van het onderwijsniveau ligt vanwege een onvoorziene inningsopdracht van de contractant 1,7 miljoen euro lager dan verwacht.

- Cambodja (programma voor begrotingssteun): Doordat de regering slechts trage vooruitgang boekt bij het uitvoeren van acties die zijn vereist alvorens middelen worden vrijgemaakt, zullen de tranches ten bedrage van 5 miljoen euro niet worden betaald in 2008.

- Myanmar: De oorspronkelijk geraamde betaling van 4,3 miljoen euro voor het contract met het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten (UNOPS) betreffende het "Three Diseases Fund" (HIV/AIDS, malaria en tuberculose) werd teruggebracht tot 2 miljoen euro omdat de audit een aantal zaken heeft aangetoond die volledige uitbetaling onmogelijk maken (daling met 2,3 miljoen euro).

- Pakistan: Gezien het standpunt van de Wereldbank die heeft beslist de modaliteiten van zijn programmafinanciering te wijzigen waardoor de EU een nieuwe beleidsmatrix moet opstellen, wordt een tranche van 6 miljoen euro voor het "programma voor sectorale steun voor het onderwijs" waarschijnlijk niet vrijgegeven in 2008. Bijgevolg wordt de betaling van de begrotingssteun uitgesteld.

- Indonesië (programma recht en veiligheid): De regering heeft de ondertekening van de financieringsovereenkomst uitgesteld waardoor de contracten nog niet werden toegewezen. De betalingen die voortvloeien uit de ondertekening van deze contracten (3 miljoen euro) worden uitgesteld tot volgend jaar.

OVERZICHTSTABEL PER RUBRIEK VAN HET FINANCIEEL KADER

Financieel kader Rubriek/subrubriek | Financieel kader 2008 | Begroting 2008 (incl. GB 1-6/2008 en VOGB 7-9/2008) | VOGB 10/2008 | Begroting 2008 + GB 1-6/2008 + VOGB 7-10/2008 |

|VK |BK |VK |BK |VK |BK |VK |BK | | 1. DUURZAME GROEI | | | | | | | | | | 1a. Concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 |0 |-50 000 000 |11 086 000 000 |9 718 739 600 | |1b. Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 |0 |-4 514 702 522 |47 255 948 720 |36 024 082 504 | | Totaal | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | 0 |-4 564 702 522 | 58 341 948 720 | 45 742 822 104 | | Marge[7] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. BESCHERMING EN BEHEER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN | | | | | | | | | | waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Totaal | 59 193 000 000 | |56 314 715 538 |53 241 270 053 |0 |-20 682 000 |56 314 715 538 |53 220 588 053 | | Marge | | |2 878 284 462 | | | |2 878 284 462 | | | 3. BURGERSCHAP, VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID | | | | | | | | | | 3a. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid |747 000 000 | |730 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Burgerschap |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 |0 |-40 300 000 |888 034 197 |941 144 203 | | Totaal | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 |1 514 640 203 |0 |-40 300 000 |1 618 308 197 |1 474 340 203 | | Marge[8] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. DE EU ALS MONDIALE PARTNER[9] | 7 002 000 000 | | 7 311 218 000 |8 112 728 400 |0 |-265 600 000 |7 311 218 000 |7 847 128 400 | | Marge | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRATIE[10] | 7 380 000 000 | |7 279 207 193 |7 279 767 193 |0 |0 |7 279 207 193 |7 279 767 193 | | Marge | | | 177 792 807 | | | | 177 792 807 | | | 6. COMPENSATIES | 207 000 000 | |206 636 292 |206 636 292 |0 |0 |206 636 292 |206 636 292 | | Marge | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTAAL | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 131 072 033 940 | 120 662 566 767 | 0 |-4 891 284 522 | 131 072 033 940 | 115 771 282 245 | | Marge | | |2 814 375 257 |9 607 842 430 | | |2 814 375 257 |14 499 126 952 | |

[1] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[2] PB L 343 van 27.12.2007, blz. 9.

[3] PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1.

[4] Goedgekeurd op 2 september 2008.

[5] PB L 208 van 5.8.2008, blz. 1.

[6] PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.

[7] Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering wordt niet begrepen in de berekening van de marge onder rubriek 1a. Het flexibiliteitsinstrument is aangesproken voor een bedrag van 200 miljoen euro.

[8] Het bedrag voor het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) wordt in de begroting opgenomen boven het maximum van de betrokken rubrieken van het financieel kader, overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (PB C 139 van 14.6.2006).

[9] De marge voor 2008 in rubriek 4 houdt geen rekening met de kredieten betreffende de reserve voor noodhulp. Het flexibiliteitsinstrument is aangesproken voor een bedrag van 70 miljoen euro.

[10] Om de marge ten opzichte van het maximum van rubriek 5 te berekenen, wordt rekening gehouden met voetnoot 1 van het financieel kader 2007-2013 voor een bedrag van 77 miljoen euro aan bijdragen van de personeelsleden in het pensioenstelsel.