Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

5.2.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 31/12


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 31/09)

Nummer van de steun: XA 117/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: England

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2007-2008

Rechtsgrond: De regeling is niet bij wet vastgelegd en deelname is op vrijwillige basis. Op grond van de Agriculture Act 1986 (section 1) kan de overheid advies verstrekken over landbouwactiviteiten

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 juli 2007-31 maart 2008: 6,22 miljoen GBP

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit bedraagt 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat op 1 juli 2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 1 juli 2007. Ze loopt af op 31 maart 2008. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 maart 2008 worden ingediend. De laatste betaling aan de ambtenaren van de Waterstaat („catchment officers”) vindt uiterlijk 31 maart 2008 plaats

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006. De regeling „England Catchment Sensitive Farming” heeft ten doel de landbouwgemeenschap bewust te maken van diffuse waterverontreiniging; hiertoe zal door ambtenaren van de Waterstaat advies worden verstrekt hetzij in het kader van seminars hetzij rechtstreeks op de bedrijven. We hopen de landbouwers te kunnen aanmoedigen tot een snelle en vrijwillige aanpak van de diffuse waterverontreiniging op 40 prioritaire stroomgebieden. Eén en ander zal bijdragen aan de verwezenlijking van nationale en internationale doelstellingen op het gebied van milieu, met name van de Kaderrichtlijn Water

Betrokken economische sector(en): De regeling is uitsluitend van toepassing op de productie van landbouwproducten. Alle subsectoren komen voor de regeling in aanmerking

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is:

Department for Environment Food and Rural Affairs

Water Quality Division

3/8 Whitehall Place

London SW1A 2HH

United Kingdom

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Website: http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-aid-ecsfdi.pdf

Raadpleeg ook de centrale pagina van het VK over van aanmelding vrijgestelde staatssteun in de landbouwsector:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andere informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet zijn voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moeten vorengenoemde weblinks worden gevolgd.

Ondertekend en gedateerd namens de ter zake bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 1B

Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom