Home

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 311 definitief} {SEC(2008) 1900}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 311 definitief} {SEC(2008) 1900}

52008SC1901Interne markt - Beginselen, aanpassing van de wetgeving, kwaliteitsmerk, harmonisatie van de wetgevingen, bouwbeleid, technisch reglement, impactonderzoek, vrij verkeer van goederen, gebouw, EG-conformiteitsmerkWerkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 311 definitief} {SEC(2008) 1900}pdf23-05-2008http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008SC1901http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC1901