Home

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))#BIJLAGE BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 december 2008 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))#BIJLAGE BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 december 2008 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

23.2.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 45/164


Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument

P6_TA(2008)0620

Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))

(2010/C 45 E/50)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0833 — C6-0466/2008),

gezien het Interinstitutionele Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1) (Interinstitutioneel Akkoord), en met name punt 27 daarvan,

gezien de conclusies van de Europese Raad van 19 en 20 juni 2008,

gezien de resultaten van de trialoog van 4 december 2008,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0493/2008),

A.

overwegende dat het Europees Parlement volledig achter het initiatief van de Commissie staat om een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden in het leven te roepen (de „voedselfaciliteit”), en dat ook de Europese Raad zich reeds voor dat idee had uitgesproken op 19 en 20 juni 2008,

B.

overwegende dat het Europees Parlement en de Raad tijdens het overleg op 21 november 2008 zijn overeengekomen voor de voedselfaciliteit een financiering uit te trekken ten bedrage van in totaal 1 miljard EUR over een periode van drie jaar,

C.

overwegende dat het voorstel van de Commissie oorspronkelijk voorzag in financiering van de Voedselfaciliteit uit de marge van rubriek 2 van het meerjarig financieel kader (MFK), maar dat zowel het Europees Parlement als de Raad hier bezwaar tegen hadden,

D.

overwegende dat het Europees Parlement van oordeel was dat de beste oplossing zou zijn om het maximum van rubriek 4 van het MFK te herzien, maar dat de Raad dit afwees,

E.

overwegende dat de twee takken van de begrotingsautoriteit het ten slotte eens werden over financiering van de voedselfaciliteit door een optimale combinatie van het flexibiliteitsinstrument, de reserve voor noodhulp en een herschikking binnen rubriek 4 van het stabiliteitsinstrument,

F.

overwegende dat de twee takken van de begrotingsautoriteit het eens waren dat de bijdrage van het flexibiliteitsinstrument aan de financiering van de voedselfaciliteit moet bestaan in de beschikbaarstelling van in totaal 420 miljoen EUR van het bedrag van 730 miljoen EUR dat onder dit instrument beschikbaar is in de begroting voor 2009,

G.

overwegende dat dit het tweede achtereenvolgende jaar is dat dit instrument is gebruikt in de drie jaar dat het Interinstitutioneel Akkoord rechtsgeldig bestaat,

H.

overwegende dat hieruit blijkt dat het aandringen van het Europees Parlement op de invoering van een dergelijk instrument met de kenmerken die het heeft, met name de mogelijkheid om niet-bestede middelen over te dragen, in het Interinstitutioneel Akkoord goed gefundeerd is, ondanks de bezwaren die enkele lidstaten hiertegen hadden,

I.

overwegende dat hieruit — en uit de steeds terugkerende noodzaak om gebruik te maken van andere buitengewone instrumenten om te reageren op niet-voorziene noodsituaties — ook blijkt dat het een blijvend probleem is dat onder de maxima van bepaalde rubrieken van het MFK onvoldoende middelen beschikbaar zijn, met name in rubriek 4,

1. verwelkomt de overeenkomst die tijdens het overleg over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument is bereikt om een totaal bedrag van 420 miljoen EUR op de begroting 2009 aan te wenden voor de voedselfaciliteit;

2. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

3. uit echter nogmaals zijn bezorgdheid over het feit dat rubriek 4 permanent onder druk staat als gevolg van de beperkte marge die daar beschikbaar is, wat betekent dat voortdurend een beroep gedaan moet worden op flexibiliteitsinstrumenten onder deze rubriek om te reageren op onvoorziene noodsituaties; wenst dat grondig wordt onderzocht of de bedragen van deze rubriek verhoogd moeten worden, zodat een soepele langetermijnplanning gemaakt kan worden voor de activiteiten op dit gebied en de Unie er zeker van is dat zij haar taken als globale speler in de wereld kan vervullen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 18 december 2008

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument overeenkomstigpunt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name op punt 27, vijfde alinea,

gezien het voorstel van de Commissie,

overwegende dat beide takken van de begrotingsautoriteit tijdens het overleg op 21 november 2008 zijn overeengekomen het flexibiliteitsinstrument te gebruiken om in de begroting 2009 420 miljoen EUR boven de maxima van rubriek 4 extra uit te trekken voor de financiering van de snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden,

BESLUITEN:

Artikel 1

Via het flexibiliteitsinstrument wordt 420 miljoen EUR aan vastleggingskredieten verstrekt voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009.

Dat bedrag zal worden gebruikt om onder rubriek 4 de financiering van de snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden aan te vullen.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg op 18 december 2008,

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter