Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

29.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/13


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 108/09)

Nummer van de steun: XA 332/07

Lidstaat: Frankrijk

Regio: Département de la Sarthe

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aide en faveur du paiement des primes d'assurance contre la grêle dans le secteur de l'arboriculture

Rechtsgrond:

Artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Loi 64.706 du 10 juillet 1964

Article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural

Article L 122.7 du code des assurances

Décret no 2007-134 du 30 janvier 2007 fixant les modalités d'application de l'article L.361-8 du livre II (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles et notamment son article 7

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 60 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 5,1 %

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van deze samenvatting door de Commissie

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 2007-2013

Doelstelling van de steun: Ervoor zorgen dat, wanneer boomkwekerijen niet over de financiële middelen beschikken om zich te verzekeren tegen verschillende klimaatgebonden risico's, de verzekeringspremies gedeeltelijk worden gedragen door de staat, zodat de betrokken bedrijven ten minste verzekerd zijn tegen hagelschade

Betrokken economische sector(en): Boomkwekerij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Conseil général de la Sarthe

40, rue de Joinville

F-72072 Le Mans cedex 9

Website: www.cg72.fr

Rubriek: services pratiques/guide des aides & subventions

Nummer van de steun: XA 340/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Občina Veržej

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Veržej 2007–2013

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Veržej (II. Poglavje)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 7 000 EUR

2008: 7 000 EUR

2009: 7 000 EUR

2010: 7 000 EUR

2011: 7 000 EUR

2012: 7 000 EUR

2013: 7 000 EUR

Maximale steunintensiteit:

1. Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

overeenkomstig het nationaal decreet inzake de cofinanciering van verzekeringspremies in de landbouw voor het lopende jaar vult de bijdrage van de gemeente de steun aan tot maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremies wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan gewassen en vruchten, en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van ziekten.

2. Technische ondersteuning in de landbouwsector.

tot 50 % van de uitgaven voor: onderwijs en opleiding voor landbouwers en bedrijfsmedewerkers; de organisatie van en deelname aan fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen — in de vorm van gesubsidieerde diensten. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: November 2007 (de steun wordt niet toegekend zolang de beknopte informatie niet is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor het verlenen van staatssteun voor landbouw en plattelandsontwikkeling in de gemeente Veržej bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Veržej

Ulica bratstva in enotnosti 8

SLO-9241 Veržej

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200795&dhid=92113

Andere informatie: De steun als bijdrage aan verzekeringspremies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning, cumulatie, doorzichtigheid en controle van steun)

Nummer van de steun: XA 347/07

Lidstaat: Frankrijk

Regio: Alle maatregelen kunnen op het hele Franse grondgebied, met inbegrip van de overzeese departementen, worden gefinancierd.

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aides en faveur des éleveurs pour l'enlèvement et l'élimination des animaux trouvés morts

Rechtsgrond:

Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Code rural, articles L. 226-1 à L. 226-9 et articles R. 226-7 à R. 226-13

Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L.226-9 du code rural (JORF du 31 octobre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2006 fixant les taux de la taxe d'abattage affectée au financement de l'élimination des déchets et sous-produits animaux

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 151 mln EUR

Maximale steunintensiteit: In overeenstemming met de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 vastgestelde maxima, namelijk 100 % van de kosten voor het afvoeren van gestorven dieren en 75 % van de kosten voor het vernietigen van de kadavers lid 1, onder d), en 100 % van de kosten voor het afvoeren en vernietigen van gestorven dieren in gevallen waarin TSE-testen op de betrokken dieren moeten worden uitgevoerd lid 1, onder f)

Datum van tenuitvoerlegging: Zodra de beknopte informatie door de Commissie is geregistreerd

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 2007-2013

Doelstelling van de steun: De steunregeling is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, onder d) en f), van Verordening (EG) nr. 1857/2006. De doelstellingen zijn dezelfde als die welke zijn opgenomen in de regeling die door de Commissie is goedgekeurd bij besluit van 30 maart 2004, namelijk de financiering van de openbare destructiedienst (steunmaatregel N 515/03, PB C 115 van 30.4.2004)

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren van de veehouderij (runderen, schapen, geiten, varkens, paarden en pluimvee)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministère de l'agriculture et de la pêche, DGPEI,

3, rue Barbet de Jouy

F-75349 Paris 07 SP

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

F-93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Website: http://www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.html

Nummer van de steun: XA 380/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Občina Oplotnica

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Podpore programom razvoja podeželja v občini Oplotnica 2007–2013

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Oplotnica

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 33 383,41 EUR

2008: 35 000 EUR

2009: 38 000 EUR

2010: 39 000 EUR

2011: 40 000 EUR

2012: 43 000 EUR

2013: 45 000 EUR

Maximale steunintensiteit:

1. Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden;

tot 40 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden;

tot 60 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 50 % in andere gebieden wanneer het investeringen betreft van jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging.

De regeling heeft ten doel investeringssteun te verlenen voor: het herstel van noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven; de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie; meerjarige teelten; de verbetering van landbouw- en weidegronden.

2. Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

voor niet-productieve erfgoedelementen, tot 100 % van de werkelijke uitgaven;

tot 60 % van de werkelijke uitgaven — of 75 % in probleemgebieden — voor investeringen in erfgoedelementen die tot de productieve activa behoren, op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit van het bedrijf;

aanvullende steun kan worden verleend tot 100 % om de extra kosten te dekken voor het gebruik van traditionele materialen.

3. Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan oogsten en gewassen, en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van ziekten.

4. Steun voor ruilverkavelingen:

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor juridische en administratieve procedures.

5. Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

steun tot 100 % van de subsidiabele uitgaven, verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten; er vinden geen rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten plaats.

6. Technische ondersteuning in de landbouwsector:

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor: onderwijs en opleiding voor landbouwers; adviesdiensten; de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; publicaties, catalogi en websites; vervangingsdiensten. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: November 2007 (de steun wordt pas verleend nadat de beknopte informatie is bekendgemaakt op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: De ontwerpregels voor het verlenen van staatssteun en de-minimissteun en voor de tenuitvoerlegging van andere maatregelen voor natuurbehoud, landbouw- en plattelandsontwikkeling in de gemeente in de gemeente Oplotnica bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Oplotnica

Grajska cesta 1

SLO-2317 Oplotnica

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200797&dhid=92166

Andere informatie: De steun als bijdrage aan verzekeringspremies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende ongunstige weersomstandigheden die als natuurramp mogen worden aangemerkt: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning van steun, cumulatie van steun, doorzichtigheid van steun en controle)

Matjaž ORTER

Burgemeester

Nummer van de steun: XA 381/07

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Območje občine Križevci

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Križevci za programsko obdobje 2007–2013

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Križevci (II. Poglavje)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 14 600 EUR

2008: 14 600 EUR

2009: 15 000 EUR

2010: 15 000 EUR

2011: 15 000 EUR

2012: 15 000 EUR

2013: 15 000 EUR

Maximale steunintensiteit:

Steun als bijdrage aan verzekeringspremies: De steun van de gemeente is, overeenkomstig de voor het lopende jaar geldende nationale regeling voor de cofinanciering van verzekeringspremies voor landbouwproducten, gelijk aan het verschil tussen het uit de nationale begroting meegefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie, inclusief taksen op verzekeringstransacties.

Technische ondersteuning in de landbouwsector: Tot 50 % van de uitgaven voor: onderwijs en opleiding voor landbouwers en werknemers in de landbouw; de organisatie van en deelneming aan fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen. de steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: November 2007 (de steun wordt pas verleend nadat de beknopte informatie is bekendgemaakt op de website van de Europese Commissie)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor het verlenen van steun voor landbouw- en plattelandsontwikkeling in de gemeente Križevci bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Križevci

Križevci pri Ljutomeru 11

SLO-9242 Križevci pri Ljutomeru

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007102&dhid=92449

Andere informatie: De steun als bijdrage aan verzekeringspremies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende ongunstige weersomstandigheden die als natuurramp mogen worden aangemerkt: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning van steun, cumulatie van steun, doorzichtigheid van steun en controle)

Handtekening van de bevoegde persoon

Ozvald TUČIČ

De burgemeester van de gemeente Križevci