Home

Corrigendum : Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Corrigendum : Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 4.3.2008

COM(2008) 92 definitief/2

2008/0040 (CNS)

Corrigendum : Annule et remplace la page de couverture de la version envoyée le 21.2.2008 ; concerne toutes les langues.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

110 | Motivering en doel van het voorstel Ingevolge de arresten van het Hof van Justitie in de zogenoemde "Open Skies"-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande overeenkomsten door een communautaire overeenkomst[1] (het "horizontale mandaat"). Deze overeenkomsten hebben tot doel alle communautaire luchtvaartmaatschappijen niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Gemeenschap en derde landen te verlenen en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen in overeenstemming te brengen met de Gemeenschapswetgeving. |

120 | Algemene context De internationale luchtvaartbetrekkingen tussen lidstaten en derde landen worden traditiegetrouw vastgelegd in bilaterale overeenkomsten met betrekking tot luchtdiensten, in bijlagen bij deze overeenkomsten en in aanverwante bilaterale of multilaterale regelingen. Lidstaten overtreden de Gemeenschapswetgeving wanneer zij traditionele bepalingen betreffende de aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen opnemen in hun bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten. Dergelijke bepalingen verlenen een derde land het recht de machtigingen en vergunningen van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten als deze luchtvaartmaatschappij door een lidstaat is aangewezen maar niet substantieel in handen is van en gecontroleerd wordt door deze lidstaat of onderdanen ervan. Dit wordt beschouwd als discriminatie van communautaire luchtvaartmaatschappijen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd maar die in handen zijn van en gecontroleerd worden door onderdanen van andere lidstaten. Dit is in strijd met artikel 43 van het Verdrag, dat onderdanen van een lidstaat die hun recht op vrijheid van vestiging uitoefenen, garandeert dat ze in de ontvangende lidstaat dezelfde behandeling krijgen als de onderdanen van die lidstaat. Er zijn nog meer aspecten die in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht moeten worden gebracht door bestaande bepalingen in bilaterale luchtdienstovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen te wijzigen of aan te vullen; het gaat bijvoorbeeld om de belasting op vliegtuigbrandstof, de door luchtvaartmaatschappijen uit derde landen op intracommunautaire luchtroutes gehanteerde tarieven of verplichte commerciële overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen. |

130 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied De bepalingen van de overeenkomst vervangen de bestaande bepalingen in vijftien bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Kazachstan, of zijn een aanvulling daarop. |

140 | Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie De overeenkomst dient ook een fundamentele doelstelling van het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap, omdat zij de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten in overeenstemming brengt met de Gemeenschapswetgeving. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

211 | Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Zowel de lidstaten als het bedrijfsleven zijn geraadpleegd tijdens de volledige duur van de onderhandelingen. |

212 | Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden Er is rekening gehouden met de opmerkingen van de lidstaten en het bedrijfsleven. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregel Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij de "horizontale overeenkomst" heeft de Commissie met de Republiek Kazachstan onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige bepalingen in de bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Kazachstan. Artikel 2 van deze overeenkomst vervangt de traditionele aanwijzingsbepalingen door een communautaire aanwijzingsbepaling, waardoor alle communautaire luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht. De artikelen 4 en 5 van de overeenkomst hebben betrekking op twee types bepalingen over kwesties die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen. Artikel 4 heeft betrekking op de belasting op vliegtuigbrandstof, een kwestie die geharmoniseerd is bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, en met name artikel 14, lid 2. Bij artikel 5 (Tarieven) worden strijdigheden weggenomen tussen de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten en Verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad inzake tarieven voor luchtdiensten, die luchtvaartmaatschappijen uit derde landen verbiedt een dominerende rol te spelen bij het vaststellen van de tarieven voor luchtvervoersdiensten die volledig binnen de Gemeenschap plaatsvinden. Bij artikel 6 worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten die duidelijk concurrentieverstorend zijn (verplichte commerciële overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen) in overeenstemming gebracht met de EU-mededingingsregelgeving. |

310 | Rechtsgrondslag Artikel 80, lid 2, en artikel 300, lid 2, van het EG-Verdrag. |

329 | Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel is volledig gebaseerd op het door de Raad verleende "horizontale mandaat", rekening houdend met de onder de Gemeenschapswetgeving en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten vallende kwesties. |

Evenredigheidsbeginsel Bij de overeenkomst worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten slechts in zoverre gewijzigd of aangevuld als nodig is om deze in overeenstemming te brengen met de Gemeenschapswetgeving. |

Keuze van instrumenten |

342 | De Overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Kazachstan is het meest efficiënte instrument om alle bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Kazachstan in overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

409 | Het voorstel heeft geen gevolgen voor de communautaire begroting. |

AANVULLENDE INFORMATIE |

510 | Vereenvoudiging |

511 | Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van wetgeving. |

512 | De desbetreffende bepalingen van bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Kazachstan worden vervangen of aangevuld door in één enkele communautaire overeenkomst ondergebrachte bepalingen. |

570 | Nadere uitleg van het voorstel Overeenkomstig de standaardprocedure voor de ondertekening en sluiting van internationale overeenkomsten wordt de Raad verzocht de besluiten inzake de ondertekening en voorlopige toepassing en inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten goed te keuren en de personen aan te wijzen die bevoegd zijn om de overeenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen. |

1. Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst.

(2) Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst, heeft de Commissie namens de Gemeenschap met de Republiek Kazachstan onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

(3) Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip dient de overeenkomst die op basis van deze onderhandelingen tot stand is gekomen, te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Enig artikel

1. Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) namens de Europese Gemeenschap de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten te ondertekenen.

2. In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt ze toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de in artikel 9, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

3. De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

2008/0040 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie[3],

Gezien het advies van het Europees Parlement[4],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst.

(2) Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst, heeft de Commissie namens de Gemeenschap met de Republiek Kazachstan onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

(3) Onder voorbehoud van eventuele sluiting op een later tijdstip is deze overeenkomst op [.] namens de Gemeenschap ondertekend overeenkomstig Besluit ..././EG van de Raad van [.][5].

(4) Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

2. De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de in artikel 9, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan

inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

enerzijds, en

de Republiek Kazachstan

anderzijds,

(hierna "de partijen" genoemd)

VASTSTELLEND dat [verscheidene] lidstaten van de Europese Gemeenschap met Kazachstan bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de Gemeenschapswetgeving.

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die mogelijk zijn opgenomen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen.

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde communautaire luchtvervoerders overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen.

GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvervoerders die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap.

ERKENNENDE dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een solide rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen.

VASTSTELLEND dat bepalingen van de bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan die niet strijdig zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap, niet hoeven te worden gewijzigd of te worden vervangen.

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap er in het kader van deze onderhandelingen niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan te wijzigen, noch om het evenwicht tussen communautaire luchtvervoerders en luchtvervoerders uit de Republiek Kazachstan te wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen in de bepalingen van bestaande bilaterale luchtdienstovereenkomsten inzake verkeersrechten.

VASTSTELLEND dat de in bijlage I vermelde bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten gebaseerd zijn op het algemene beginsel dat de aangewezen luchtvaartmaatschappijen van de contractpartijen billijke en gelijke mogelijkheden hebben om de overeengekomen diensten op de gespecificeerde routes te exploiteren, en dat deze overeenkomst niet tot doel heeft dit beginsel te veranderen.

VASTSTELLEND dat luchtvervoerders volgens de wetgeving van de Europese Gemeenschap in principe geen overeenkomsten mogen sluiten die de handel tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap kunnen beïnvloeden en die tot doel of als gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of verstoord.

ERKENNENDE dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die i) luchtvaartmaatschappijen verplichten of aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de relevante routes wordt verhinderd, beperkt of vervalst; of ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging tussen luchtvaartmaatschappijen op de relevante routes verhinderen, beperken of verstoren, wordt toevertrouwd aan luchtvaartmaatschappijen of andere particuliere economische operatoren, de doeltreffendheid in het gedrang brengen van de op ondernemingen toepasselijke mededingingsregels.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL 1

Algemene bepalingen

1. In deze overeenkomst wordt onder "lidstaten" de lidstaten van de Europese Gemeenschap verstaan.

2. Wanneer in de in bijlage I vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

3. Wanneer in de in bijlage I vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

4. Deze overeenkomst brengt geen andere verkeersrechten tot stand dan die welke zijn vastgelegd in bilaterale regelingen. Het verlenen van verkeersrechten blijft geschieden op basis van bilaterale overeenkomsten.

ARTIKEL 2

Aanwijzing door een lidstaat

1. De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van luchtvervoerders door de desbetreffende lidstaat, de vergunningen en machtigingen die door de Republiek Kazachstan aan deze luchtvervoerder zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen en machtigingen van de luchtvervoerder.

2. Bij ontvangst van een aanwijzing door een lidstaat verstrekt de Republiek Kazachstan de passende vergunningen en machtigingen met zo weinig mogelijk procedurele vertraging, wanneer:

i. de luchtvervoerder, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht;

ii. de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

iii. de luchtvervoerder rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage III vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder.

3. De Republiek Kazachstan mag de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvervoerder weigeren, intrekken, opschorten of beperken wanneer:

i. de luchtvervoerder, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht;

ii. de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft, of wanneer de relevante luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

iii. de luchtvervoerder niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage III vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen niet daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder;

iv. de luchtvervoerder reeds over een exploitatievergunning beschikt krachtens een bilaterale overeenkomst tussen de Republiek Kazachstan en een andere lidstaat van de Europese Unie, en

v. Kazachstan kan aantonen dat de luchtvervoerder, door verkeersrechten uit te oefenen op een route die een punt in die andere lidstaat van de Europese Unie omvat, de krachtens die andere overeenkomst opgelegde beperkingen van de in punt iv bedoelde verkeersrechten omzeilt.

Bij de uitoefening van de rechten die krachtens deze alinea aan de Republiek Kazachstan zijn verleend, mag Kazachstan geen onderscheid maken tussen communautaire luchtvervoerders op grond van nationaliteit.

ARTIKEL 3

Veiligheid

1. De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de desbetreffende bepalingen in de in bijlage II, onder c), vermelde artikelen.

2. Wanneer een lidstaat een luchtvervoerder heeft aangewezen die onder het wettelijk toezicht van een andere lidstaat staat, zijn de rechten van de Republiek Kazachstan uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de lidstaat die de luchtvervoerder heeft aangewezen en de Republiek Kazachstan zowel van toepassing op de vaststelling, naleving of handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvervoerder.

ARTIKEL 4

Belasting op vliegtuigbrandstof

1. De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de desbetreffende bepalingen in de in bijlage II, onder d), vermelde artikelen.

2. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, beletten de in bijlage II, onder d), vermelde overeenkomsten op generlei wijze dat de lidstaten op niet-discriminerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengen voor de brandstof die op hun grondgebied wordt geleverd voor gebruik in een luchtvaartuig van een aangewezen luchtvervoerder van de Republiek Kazachstan dat een plaats op het grondgebied van die lidstaat verbindt met een andere plaats op het grondgebied van die lidstaat of op het grondgebied van een andere lidstaat.

ARTIKEL 5

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap

1. De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de desbetreffende bepalingen in de in bijlage II, onder e), vermelde artikelen.

2. De tarieven die de luchtvervoerder(s) welke door de regering van de Republiek Kazachstan is/zijn aangewezen krachtens een in bijlage I vermelde overeenkomst die een in bijlage II, onder e), vermelde bepaling bevat, in rekening brengen voor vervoer dat volledig binnen de Europese Gemeenschap plaatsvindt, zijn onderhevig aan de Europese Gemeenschapswetgeving.

ARTIKEL 6

Verenigbaarheid met de mededingingsregels

1. Onverminderd andersluidende bepalingen mag niets in de in bijlage I vermelde overeenkomsten (i) aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de mededinging verhinderen of verstoren; (ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of (iii) de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging verhinderen, verstoren of beperken, toevertrouwen aan particuliere economische operatoren.

2. De bepalingen in de in bijlage I vermelde overeenkomsten die niet verenigbaar zijn met lid 1 van dit artikel worden niet toegepast.

ARTIKEL 7

Bijlagen bij de overeenkomst

De bijlagen bij deze overeenkomst maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

ARTIKEL 8

Herziening of wijziging

De overeenkomstsluitende partijen mogen deze overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming wijzigen.

ARTIKEL 9

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

1. Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben voltooid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3. Overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten en de Republiek Kazachstan die op de datum van ondertekening van deze overeenkomst nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in bijlage I, onder b). Zodra deze overeenkomsten en regelingen in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze onder de onderhavige overeenkomst.

ARTIKEL 10

Beëindiging

1. Wanneer een in bijlage I vermelde overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage I vermelde overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

2. Wanneer alle in bijlage I vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te [..] in tweevoud, op [../../..] in de Bulgaarse, Tsjechische, Deense, Nederlandse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Zweedse, Kazachse en Russische taal.

VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP: | VOOR DE REPUBLIEK KAZACHSTAN: |

Bijlage I

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze overeenkomst

a) Overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de Republiek Kazachstan en lidstaten van de Europese Gemeenschap die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast

- Overeenkomst voor luchtvervoer tussen de regering van de Republiek Oostenrijk en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Almaty op 26 april 1993, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Oostenrijk" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Brussel op 27 juni 2000, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en België" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Sofia op 15 september 1999, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Bulgarije" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Kazachstan , geparafeerd te Almaty op 26 april 1993, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Denemarken" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Estland en de regering van de Republiek Kazachstan , geparafeerd te Astana op 26 april 2001, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Estland" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Finland en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Almaty op 7 februari 1996, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Finland" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Kazachstan , geparafeerd te Parijs op 21 oktober 1994, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Frankrijk" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtvervoer tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Bonn op 15 maart 1996, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Duitsland" genoemd, in bijlage II;

Laatstelijk gewijzigd bij het protocol dat op 6 en 7 juni 2000 te Bonn is opgesteld;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Hongarije en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Almaty op 9 maart 1995, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Hongarije" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Den Haag op 27 november 2002, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Nederland" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Letland en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Almaty op 19.5.1998, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Letland" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Litouwen en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Vilnius op 21 juli 1993, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Litouwen" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Polen en de regering van de Republiek Kazachstan , ondertekend te Warschau op 27 januari 1997, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Polen" genoemd, in bijlage II;

Laatstelijk gewijzigd bij de uitwisseling van notulen van 21 december 1998 en 8 februari 1999;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van de Republiek Kazachstan , geparafeerd te Almaty op 26 april 1993, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en Zweden" genoemd, in bijlage II;

- Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van de Republiek Kazachstan , opgesteld te Londen op 21 maart 1994, hierna de "Overeenkomst tussen Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk" genoemd, in bijlage II;

Gewijzigd bij de uitwisseling van notulen van 2 februari 1998 en 4 juni 1998

Laatstelijk gewijzigd bij de intentieverklaring die op 29 november 2000 te Astana is opgesteld;

b) Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten voor luchtdiensten en andere regelingen tussen Kazachstan en lidstaten van de Europese Gemeenschap die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, nog niet zijn van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast

Bijlage II

Lijst van artikelen die zijn opgenomen in de in bijlage I vermelde overeenkomsten en waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 tot en met 5 van deze overeenkomst

a) Aanwijzing door een lidstaat:

- Artikel 4, lid 1, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Bulgarije;

- Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Denemarken;

- Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Estland;

- Artikel 4, lid 3, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Frankrijk;

- Artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Hongarije;

- Artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Nederland;

- Artikel 4, lid 5, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Letland;

- Artikel 4, lid 5, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Litouwen;

- Artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Polen;

- Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Zweden;

- Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk;

b) Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen of machtigingen:

- Artikel 5, lid 1 quinquies, van de overeenkomst tussen Kazachstan en België;

- Artikel 5, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Bulgarije;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Denemarken;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Estland;

- Artikel 5, lid 1, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Frankrijk;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Finland;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Hongarije;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Nederland;

- Artikel 5, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Letland;

- Artikel 5, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Litouwen;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Polen;

- Artikel 4, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en Zweden;

- Artikel 5, lid 1 bis, van de overeenkomst tussen Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk;

c) Veiligheid:

- Artikel 7 van de overeenkomst tussen Kazachstan en België;

- Artikel 6 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Estland;

- Artikel 9 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Frankrijk;

- Artikel 7 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Hongarije;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Nederland;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Letland;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Litouwen;

- Artikel 7 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Polen;

d) Belasting op vliegtuigbrandstof:

- Artikel 10 van de overeenkomst tussen Kazachstan en België;

- Artikel 17 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Bulgarije;

- Artikel 6 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Denemarken;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Estland;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Frankrijk;

- Artikel 6 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Finland;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Hongarije;

- Artikel 6 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Duitsland;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Nederland;

- Artikel 12 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Letland;

- Artikel 12 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Litouwen;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Polen;

- Artikel 6 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Zweden;

- Artikel 8 van de overeenkomst tussen Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk;

e) Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap

- Artikel 13 van de overeenkomst tussen Kazachstan en België;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Bulgarije;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Denemarken;

- Artikel 13 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Estland;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Finland;

- Artikel 17 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Frankrijk;

- Artikel 10 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Duitsland;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Hongarije;

- Artikel 12 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Nederland;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Letland;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Litouwen;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Polen;

- Artikel 11 van de overeenkomst tussen Kazachstan en Zweden;

- Artikel 7 van de overeenkomst tussen Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk;

BIJLAGE III

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze overeenkomst

a) De Republiek IJsland (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

b) Het Vorstendom Liechtenstein (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

c) Het Koninkrijk Noorwegen (krachtens de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

d) De Zwitserse Bondsstaat (krachtens de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).

[1] Besluit 11323/03 van de Raad van 5 juni 2003 (niet publiek toegankelijk).

[2] PB C van , blz. .

[3] PB C van , blz. .

[4] PB C van , blz. .

[5] PB C van , blz. .