Home

Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (Voor de EER relevante tekst) /* COM/2008/0048 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 4.2.2008

COM(2008) 48 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

(Voor de EER relevante tekst)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad is een geharmoniseerd kader van algemene voorschriften voor de organisatie van de officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn vastgesteld.

De bepalingen in deze verordening zijn bedoeld voor de organisatie van de officiële controles op diervoeders en levensmiddelen, waaronder op het grondgebied van de Gemeenschap geïmporteerde diervoeders en levensmiddelen.

Bijlage I bij deze verordening bevat een lijst van de grondgebieden waar deze verordening van toepassing is. De verordening werd vastgesteld op 30 april 2004, d.w.z. vóór de toetreding van nieuwe lidstaten. Die nieuwe lidstaten zijn nog niet in bijlage I opgenomen.

Als gevolg van de uitbreiding van de EU en de daaropvolgende aanpassingen van de verdragen waarop de Europese Unie is gebaseerd, moet Verordening (EG) nr. 882/2004 ook op deze grondgebieden van toepassing zijn. Daarom moet bijlage I dienovereenkomstig gewijzigd worden.

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de Gemeenschapsbegroting.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 57, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 882/2004[2] is een geharmoniseerd kader van algemene voorschriften vastgesteld voor de organisatie van de officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. Deze controles zijn van toepassing op de uitvoer naar de Gemeenschap, het in de handel brengen binnen de Gemeenschap en het binnenbrengen uit derde landen naar de in bijlage I bij die verordening genoemde grondgebieden.

(2) Thans moet de lijst van grondgebieden worden aangevuld zodat alle lidstaten op de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 voorkomen.

(3) Verordening (EG) nr. 882/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de […] dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

"Bijlage I

Grondgebieden bedoeld in artikel 2, punt 15

1. Het grondgebied van het Koninkrijk België.

2 Het grondgebied van de Republiek Bulgarije.

3. Het grondgebied van de Tsjechische Republiek.

4. Het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faeröer en Groenland.

5. Het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

6. Het grondgebied van de Republiek Estland.

7. Het grondgebied van Ierland.

8. Het grondgebied van de Helleense Republiek.

9. Het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla.

10. Het grondgebied van de Franse Republiek.

11. Het grondgebied van de Italiaanse Republiek.

12. Het grondgebied van de Republiek Cyprus.

13. Het grondgebied van de Republiek Letland.

14. Het grondgebied van de Republiek Litouwen.

15. Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

16. Het grondgebied van de Republiek Hongarije.

17. Het grondgebied van de Republiek Malta.

18. Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

19. Het grondgebied van de Republiek Oostenrijk.

20. Het grondgebied van de Republiek Polen.

21. Het grondgebied van de Portugese Republiek.

22. Het grondgebied van Roemenië.

23. Het grondgebied van de Republiek Slovenië.

24. Het grondgebied van de Slowaakse Republiek.

25. Het grondgebied van de Republiek Finland.

26. Het grondgebied van het Koninkrijk Zweden.

27. Het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland."

[1] PB C xxx van xx.xx.xxxx, blz. xx.

[2] PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).