Home

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Ontwikkeling en consolidatie van de buitenlandse dienst: uitvoering van de voor 2008 geplande maatregelen

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Ontwikkeling en consolidatie van de buitenlandse dienst: uitvoering van de voor 2008 geplande maatregelen

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 23.12.2008

COM(2008) 879 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWIKKELING EN CONSOLIDATIE VAN DE BUITENLANDSE DIENST: UITVOERING VAN DE VOOR 2008 GEPLANDE MAATREGELEN

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWIKKELING EN CONSOLIDATIE VAN DE BUITENLANDSE DIENST:UITVOERING VAN DE VOOR 2008 GEPLANDE MAATREGELEN

1. INLEIDING

In haar mededeling over de ontwikkeling en consolidatie van de buitenlandse dienst in 2007-2008, die op 10 mei 2007 is aangenomen[1], heeft de Commissie besloten in 2007 delegaties te openen in Azerbeidzjan, Montenegro, Oost-Timor en bij de Afrikaanse Unie, kantoren te openen in landen die al onder een delegatie vallen (Juba en Astana) en twee geregionaliseerde delegaties (Armenië en Kaapverdië) om te vormen tot volwaardige delegaties. Al deze voornemens zijn uitgevoerd.

In de mededeling van 10 mei 2007 waren ook een aantal andere maatregelen gepland om in 2008 uit te voeren, naargelang van de beschikbare middelen: opening van een permanente vertegenwoordiging bij de Raad van Europa in Straatsburg en een delegatie in Oezbekistan en het omvormen van de geregionaliseerde delegaties in Kirgizië, Tadzjikistan, Nepal, Togo, Liberia, Djibouti en Jemen tot volwaardige delegaties.

Gezien de begrotingsmiddelen voor de buitenlandse dienst in 2008 en dankzij het in juni goedgekeurde plan voor de herschikking van 96 posten binnen de buitenlandse dienst, dat momenteel wordt uitgevoerd, kunnen deze maatregelen nu worden verwezenlijkt.

Daarnaast wordt voorgesteld betere administratieve ondersteuning op te zetten voor de standplaatsen waar de Commissie los van de delegaties langdurig aanwezig moet zijn om toe te zien op haar activiteiten. In dit verband wordt voorgesteld vertegenwoordigingen op te richten in Belize, de Comoren, Congo (Goma), Mongolië, Myanmar/Birma, Panama en Samoa.

2. ONTWIKKELING VAN HET NETWERK VAN DE BUITENLANDSE DIENST

2. 1. Opening van delegaties

Twee nieuwe delegaties zullen worden geopend op basis van de momenteel beschikbare of voor 2009 verwachte middelen: een delegatie in Oezbekistan en een delegatie bij de Raad van Europa in Straatsburg. Deze maatregelen waren al gepland in de mededeling van de Commissie van 6 juni 2005, maar zij konden nog niet worden uitgevoerd vanwege een gebrek aan middelen.

De opening van de delegatie in Oezbekistan hangt samen met het feit dat de Europese Unie steeds grotere belangen heeft in Centraal-Azië. Oezbekistan bevindt zich in het hart van de regio en is een van de belangrijkste landen, vooral gezien zijn bevolkingsomvang. De betrekkingen tussen de Europese Unie en Oezbekistan zijn versterkt en de Oezbeekse autoriteiten geven positieve signalen af, onder meer op het gebied van de mensenrechten. Aanwezigheid van de Commissie ter plaatse zou een impuls vormen om verdere vooruitgang te boeken en tegelijkertijd zouden zo de belangen van de Europese Unie beter kunnen worden behartigd.

De opening van een delegatie bij de Raad van Europa hangt in de eerste plaats samen met het aanhalen van de banden tussen de Europese Unie en de Raad van Europa. Er is sprake van een toename van het aantal gevoelige dossiers, waarbij beide partijen bevoegd zijn voor bepaalde elementen en die gezamenlijk optreden vereisen. De Raad van Europa is daarnaast een van de instellingen waarbinnen de betrekkingen met de Russische Federatie, de landen van de Balkan en de buurlanden worden vormgegeven. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat de Europese Unie en de Raad van Europa op politiek niveau hebben besloten hun formele betrekkingen aan te halen met de ondertekening in mei 2007 van een memorandum van overeenstemming inzake een nieuw kader voor meer samenwerking en politieke dialoog.

Zodra het besluit is goedgekeurd en de noodzakelijke overeenkomsten inzake de vestiging zijn ondertekend, zullen de diensten van de Commissie deze maatregelen zo snel mogelijk uitvoeren.

2. 2. Omvorming van geregionaliseerde delegaties

Voorgesteld wordt de geregionaliseerde delegaties in Djibouti, Kirgizië, Liberia, Nepal, Tadzjikistan, Togo en Jemen om te vormen tot volwaardige delegaties.

Voor Kirgizië en Tadzjikistan hangt deze omvorming samen met de verbintenissen die de Europese Unie is aangegaan in de strategie voor het nieuwe partnerschap tussen de Europese Unie en Centraal-Azië, die de Raad in juni 2007 heeft goedgekeurd.

De statuutswijziging van de delegatie in Djibouti hangt samen met de nieuwe strategie van de Commissie voor de Hoorn van Afrika. Er moet een stabiele gesprekspartner in de regio zijn, op een strategische locatie waar verschillende economische, culturele en religieuze invloedssferen samenkomen en van waaruit contacten en een dialoog met alle krachten in de regio tot stand kunnen worden gebracht.

In Liberia moet de situatie worden hersteld zoals die bestond voor het uitbreken van de burgeroorlog. Daarnaast vindt de Commissie dat de Europese Unie er vertegenwoordigd moet zijn gezien haar bijzondere positie als op een na grootste donor (na de Verenigde Staten). Het is ook noodzakelijk om de aanwezigheid van de Commissie te versterken gezien de verbintenissen die zijn aangegaan jegens de autoriteiten van Liberia, de omvang van de te beheren hulpportefeuille en de noodzaak om politiek zichtbaar te zijn in dit land, dat een prominente rol speelt in de berichtgeving over Afrika.

Het voorstel om de geregionaliseerde delegatie in Nepal , die momenteel ressorteert onder de delegatie in New Delhi, om te vormen tot een volwaardige delegatie moet worden afgestemd op het vredesproces in het land, dat grote gevolgen heeft voor de politieke betrekkingen tussen Nepal en de Europese Unie en voor het optreden van de Commissie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

De versterking van de aanwezigheid van de Commissie in Togo hangt enerzijds samen met de hervatting van de samenwerking met dat land na het besluit van de Raad van 13 november 2006 en is anderzijds noodzakelijk in het kader van de normalisering van de betrekkingen na twintig jaar crisis en het toezicht op het proces van democratisering, hervormingen en beter bestuur waarvoor de Commissie heeft gepleit. De Commissie is hier actief bij betrokken en de delegatie kan haar rol wat betreft het toezicht na de afsluiting van de procedure op grond van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou alleen goed vervullen in de vorm van een volwaardige delegatie. Deze maatregelen vormen een belangrijke bijdrage aan de politieke stabiliteit van de subregio.

De hechte band met Jemen op het gebied van ontwikkelingshulp en de voortdurende politieke steun van de EU, met name voor goed bestuur en democratisering, rechtvaardigen het besluit om de delegatie in Jemen om te vormen tot een volwaardige delegatie. Voor de regionale veiligheid (in de Golf en de Hoorn van Afrika) en de strijd tegen het terrorisme is de stabiliteit van Jemen van groot belang. Daarom zal de EU de komende jaren haar steun handhaven en zal haar aanwezigheid groter moeten worden.

2. 3. Standplaatsen los van een delegatie

Naast de ECHO-kantoren, die worden beheerd door het directoraat-generaal ECHO, heeft de ervaring geleerd dat vertegenwoordigingen los van een delegatie moeten worden opgezet om de activiteiten van de Commissie te vergemakkelijken in een land waar een delegatie is gevestigd in de hoofdstad of in een land waar geen delegatie (meer) is.

De aanwezigheid van personeel en infrastructuur van de Commissie op deze plaatsten moet beter worden geregeld met een voorafgaand politiek besluit en een heldere juridische grondslag. Aangezien de opzet van dergelijke standplaatsen afhankelijk is van de politieke context, wordt voorgesteld onderscheid te maken tussen de opzet van een nieuwe standplaats in een land waar de Commissie al een delegatie heeft en de opzet van een nieuwe standplaats in een land waar de Commissie niet vertegenwoordigd wordt door een delegatie. In beide gevallen moet het betrokken land vooraf akkoord gaan en moeten de voorwaarden voor "vestiging" worden vastgesteld, door middel van een verbale nota/overeenkomst in het eerste geval of een briefwisseling in het tweede geval.

2.3.1. Nieuwe standplaatsen in een land waar al een delegatie bestaat

Voorgesteld wordt een nieuwe standplaats in te richten in Goma (Democratische Republiek Congo), ressorterend onder de delegatie in Kinshasa. Hiermee kan de EU betere invulling geven aan haar grote rol in de beheersing van de crisis in het gebied van de Grote Meren, en met name aan haar rol als katalysator en waarnemer in respectievelijk de processen in Goma en Nairobi. De Commissie zou hiermee andere leden van de internationale gemeenschap volgen, met name de permanente aanwezigheid van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie, de missies in het kader van het Europese veiligheids- en defensiebeleid (EUPO/EUSEC) en van sommige lidstaten die gevolg hebben gegeven aan de aanbeveling van de Europese Unie om een vertegenwoordiging te openen in Goma. Naast het toezicht op de politieke processen zou de aanwezigheid van de Commissie in Goma het beheer van de communautaire programma's in het oosten van de Democratische Republiek Congo aanzienlijk vergemakkelijken.

In de overeenkomst die moet worden gesloten met de Congolese autoriteiten moet worden vermeld dat de regeling betreffende de voorrechten en immuniteiten van de vestigingsovereenkomst ook geldt voor degenen die in Goma werken.

De opening van dit kantoor leidt niet tot extra uitgaven voor de buitenlandse dienst, maar zal worden gefinancierd door de herverdeling van bestaande of reeds voor 2009 geplande middelen.

2.3.2. Nieuwe standplaatsen in een land waar geen delegatie bestaat

Er moet een heldere juridische grondslag worden gecreëerd om de activiteiten van de medewerkers van de EU in bepaalde landen voort te zetten, zodat ambtenaren die belast zijn met specifieke taken, zoals vastgelegd in een briefwisseling met het gastland, deze zo goed mogelijk kunnen uitvoeren tijdens hun verblijf ter plaatse. In deze briefwisseling tussen de Commissaris voor buitenlandse betrekkingen en de bevoegde autoriteiten van het gastland moet worden vermeld welke immuniteitenregeling van toepassing is.

Voorgesteld wordt een standplaats te openen in Panama (het hoofd van de delegatie in Nicaragua is geaccrediteerd bij dit land). In april 2003 is een verbindingskantoor geopend om toezicht te houden op de samenwerkingsprojecten. Dit kantoor ressorteert onder de geregionaliseerde delegatie in Costa Rica, die op haar beurt afhangt van de delegatie in Nicaragua. Gezien de geplande aanzienlijke stijging van de steunbedragen voor de periode 2007-2013 is het gerechtvaardigd dit kantoor te handhaven. Om dezelfde reden wordt voorgesteld een standplaats te openen in Samoa (het hoofd van de delegatie in Fiji is geaccrediteerd bij dit land), zodat het bestaande kantoor adequaat toezicht ter plaatse kan houden op de projecten.

Daarnaast zou het op korte termijn noodzakelijk kunnen zijn om een permanente aanwezigheid in te richten in Belize (het hoofd van de delegatie in Jamaica is geaccrediteerd bij dit land), op de Comoren (het hoofd van de delegatie op Mauritius is geaccrediteerd bij dit land) en in Myanmar/Birma (het hoofd van de delegatie in Thailand is geaccrediteerd bij dit land) om ervoor te zorgen dat de hulp doeltreffend wordt beheerd en de politieke situatie meer van nabij wordt gevolgd.

Op dit moment moet het toezicht op projecten in deze landen worden verzorgd door missies van ambtenaren van de bevoegde delegatie. Daarbij gaat het om langdurige missies of zeer frequente kortdurende missies, wat onvoldoende blijkt voor de uit te voeren taken en soms moeilijk te organiseren is. Het gebrek aan permanente aanwezigheid leidt tot vertraging in de uitvoering, met name wanneer controles vooraf vereist zijn, en tot grotere risico's als gevolg van het bestuurlijke capaciteitsgebrek in de begunstigde landen wanneer deze betrokken zijn bij het operationele en financiële beheer van de communautaire middelen. Voorgesteld wordt om nieuwe standplaatsen in de genoemde landen op te richten. Deze maatregel zal worden uitgevoerd zodra de bestaande middelen kunnen worden herverdeeld.

Voorgesteld wordt ook binnen de bestaande middelen een nieuwe standplaats te openen in Mongolië (het hoofd van de delegatie in China is geaccrediteerd bij dit land) om beter toezicht te kunnen houden op de lokale projecten, met name gezien het feit dat het land moeilijk toegankelijk is. Tot september 2004 hield het TACIS-bureau toezicht op deze projecten. Sinds de acties voor Mongolië zijn overgedragen van het TACIS- naar het ALA-programma, is het kantoor gesloten en wordt het toezicht verzorgd via een dienstencontract.

3. PERSONELE EN BUDGETTAIRE MIDDELEN

Tijdens zijn vergadering van 18 januari 2008 heeft de Stuurgroep van de buitenlandse dienst besloten om binnen de begroting van 2008 18 ambtenarenposten te reserveren voor de ontwikkeling van het netwerk in 2008, waarbij voorrang wordt gegeven aan de Raad van Europa, Oezbekistan en de omvorming van de delegaties in Liberia, Togo en Jemen. Volgens het op 17 juni 2008 goedgekeurde herschikkingsplan worden 16 extra ambtenarenposten gecreëerd om de delegaties in Djibouti, Kirgizië, Nepal en Tadzjikistan te kunnen omvormen.

Voorgesteld wordt dan ook om de 34 beschikbare posten voor ambtenaren (18 uit de toewijzing voor 2008 en 16 door herschikking) en de noodzakelijke arbeidscontractanten en lokale medewerkers te verdelen zoals aangegeven in onderstaande tabel. Met deze verdeling wordt niet vooruitgelopen op de verdere ontwikkeling van de personele middelen, met name de arbeidscontractanten en lokale medewerkers, die indien nodig moeten worden gefinancierd uit de middelen die vrijkomen uit de vroegere BA-onderdelen/EOF-kredieten in het kader van de uitvoering van de hulp.

In het algemeen worden de uitgaven in verband met de in punt 2 beschreven maatregelen, die in de praktijk grotendeels in 2009 zullen worden uitgevoerd, gedekt door de personeelsherschikking en de herverdeling van de bestaande financiële middelen voor 2008 of de reeds geplande middelen voor 2009 door de beschikbare middelen te optimaliseren om nieuwe exploitatie-, infrastructuur-, personeels- en andere kosten te dekken.

Personele middelen voor de opening of omvorming van de delegaties |

Delegatie | Rubriek 5 | Vroegere BA-onderdelen/ EOF-kredieten |

AD | AST | AC | LM | AC | LM |

Raad van Europa | 1 | 1 |

Oezbekistan | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Djibouti (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kirgizië (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Liberia (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Nepal (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tadzjikistan (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Togo (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Jemen (omvorming) | 2 | 2 | 2 | 2 |

TOTAAL | 18 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 |

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de benodigde budgettaire middelen, op basis van een differentiëring naar oprichtingskosten (eenmalig en een direct uitvloeisel van het geplande aantal te openen of om te vormen delegaties) en jaarlijkse kosten (terugkerend en samenhangend met het functioneren van de nieuwe of omgevormde delegaties in de nieuwe bezetting).

Budgettaire middelen voor de opening van de delegaties |

Delegatie | Oprichtingskosten | Jaarlijkse kosten |

Raad van Europa | 309 990 euro | 629 810 euro |

Oezbekistan | 667 245 euro | 2 033 870 euro |

Djibouti (omvorming) | 595 160 euro | 1 600 910 euro |

Kirgizië (omvorming) | 595 160 euro | 1 600 910 euro |

Liberia (omvorming) | 558 660 euro | 1 597 310 euro |

Nepal (omvorming) | 595 160 euro | 1 600 910 euro |

Tadzjikistan (omvorming) | 595 160 euro | 1 600 910 euro |

Togo (omvorming) | 558 660 euro | 1 597 310 euro |

Jemen (omvorming) | 558 660 euro | 1 597 310 euro |

TOTAAL | 5 033 855 euro | 13 859 250 euro |

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. BENAMING VAN HET VOORSTEL

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT - ONTWIKKELING EN CONSOLIDATIE VAN DE BUITENLANDSE DIENST: UITVOERING VAN DE VOOR 2008 GEPLANDE MAATREGELEN

2. ABM/ABB-KADER

BUITENLANDSE BETREKKINGEN - Buitenlandse dienst

3. BEGROTINGSONDERDELEN

3.1. Begrotingsonderdelen (beleidsuitgaven en bijbehorende uitgaven voor technische en administratieve bijstand (vroegere BA-onderdelen)) inclusief omschrijving

XX.010102 : Uitgaven voor personeel in actieve dienst bij de delegaties van de Commissie

XX.010202 : Extern personeel bij de delegaties van de Commissie

XX.010212 : Andere beheersuitgaven van de delegaties van de Commissie

XX.010302 : Gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven bij de delegaties van de Commissie

19.010401 : Instrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking - Uitgaven voor administratief beheer

21.010410 : Europees Ontwikkelingsfonds - Uitgaven voor administratief beheer

3.2. Duur van de actie en van de financiële gevolgen

De in deze mededeling geplande uitbreiding zal eind 2008 van start gaan. Aangezien het gaat om het openen van nieuwe delegaties, het omvormen van delegaties die gewoon operationeel blijven en de opening van nieuwe standplaatsen is er geen einddatum voorzien.

3.3. Begrotingskenmerken

Begrotings-onderdeel | Soort uitgave | Nieuw | Bijdrage EVA | Bijdragen kandidaat-lidstaten | Rubriek financiële vooruit-zichten |

XX.010102 | NVU | NGK | JA | NEEN | NEEN | nr. 5 |

XX.010202 | NVU | NGK | JA | NEEN | NEEN | nr. 5 |

XX.010212 | NVU | NGK | JA | NEEN | NEEN | nr. 5 |

XX.010302 | NVU | NGK | JA | NEEN | NEEN | nr. 5 |

19.010401 | NVU | NGK | JA | NEEN | NEEN | nr. 4 |

21.010410 | NVU | NGK | JA | NEEN | NEEN | nr. 4 |

4. OVERZICHT VAN DE MIDDELEN

4.1. Financiële middelen

4.1.1. Overzicht van de vastleggingskredieten (VK) en betalingskredieten (BK)

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

Soort uitgave | Punt nr. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e.v. | Totaal |

Beleidsuitgaven[2] |

Vastleggingskredieten (VK) | 8.1. | a |

Betalingskredieten (BK) | b |

Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag[3] |

Technische & administratieve bijstand (NGK) |

8.2.4. | c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

TOTAAL REFERENTIEBEDRAG |

Vastleggingskredieten | a + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

Betalingskredieten | b + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

Administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen[4] |

Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (NGK) | 8.2.5. | d | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 |

Andere niet in het referentiebedrag begrepen administratieve uitgaven (NGK) | 8.2.6. | e | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 |

Totale indicatieve kosten van de maatregel |

TOTAAL VK, inclusief personeelsuitgaven | a + c + d + e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 |

TOTAAL BK, inclusief personeelsuitgaven | b + c + d + e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 |

:

4.1.2. Verenigbaarheid met de financiële programmering

( Het voorstel is verenigbaar met de bestaande financiële programmering.

( Het voorstel vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten.

( Het voorstel vergt wellicht toepassing van de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord[5] (flexibiliteitsinstrument of herziening van de financiële vooruitzichten).

4.1.3. Financiële gevolgen voor de ontvangsten

( Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

( Het voorstel heeft de volgende financiële gevolgen voor de ontvangsten: Niet van toepassing

4.2. Personele middelen in voltijdequivalenten (VTE ) (ambtenaren, tijdelijk en extern personeel) - zie punt 8.2.1.

Jaarlijkse behoeften | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e.v. |

Totale personele middelen | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

5. KENMERKEN EN DOELSTELLINGEN

5.1. Behoefte waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Voor 2008 hebben deze maatregelen betrekking op de opening van twee nieuwe delegaties (in Oezbekistan en bij de Raad van Europa in Straatsburg) en de omvorming van de geregionaliseerde delegaties in Djibouti, Kirgizië, Liberia, Nepal, Tadzjikistan, Togo en Jemen tot volwaardige delegaties.

De extra uitgaven zullen worden gefinancierd uit de bestaande en de voor 2009 geplande kredieten, waarbij een prioritaire volgorde voor de verschillende maatregelen zal worden vastgesteld.

5.2. Meerwaarde van het communautaire optreden, samenhang van het voorstel met andere financiële instrumenten en mogelijke synergie

In verband met de recente internationale ontwikkelingen en teneinde de economische en politieke betrekkingen met de genoemde landen of organisaties te verdiepen, wordt het noodzakelijk geacht het netwerk van de buitenlandse dienst verder uit te bouwen door middel van het openen van delegaties in Oezbekistan en bij de Raad van Europa of door het omvormen van de bestaande geregionaliseerde delegaties in Djibouti, Kirgizië, Liberia, Nepal, Tadzjikistan, Togo en Jemen.

5.3. Doelstellingen, verwachte resultaten en bijbehorende indicatoren van het voorstel in de context van het ABM

Deze maatregelen moeten de Commissie in staat stellen haar activiteiten in de betrokken landen beter te beheren.

5.4. Wijze van uitvoering (indicatief)

( Gecentraliseerd beheer

( rechtstreeks door de Commissie

( gedelegeerd aan:

( uitvoerende agentschappen

( door de Gemeenschappen opgerichte organen als bedoeld in artikel 185 van het Financieel Reglement

( nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak

( Gedeeld of gedecentraliseerd beheer

( met lidstaten

( met derde landen

( Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke)

Opmerkingen:

6. TOEZICHT EN EVALUATIE

6.1. Toezicht

De plaatselijk in de delegatie verrichte uitgaven volgen de financiële trajecten die zijn ingesteld door de gesubdelegeerde ordonnateurs ter plaatse (de hoofden van de delegaties) en zijn onderworpen aan controles ex post door de diensten van de Commissie. Verder zullen de delegaties in kwestie deel uitmaken van het netwerk van delegaties van de Commissie en zullen zij derhalve onderworpen zijn aan controles in het kader van de bezoeken van de Inspectie van de Delegaties en van de eenheid Interne controle van de buitenlandse dienst.

6.2. Evaluatie

6.2.1. Evaluatie vooraf

Tot het openen van de nieuwe delegaties is besloten om te kunnen voldoen aan de behoeften als gevolg van de ontwikkeling van de economische en politieke betrekkingen met de genoemde landen en in nauw overleg met alle betrokken diensten en directoraten-generaal.

6.2.2. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie of evaluatie achteraf genomen maatregelen (ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan)

Niet van toepassing

6.2.3. Vorm en frequentie van toekomstige evaluaties

Het netwerk van de delegaties moet op gezette tijden worden beoordeeld om te bezien of het beantwoordt aan de politieke prioriteiten en of de beschikbare middelen optimaal worden gebruikt. Tot rationalisering of uitbreiding van het netwerk zal worden besloten afhankelijk van de ontwikkeling van de economische en politieke betrekkingen met de betrokken landen en de beschikbare middelen.

7. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Het doel is in de praktijk de taken te verdelen, gebruik makende van de financiële trajecten die in de communautaire wetgeving zijn voorzien, en versterkt door regelmatige controles achteraf door de diensten van de Commissie.

8. MIDDELEN

8.1. Financiële kosten van de doelstellingen van het voorstel

Niet van toepassing

8.2. Administratieve uitgaven

8.2.1. Aantal en soort personeelsleden

Soort post | Huidig of extra personeel dat zal worden ingezet voor het beheer van de actie (aantal posten/VTE) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e.v. |

Ambtenaren of tijdelijk personeel[6] (XX 01 01 02 01) | A*/AD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

B*, C*/AST | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Uit art. XX 01 02 02 01 gefinancierd personeel[7] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Uit 19.010401 gefinancierd ander personeel[8] 21.010410 (EOF) | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 |

TOTAAL | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

8.2.2. Omschrijving van de taken die uit de actie voortvloeien

Beheer en vertegenwoordiging van het beleid van de Gemeenschap in de betrokken landen en organisaties.

8.2.3. Herkomst van het (statutaire) personeel

De uitgaven voor personeel en beheer zullen in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure ten laste worden gebracht van de begroting van het beherende DG, binnen de bestaande budgettaire grenzen.

( Posten die momenteel zijn toegewezen aan het beheer van het te vervangen of te verlengen programma

( Posten die al zijn toegewezen in het kader van de JBS/VOB-procedure voor jaar n (18 ambtenarenposten)

( Posten waarom in het kader van de volgende JBS/VOB-procedure zal worden gevraagd

( Bestaande posten binnen de beherende dienst die worden heringedeeld (interne herindeling) - dit betreft het saldo van de benodigde posten

( Posten die voor jaar n nodig zijn maar die in het kader van de JBS/VOB-procedure voor dat jaar nog niet zijn toegewezen

De uitgaven voor personeel en beheer zullen in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure ten laste worden gebracht van de begroting van het beherende DG, binnen de bestaande budgettaire grenzen.

8.2.4. Andere administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag (XX 01 04/05 - Uitgaven voor administratief beheer)

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel (nummer en omschrijving) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e.v. | TOTAAL |

1. Technische en administratieve bijstand (inclusief bijbehorende personeelsuitgaven) |

Uitvoerende agentschappen[9] |

Andere technische en administratieve bijstand |

- intern 19.010401 | 3,504 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 13,528 |

21.010410 (EOF) | 2,182 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 8,494 |

- extern |

Totaal technische en administratieve bijstand | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

8.2.5. Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

in miljoen euro (tot op drie decimalen)

Soort personeel | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e.v. | TOTAAL |

Ambtenaren en tijdelijk personeel (XX 01 01) | 6,929 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 29,709 |

Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel (hulpfunctionarissen, gedetacheerde nationale deskundigen, personeel op contractbasis, enz.) (vermeld begrotingsonderdeel) | 0,313 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 1,285 |

Totaal personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 |

Berekening - Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |

Zie details in de bijlage. |

Berekening - Uit artikel XX 01 02 gefinancierd personeel |

Zie details in de bijlage. |

8.2.6. Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen in miljoen euro (tot op drie decimalen) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e.v. | TOTAAL |

XXXX 01 02 12 01 - Dienstreizen | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 |

XX |

XX |

XX |

2. Totaal andere beheersuitgaven (XX 01 02 12) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 |

3. Andere uitgaven van administratieve aard XX 01 03 02 01 Aankoop, huur en daarmee samenhangende uitgaven XX 01 03 02 02 Uitrusting, meubilair, leveringen en diensten | 2,814 2,849 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 12,898 6,909 |

Totaal andere administratieve uitgaven die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 |

Berekening - Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen |

[.] |

8.3. Algemene opmerkingen

De uitvoering van de beschreven maatregelen uit de voor 2009 beschikbare middelen leidt de komende jaren niet tot een toename van de totale exploitatiekosten van de buitenlandse dienst.

[1] COM(2007) 206 definitief.

[2] Uitgaven die niet onder hoofdstuk xx 01 van de betrokken titel xx vallen.

[3] Uitgaven in het kader van artikel xx 01 04 van titel xx.

[4] Uitgaven in het kader van hoofdstuk xx 01, met uitzondering van de artikelen xx 01 04 en xx 01 05.

[5] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

[6] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

[7] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.

[8] Waarvan de kosten door het referentiebedrag worden gedekt.

[9] Verwijs naar het specifieke financieel memorandum voor de betrokken uitvoerende agentschappen.