Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

1.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 110/21


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2008/C 110/09)

Nummer van de steun: XA 7002/08

Lidstaat: Italië

Regio: Regione autonoma Valle d'Aosta

Benaming van de steunregeling: Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Rechtsgrond: Art. 56 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.»

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 0,5 mln EUR

Maximale steunintensiteit: 40 % van de subsidiabele investeringsuitgaven voor materiële of immateriële activa, met inbegrip van de daarmee verband houdende uitgaven voor advies.

Wanneer de steun wordt verleend in de vorm van een rentesubsidie of in de vorm van een zachte lening, wordt het brutosubsidie-equivalent berekend met gebruikmaking van het juiste IT-programma waarbij het periodiek door de Commissie vastgestelde referentierentepercentage wordt toegepast

Datum van tenuitvoerlegging: Na een periode van 20 werkdagen, volgende op de datum waarop de Commissie deze beknopte informatie ontvangt

Duur van de regeling: In het kader van de regeling mag steun worden verleend tot 31 december 2013 en tot 6 maanden na deze datum

Doelstelling van de steun: Kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de verwerking en afzet van landbouwproducten, ondersteuning bieden, d.w.z. rationeel bedrijfsbeheer door middel van een verlaging van de productiekosten aanmoedigen en de productie, de kwaliteit, het milieu, de hygiënische omstandigheden en het welzijn van dieren verbeteren.

Verwijzing naar de Gemeenschapswetgeving: Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 70/2001

Betrokken economische sector(en): Kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de verwerking en afzet van landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Website: http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1247

Saint-Christophe

Coordinator, Departement voor landbouw

Emanuele DUPONT