Home

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer /* COM/2008/0147 def. - CNS 2008/0058 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 17.3.2008

COM(2008) 147 definitief

2008/0058 (CNS)

2008/0059 (CNS)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

(ingediend door de Commissie)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

110 | Motivering en doel van het voorstel Het systeem voor de uitwisseling van gegevens over intracommunautaire goederenleveringen dat is opgezet in het kader van de btw-overgangsregeling die is ingevoerd bij de overschakeling naar de interne markt, volstaat niet langer om de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer doeltreffend het hoofd te bieden. Daarom heeft de Raad de Commissie in zijn conclusies van 5 juni 2007 verzocht een voorstel in te dienen dat ertoe strekt zowel het referentietijdvak voor het verzamelen van de gegevens over het intracommunautaire verkeer als de maximale termijn voor het doorgeven van die gegevens aan de andere lidstaten tot een maand te verkorten. |

120 | Algemene context Door de belastingfraude lopen de lidstaten aanmerkelijke inkomsten mis en wordt de werking van de interne markt verstoord. Deze fraude is vaak op internationale schaal georganiseerd. In mei 2006 heeft de Commissie al een mededeling aangenomen over de noodzaak een gecoördineerde strategie te ontwikkelen om dit fenomeen beter te bestrijden. Wat de btw-fraude en met name de intracommunautaire carrouselfraude betreft, werd in die mededeling een onderscheid gemaakt tussen klassieke maatregelen, die tot doel hebben het btw-stelsel te versterken zonder aan de beginselen ervan te raken, en verdergaande maatregelen waarbij ook de beginselen van de btw-heffing ter discussie worden gesteld. In de daaropvolgende discussies in de Raad is duidelijk geworden dat de zogenaamde verdergaande maatregelen op de korte termijn niet te realiseren waren. Daarom heeft de Raad de Commissie, met name in zijn conclusies van 5 juni 2007, verzocht om na overleg in de ATFS-deskundigengroep (Anti Tax Fraud Strategy of strategie ter bestrijding van belastingfraude) enkele van de klassieke maatregelen door te voeren. Er bestaan talrijke en elkaar aanvullende maatregelen om het intracommunautaire btw-stelsel te versterken. Van alle maatregelen die in de deskundigengroep zijn besproken, heeft de Raad er vier in het bijzonder uitgekozen, die zo spoedig mogelijk ten uitvoer moeten worden gelegd en waarvan sommige een wijziging van de bestaande wetgeving vereisen. Twee van deze maatregelen worden in dit voorstel behandeld, namelijk de verkorting tot één maand van het tijdvak waarop de lijsten van intracommunautaire handelingen zien, en de verkorting, ook tot één maand, van de uiterste termijn voor de uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten. In zijn conclusies van 4 december heeft de Raad de Commissie verzocht om de andere klassieke maatregelen in de deskundigengroep verder te bespreken; het is dus niet uit te sluiten dat in de toekomst nog andere wetgevingsvoorstellen volgen. Daarnaast kan worden verwezen naar het speciaal verslag nr. 8/2007 van de Europese Rekenkamer over de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, waarin enkele aanbevelingen zijn gedaan in verband met de uitwisseling van informatie over intracommunautaire handelingen. Met name in paragraaf 108 van dit verslag beveelt de Rekenkamer aan om de termijnen voor het verzamelen en doorgeven van gegevens drastisch te verkorten en in betere mogelijkheden voor kruiscontroles van de gegevens te voorzien. |

130 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied Met de voorgenomen maatregel wordt alleen een snellere verzameling en uitwisseling van de gegevens over het intracommunautaire verkeer nagestreefd. De bestaande bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en 6 van titel XI van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 en in hoofdstuk 5 van Verordening (EG) nr. 1798/2003 van 7 oktober 2003. Krachtens deze bepalingen worden de gegevens bij de bedrijven verzameld volgens het volgende stramien: de bedrijven stellen een lijst met de gegevens over hun intracommunautaire goederenleveringen op en dienen deze ieder kwartaal, of in sommige gevallen maandelijks, in. Vanaf 1 januari 2010 zullen in de lijst ook de gegevens worden vermeld over de diensten die zijn verricht in de lidstaat van de afnemer en ten aanzien waarvan de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden. De gegevens over de intracommunautaire verwervingen van goederen in de lidstaat van aankomst worden verzameld via de btw-aangiften, die maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden ingediend. Thans verlopen er drie tot zes maanden vanaf het tijdstip waarop een handeling plaatsvindt tot het tijdstip waarop de gegevens ter beschikking worden gesteld van de lidstaat van de afnemer. Met het voorstel zal deze termijn worden teruggebracht tot één à twee maanden. Er zij op gewezen dat Richtlijn 2006/112/EG de lidstaten al de mogelijkheid biedt om de lijsten maandelijks te laten indienen. Omdat deze mogelijkheid echter geen directe voordelen biedt voor de lidstaat die de gegevens verzamelt, eisen slechts vier lidstaten van een grote groep belastingplichtigen dat zij hun lijst maandelijks indienen. |

140 | Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU De strijd tegen de belastingfraude past in de strategie van Lissabon. In haar mededeling van 25 oktober 2005 over de bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabonstrategie heeft de Commissie benadrukt dat belastingfraude de werking van de interne markt sterk verstoort, de eerlijke mededinging belemmert en de inkomsten aantast die bestemd zijn voor de werking van openbare diensten op nationaal niveau. Doordat de overheid gedwongen is de overeenkomstige inkomstenderving te compenseren, leidt toenemende fraude tot een verhoogde belastingdruk op de bedrijven die zich aan de voorschriften houden. Het voorstel voorziet ook in een belangrijke vereenvoudigingsmaatregel voor de bedrijven, in die zin dat de lidstaten moeten accepteren dat lijsten en btw-aangiften worden ingediend door middel van elektronische bestandsoverdracht. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

211 | Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten De maatregel is een van de klassieke maatregelen die zijn genoemd op de conferentie over btw-fraude die de Commissie op 29 maart 2007 in Brussel heeft georganiseerd. Aan dit forum hebben vertegenwoordigers van de grote ondernemingen, beroepsorganisaties, fiscalisten uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de lidstaten deelgenomen. De maatregel is besproken met enkele grote ondernemingen die actief zijn in de meeste lidstaten en zich in al die landen aan talrijke en uiteenlopende verplichtingen moeten conformeren. De maatregel is voorgesteld aan de organisaties die het mkb vertegenwoordigen, op de vergadering van de vertegenwoordiger van het mkb bij de Europese Unie, die op 28 november 2007 in Brussel heeft plaatsgevonden. De maatregel is ook besproken in de ATFS-deskundigengroep. |

212 | Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden Ofschoon eraan wordt getwijfeld dat de belastingdiensten de verstrekte informatie kunnen verwerken, erkent het merendeel van de geraadpleegde bedrijven dat een overschakeling naar een maandelijkse aangifte voor hen geen bijzonder grote last zou vormen. De meeste zijn dan ook bereid om de maatregel te accepteren als deze past in een brede strategie om de doeltreffendheid van de belastingdiensten te verbeteren, die ook voordelen en lastenverlichtingen biedt voor de bedrijven die hun fiscale verplichtingen op correcte en regelmatige wijze nakomen. De vertegenwoordigers van het mkb hebben bevestigd dat de maatregel geen gevolgen zou hebben voor de overgrote meerderheid van de midden- en kleinbedrijven. Er zij ook op gewezen dat de maatregel inderdaad deel uitmaakt van een groter geheel van maatregelen waarvan sommige uitdrukkelijk tot doel hebben de rechtszekerheid van de bedrijven te verhogen en hun administratieve lasten te verlagen alsook de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de belastingdiensten aanzienlijk te versterken. |

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

221 | Betrokken wetenschaps- en kennisgebieden Economische analyse van de kosten voor het bedrijfsleven, inclusief het mkb. |

222 | Gebruikte methode Standaardkostenmethode. |

223 | Belangrijkste geraadpleegde organisaties en deskundigen PriceWaterhouseCoopers heeft voor de Commissie een studie verricht aan de hand van een vragenlijst die is voorgelegd aan veertien ondernemingen (zeven multinationals en zeven midden- en kleinbedrijven) in vier verschillende lidstaten. |

2249 | Ontvangen en gebruikte adviezen Er zijn geen mogelijk ernstige risico's met onomkeerbare gevolgen genoemd. |

225 | Uit de verrichte economische studie blijkt dat de kosten van de maatregel zeer beperkt blijven voor het overgrote deel van de betrokken bedrijven. Toch kunnen in bepaalde gevallen, zoals van bedrijven die in meerdere lidstaten voor de btw geïdentificeerd zijn, de kosten oplopen. Uit de studie blijkt echter ook dat die kosten kunnen worden verlaagd door de te verstrekken gegevens te harmoniseren en de wijze waarop zij moeten worden verstrekt, te vereenvoudigen. De studie maakt ten slotte ook duidelijk dat de kosten voor het mkb aanzienlijk zijn, maar grotendeels worden bepaald door de wijze waarop de gegevens moeten worden ingediend. |

226 | Wijze waarop het deskundigenadvies beschikbaar is gemaakt voor het publiek Bekendmaking op de internetsite van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie. |

230 | Effectbeoordeling Van de voorgenomen maatregel is geen volledige effectbeoordeling verricht. De maatregel is wel grondig behandeld in de ATFS-deskundigengroep, aan een economische studie onderworpen en met de belangrijkste betrokkenen besproken. De deskundigen hebben benadrukt dat het belangrijk is dat de belastingdiensten sneller kunnen beschikken over de gegevens over het intracommunautaire verkeer om de btw-fraude doeltreffender te kunnen bestrijden. De voorgenomen maatregel is evenwichtig, omdat hij het mogelijk maakt dat de gegevens gemiddeld drie maanden sneller ter beschikking zijn terwijl de lasten voor het bedrijfsleven minimaal blijven. Enerzijds treft de maatregel een beperkt aantal bedrijven (slechts 4 % van de bedrijven die in de Gemeenschap voor de btw geïdentificeerd zijn). Anderzijds blijkt uit de studie dat de extra kosten voor de bedrijven zeer beperkt blijven, behalve in de gevallen waar de procedures voor het indienen van de lijsten buitengewoon complex zijn. Het voorstel bevat evenwel een bepaling die er uitdrukkelijk toe strekt die procedures te vereenvoudigen. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en) Het voorstel strekt er in de eerste plaats toe het tijdvak voor de aangifte van intracommunautaire handelingen op de in titel XI, hoofdstuk 6, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad bedoelde lijsten te harmoniseren en tot één maand te verkorten. Het voorstel strekt er ook toe de termijn voor het doorgeven van die gegevens aan de andere lidstaten te verkorten van drie maanden tot één maand. Om te kunnen beschikken over de gegevens die nodig zijn voor fraudebestrijding, wordt tevens voorgesteld de gegevens over de intracommunautaire verwervingen van goederen en de aankopen van diensten bij een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter waarvoor de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, maandelijks te verzamelen. Te dien einde zullen de belastingplichtigen die in een kalenderjaar voor meer dan 200 000 euro aan dergelijke goederen of diensten afnemen, hun btw-aangifte maandelijks moeten indienen. Deze drempel is vastgesteld om te vermijden dat extra verplichtingen worden opgelegd aan de bedrijven die slechts incidenteel of voor kleine bedragen intracommunautaire verwervingen verrichten, terwijl ook wordt gegarandeerd dat bedragen die belangrijk zijn in het kader van de fraudebestrijding, niet buiten schot blijven. Daarnaast voorziet het voorstel erin dat de bedragen in verband met de voornoemde diensten apart in de aangifte worden opgevoerd om kruiscontroles te kunnen verrichten. Het voorstel bevat bepalingen die tot doel hebben de voorschriften betreffende de verschuldigdheid van de belasting op de diensten te harmoniseren, teneinde te garanderen dat de handelingen door de verrichter en de afnemer in hetzelfde tijdvak worden aangegeven. Hierdoor zullen de ingediende gegevens op efficiënte wijze aan kruiscontroles kunnen worden onderworpen. Tot slot bevat het voorstel een bepaling die tot doel heeft de procedure voor de indiening van de lijsten te vereenvoudigen in de lidstaten waar die procedure buitengewoon complex is, teneinde de eventuele lasten voor de bedrijven te verlagen. |

310 | Rechtsgrondslag Artikel 93 van het EG-Verdrag. |

329 | Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel betreft een gebied dat niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Toch is het in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, omdat de doelstellingen ervan slechts met een communautair optreden voldoende kunnen worden verwezenlijkt. In Richtlijn 2006/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad zijn immers al gemeenschappelijke regels vastgesteld betreffende het verzamelen en het uitwisselen van gegevens over intracommunautaire handelingen. De lidstaten mogen geen nationale wetgeving aannemen die in strijd is met de communautaire wetgeving. De geldende geharmoniseerde bepalingen moeten bijgevolg met een door de Gemeenschap vastgesteld besluit worden gewijzigd. Bovendien kan de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer efficiënter worden bestreden met maatregelen die op het niveau van de Gemeenschap zijn genomen. |

Evenredigheidsbeginsel Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel. |

331 | In de discussie over de strategie die moet worden gevolgd om de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer te bestrijden, zijn bepaalde opties bekeken die een ingrijpende wijziging van de inning en de verschuldigdheid van de belasting inhouden. Er is geconcludeerd dat die maatregelen niet op de korte termijn konden worden gerealiseerd vanwege de aanpassingen die zij van de bedrijven eisen. Om die reden zijn de wijzigingen die in de btw-richtlijn worden aangebracht, minimaal. De extra verplichtingen zijn gelijkmatig gespreid over de belastingplichtigen en de belastingdiensten. |

332 | De maatregel is zodanig opgezet dat hij slechts een klein aantal bedrijven treft. Het is immers zo dat maar 4 % van de btw-plichtige bedrijven een lijst indient en maar 9 % intracommunautaire verwervingen van goederen verricht. Door de hoge drempel voor verwervingen zal slechts een klein aantal bedrijven met de maatregel te maken krijgen. Bovendien telt 60 % van de lijsten die elk kwartaal worden ingediend, niet meer dan een of twee regels, waardoor de extra lasten voor de betrokken bedrijven, waaronder de meeste midden- en kleinbedrijven, minimaal zullen zijn. De maatregel wijzigt ook alleen maar de frequentie waarmee de lijsten moeten worden ingediend, en laat de inhoud en de vorm ervan ongemoeid. Ten aanzien van de btw-aangiften wordt er één extra verplichting opgelegd, namelijk dat voortaan ook gegevens moeten worden verstrekt voor diensten, zoals dat voor goederen reeds het geval was. |

Keuze van instrumenten |

341 | Voorgesteld(e) instrument(en): verordening, richtlijn. |

342 | Andere instrumenten zouden om de volgende redenen ongeschikt zijn. Het bestaande wetgevingskader kan alleen met een verordening en een richtlijn worden gewijzigd. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

409 | Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap. |

AANVULLENDE INFORMATIE |

510 | Vereenvoudiging |

511 | Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van administratieve procedures voor private partijen. |

514 | Uit de economische studie is gebleken dat het indienen van een lijst een bijzonder grote last vormde voor de bedrijven wanneer de indieningsprocedure de manuele invoer van gegevens in een elektronisch formulier omvatte. Doordat het voorstel de lidstaten verplicht om de indiening van lijsten door middel van elektronische bestandsoverdracht te aanvaarden, valt in sommige gevallen voor de btw-plichtigen de verplichte complexe gegevensinvoer weg. |

550 | Transponeringstabel De lidstaten delen de Commissie de tekst van de nationale bepalingen tot omzetting van de richtlijn mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn. |

570 | Nadere uitleg van het voorstel, per hoofdstuk of per artikel Maatregelen in de richtlijn De wijziging van de artikelen 64 en 66 van de richtlijn en de invoeging van artikel 65 bis moeten zorgen voor uniforme voorschriften betreffende de verschuldigdheid van de belasting in de hele Gemeenschap, zodat dienstverleners zich niet moeten conformeren aan voorschriften die variëren naar gelang van de plaats van vestiging van hun afnemer, om hun diensten te kunnen aangeven. Deze wijziging is van essentieel belang om de gegevens in de lijsten die de dienstverleners moeten indienen, aan een kruiscontrole te kunnen onderwerpen met de gegevens in de btw-aangiften die moeten worden ingediend door de afnemers van de diensten. De wijziging van artikel 250, lid 2, van de richtlijn strekt ertoe de wijze van indiening van de btw-aangiften te vereenvoudigen. De wijziging van artikel 251 van de richtlijn moet garanderen dat in alle lidstaten gegevens over de intracommunautaire aankopen van diensten worden verzameld, zodat deze aan een kruiscontrole kunnen worden onderworpen met de gegevens in de lijsten. De wijziging van artikel 252 van de richtlijn moet ervoor zorgen dat de tijdvakken van de verzamelde aankoop- en verkoopgegevens gelijklopen. Er wordt evenwel een drempel ingevoerd zodat uitsluitend bedragen moeten worden opgegeven die belangrijk kunnen zijn vanuit het oogpunt van fraude, en geen nieuwe verplichtingen worden opgelegd aan een groot aantal belastingplichtigen. De wijziging van de artikelen 263, 264 en 265 van de richtlijn moet garanderen dat de gegevens voor de lijsten maandelijks worden verzameld en ingediend. De wijziging van artikel 263, lid 2, van de richtlijn strekt ertoe de wijze van indiening van de lijsten te vereenvoudigen. Maatregelen in de verordening De wijziging van de artikelen 23 en 24 van de verordening strekt ertoe deze in overeenstemming te brengen met de richtlijn. De wijziging van artikel 25 van de verordening moet een snellere informatie-uitwisseling tussen de lidstaten garanderen. |

F-11066 |

1. 2008/0058 (CNS)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Gezien het advies van het Europees Parlement[2],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[3],

Overwegende hetgeen volgt:

2. De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht.

3. De tekortkomingen van de intracommunautaire btw-regeling en met name het systeem voor de uitwisseling van gegevens over goederenleveringen in de Gemeenschap dat is ingesteld bij Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde[4], liggen mede aan de basis van deze fraude. Met name de tijd die verloopt tussen een handeling en de uitwisseling van de desbetreffende gegevens in het btw-informatie-uitwisselingssysteem, staat in de weg aan een doeltreffend gebruik van deze gegevens voor fraudebestrijding.

4. Een doeltreffende fraudebestrijding vereist dat de overheid van de lidstaat waar de btw verschuldigd is, zo snel mogelijk kan beschikken over de gegevens van intracommunautaire handelingen.

5. Om kruiscontroles op zinvolle wijze te kunnen inzetten voor de bestrijding van fraude, moeten intracommunautaire handelingen voor hetzelfde belastingtijdvak worden aangegeven zowel door de leverancier of de dienstverrichter als door de afnemer.

6. Om een zinvol gebruik van de verzamelde gegevens door de belastingdiensten mogelijk te maken, moeten de gegevens over de intracommunautaire verwervingen waarvoor de afnemer de belasting verschuldigd is, met dezelfde frequentie worden verzameld als de gegevens over de leveringen van goederen of diensten.

7. Gelet op de ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en –instrumenten moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

8. Daar de doelstellingen van de overwogen maatregel ter bestrijding van de btw-fraude niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt door de lidstaten, die in dit opzicht afhankelijk zijn van de gegevens die door de andere lidstaten worden verzameld, en derhalve wegens de noodzakelijke betrokkenheid van alle lidstaten beter kunnen worden verwezenlijkt door de Gemeenschap, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

9. Richtlijn 2006/112/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2006/112/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 64 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De diensten waarvoor de belasting ingevolge artikel 196 wordt verschuldigd door de afnemer en die doorlopend worden verricht gedurende een periode langer dan een jaar en geen aanleiding geven tot afrekeningen of betalingen in die periode, worden geacht bij de afloop van elk kalenderjaar te zijn voltooid zolang de dienstverrichting doorloopt.

De lidstaten kunnen bepalen dat in bepaalde gevallen, behalve die welke zijn bedoeld in de vorige alinea, goederenleveringen en diensten die gedurende een zekere periode doorlopend worden verricht, worden geacht ten minste eenmaal per jaar te zijn voltooid."

2) Het volgende artikel 65 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 65 bis

Ter zake van diensten waarvoor de belasting ingevolge artikel 196 wordt verschuldigd door de afnemer, wordt, indien een factuur wordt opgesteld voordat de diensten zijn verricht of een vooruitbetaling is gedaan, de belasting verschuldigd bij de ontvangst van de factuur, ten belope van het gefactureerde bedrag."

3) Aan artikel 66 wordt een tweede alinea toegevoegd als volgt:

"De in de eerste alinea bedoelde afwijking is evenwel niet van toepassing op de diensten waarvoor de belasting ingevolge artikel 196 wordt verschuldigd door de afnemer."

4) In artikel 250 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De in lid 1 bedoelde aangifte wordt ingediend door middel van elektronische bestandsoverdracht.

De lidstaten kunnen evenwel voor bepaalde categorieën belastingplichtigen toestaan dat de aangifte met andere middelen wordt ingediend."

5) Aan artikel 251 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

"f) het totale bedrag, de btw niet inbegrepen, van de aankopen van diensten, verricht door in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen, waarvoor de belastingplichtige overeenkomstig artikel 196 de tot voldoening van de belasting gehouden persoon is en uit hoofde waarvan de belasting in de loop van dit belastingtijdvak verschuldigd is geworden."

6) In artikel 252 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Het belastingtijdvak bedraagt één maand.

De lidstaten kunnen evenwel een langere termijn vaststellen voor zover deze niet meer dan een jaar bedraagt, voor de belastingplichtigen van wie het totale bedrag van intracommunautaire verwervingen van goederen en aankopen van diensten in de loop van het voorafgaande kalenderjaar waarvoor zij overeenkomstig artikel 196 tot voldoening van de belasting zijn gehouden, niet meer bedraagt dan 200 000 euro of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid."

7) Artikel 263 wordt vervangen door:

"Artikel 263

1. De lijst wordt voor elke kalendermaand opgesteld, binnen een termijn van maximaal een maand en volgens regels die door de lidstaten worden vastgesteld.

2. De in lid 1 bedoelde lijst wordt ingediend door middel van elektronische bestandsoverdracht.

De lidstaten kunnen evenwel voor bepaalde categorieën belastingplichtigen toestaan dat de lijst met andere middelen wordt ingediend."

8) In artikel 264 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Het in lid 1, onder d), bedoelde bedrag wordt opgegeven voor de kalendermaand waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Het in lid 1, onder f), bedoelde bedrag wordt opgegeven voor de kalendermaand waarin van de herziening kennis is gegeven aan de afnemer."

9) In artikel 265 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Het in lid 1, onder c), bedoelde bedrag wordt opgegeven voor de kalendermaand waarin de belasting verschuldigd is geworden."

Artikel 2Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de […] dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

2008/0059 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie[5],

Gezien het advies van het Europees Parlement[6],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[7],

Overwegende hetgeen volgt:

10. Voor een efficiënte bestrijding van de btw-fraude is het van wezenlijk belang dat de lidstaten de gegevens over de intracommunautaire handelingen zo spoedig mogelijk verzamelen en uitwisselen. Een termijn van één maand beantwoordt het best aan deze behoefte en houdt ook rekening met de boek- en verslagjaren in het bedrijfsleven.

11. Gelet op de bij Richtlijn 2008/XX/EG van de Raad[8] aangebrachte wijzigingen in de termijn voor de aangifte van intracommunautaire handelingen in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde[9], dienen de verwijzingen naar die termijn in Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92[10] te worden aangepast.

12. Daar de doelstellingen van de overwogen maatregel ter bestrijding van btw-fraude niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt door de lidstaten, die in dit opzicht afhankelijk zijn van de gegevens die door de andere lidstaten worden verzameld, en derhalve wegens de noodzakelijke betrokkenheid van alle lidstaten beter kunnen worden verwezenlijkt door de Gemeenschap, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

13. Gelet op het feit dat de in deze verordening vervatte wijzigingen noodzakelijk zijn om Verordening (EG) nr. 1798/2003 aan te passen aan de maatregelen waarin Richtlijn (EG) nr. 20XX/XX voorziet en waaraan de lidstaten zich met ingang van 1 januari 2010 moeten conformeren, moet deze verordening op dezelfde datum in werking treden.

14. Verordening (EG) nr. 1798/2003 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1798/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 23 wordt de tweede alinea vervangen door:

"De in punt 2 bedoelde waarden worden uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat die de inlichtingen verschaft, en hebben betrekking op kalenderkwartalen voor de tijdvakken voorafgaand aan 1 januari 2010 en op kalendermaanden vanaf die datum."

2) In artikel 24 wordt de tweede alinea vervangen door:

"De in punt 2 bedoelde waarden worden uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat die de inlichtingen verschaft, en hebben betrekking op kalenderkwartalen voor de tijdvakken voorafgaand aan 1 januari 2010 en op kalendermaanden vanaf die datum."

3) In artikel 25 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. Wanneer de bevoegde autoriteit van een lidstaat krachtens de artikelen 23 en 24 verplicht is toegang tot inlichtingen te verlenen, doet zij dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand te rekenen vanaf het einde van de kalendermaand waarop de inlichtingen betrekking hebben.

2. In afwijking van lid 1 wordt, wanneer in de in artikel 22 bedoelde omstandigheden inlichtingen aan de gegevensbank worden toegevoegd, zo spoedig mogelijk en binnen de maand volgend op de kalendermaand waarin de inlichtingen zijn verkregen, toegang tot de toegevoegde inlichtingen verleend."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

[2] PB C [...] van [...], blz. [...].

[3] PB C [...] van [...], blz. [...].

[4] PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2008/8/EG (PB L 44 van 20.2.2008, blz. 11).

[5] PB C [...] van [...], blz. [...].

[6] PB C [...] van [...], blz. [...].

[7] PB C [...] van [...], blz. [...].

[8] PB L […] van […], blz. […].

[9] PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2008/8/EG (PB L 44 van 20.2.2008, blz. 11).

[10] PB L 264 van 15.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 143/2008 van 12 februari 2008 (PB L 44 van 20.2.2008, blz. 1).