Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

24.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 127/13


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 127/13)

Nummer van de steun: XA 33/08

Lidstaat: Tsjechische Republiek

Regio: Geheel Tsjechië

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Vzdělávání ekologických zemědělců a šíření informací o ekologickém zemědělství

Rechtsgrond: Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 000 000 CZK

Maximale steunintensiteit: Tot 100 % van de subsidiabele uitgaven

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: De steun heeft in eerste instantie ten doel steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

In tweede instantie wordt ernaar gestreefd de kennis van de biologische landbouwers omtrent kwesties die met de biologische landbouw verband houden — waaronder marktonderzoek en de afzet van bioproducten — te vergroten, kwaliteitsvolle opleiding en kwaliteitsvol advies te verstrekken en toegankelijke, kwalitatief hoogstaande, actuele informatie over de biologische landbouw te verschaffen en onder de doelgroep te verspreiden. Dergelijke informatie zou — onder meer — de resultaten bevatten van onderzoek dat wijst op de milieu- en gezondheidsvoordelen van de biologische landbouw en van het eten van biologische voedingsmiddelen.

De subsidiabele uitgaven zijn in overeenstemming met artikel 15, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): Biologische landbouw, plantaardige en dierlijke productie (A0011 — Teelt van akkerbouwgewassen; teelt van groenten; tuinbouw, A0012 — Veeteelt, A0013 — Gemengd Bedrijf)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Website: „Ekologické zemědělství a biopotraviny

http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=539&typ=2&ch=73&ids=539&val=539

http://81.0.228.70/attachments/konecna_verze_Progrumu_EZ_odeslana_MZP.doc

(zie blz. 18 — maatregel nr. 4 en blz. 19 — maatregel nr. 6)

Andere informatie: De Tsjechische overheid bevestigt dat de steun uitsluitend is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op landbouwproductie en dat de vastgestelde financiële limieten in aanmerking zullen worden genomen. De begunstigden zullen geen rechtstreekse financiële steun ontvangen en de verstrekte gegevens en informatie zullen neutraal zijn, zonder verwijzing naar bioproducten

Praag, 11 januari 2008.

M. Jiří TRNKA

Directeur van de dienst Milieubeleid en Hernieuwbare Energiebronnen

Ministerie van Landbouw

Nummer van de steun: XA 48/08

Lidstaat: Republiek Slovenië

Regio: Območje občine Jezersko

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Podpore programom razvoja podeželja v občini Jezersko 2007–2013

Rechtsgrond: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jezersko

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 9 225 EUR

2008: 9 483 EUR

2009: 9 720 EUR

2010: 9 915 EUR

2011: 10 114 EUR

2012: 10 367 EUR

2013: 10 626 EUR

Maximale steunintensiteit:

investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op primaire productie: tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 40 % in andere gebieden;

instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen: voor investeringen in niet-productieve erfgoedelementen, tot 100 % van de subsidiabele uitgaven; voor investeringen in productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven, tot 75 % in probleemgebieden en tot 60 % in andere gebieden;

steun voor ruilverkavelingen: tot 50 % van de werkelijke uitgaven voor juridische en administratieve procedures;

steun als bijdrage aan verzekeringspremies: de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en maximaal 50 % van de subsidiabele verzekeringspremie wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan gewassen en vruchten en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van dierziekten;

technische ondersteuning in de landbouwsector: tot 100 % van de uitgaven voor: onderwijs en opleiding voor landbouwers; adviesdiensten; de organisatie van en deelname aan fora voor bedrijven met als doel kennis uit te wisselen, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; publicaties zoals catalogi en websites; vervangingsdiensten. de steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Datum van tenuitvoerlegging: Januari 2008

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31.12.2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB

Verwijzingen naar artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor het verlenen van steun voor de instandhouding en de ontwikkeling van de landbouw en het platteland in de gemeente Jezersko bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op primaire productie;

artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Jezersko

Zg. Jezersko 65

SLO-4206 Zg. Jezersko

Website: http://www.jezersko.si/data/pravilniki/Pravilnik_kmetijske_pomoci_Jezersko_07.pdf

Andere informatie: De maatregel waarbij steun wordt verleend als bijdrage aan premies voor het verzekeren van gewassen en vruchten betreft de volgende, met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, stormen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning, cumulatie, doorzichtigheid en controle van steun)

Milan KOCJAN

Burgemeester

Nummer van de steun: XA 49/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Catalunya

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Ayudas para programas de auditoría y asesoramiento de las explotaciones de ovino y caprino

Rechtsgrond: Orden AAR/487/2007, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para programas de auditoría y asesoramiento de las explotaciones de ovino y caprino, y se convocan las correspondientes al año 2007

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 250 000 EUR

Maximale steunintensiteit: Variabel, doch maximaal 100 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 31.12.2009.

Doelstelling van de steun: Technische ondersteuning in de landbouwsector, artikel 15, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Steun voor audit- en adviesprogramma's ten behoeve van schapenhouderij- en geitenhouderijbedrijven (KMO's in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG) met het oog op de verbetering van de productie-, technisch-economische en hygiënevoorwaarden op de bedrijven waarvoor deze programma's van toepassing zijn.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies voor de honoraria van de groeperingen, coöperaties, beroepsorganisaties en natuurlijke en rechtspersonen die audit- en adviesdiensten verlenen aan de producenten, zodat deze laatsten de steun ontvangen in natura. Er vinden geen rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producenten plaats.

De gesubsidieerde adviesdiensten worden verleend aan alle schapen- en geitenhouders.

In geval van dienstverlening door producentenorganisaties of beroepsorganisaties mag het lidmaatschap ervan geen voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor de maatregel

Betrokken economische sector(en): Schapen en geiten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Website: http://www.gencat.net/darp/c/serveis/ajuts/ajut3.htm

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 55/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die de individuele steun ontvangt: Subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2008

Rechtsgrond: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2008 is voor de steunregeling 45 000 EUR uitgetrokken

Maximale steunintensiteit: Het maximumbedrag van de steun mag niet hoger zijn dan 50 % van de subsidiabele uitgaven en niet hoger dan 8 000 EUR per begunstigde

De steun voor exploitatie- en beheerskosten is evenwel tijdelijk — waarbij wordt uitgegaan van de datum van oprichting van de coöperatie — en degressief, zodat de steun niet hoger mag zijn dan de onderstaande percentages:

voor de in 2004 opgerichte coöperaties: 35 % van bovengenoemde kosten;

voor de in 2005 opgerichte coöperaties: 40 % van bovengenoemde kosten;

voor de in 2006 opgerichte coöperaties: 45 % van bovengenoemde kosten;

voor de in 2007 opgerichte coöperaties: 50 % van bovengenoemde kosten

Datum van tenuitvoerlegging: De dag die volgt op die van de bekendmaking van de uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen in het „Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca

Looptijd: Tot en met 31.12.2008

Doelstelling van de steun: De steun heeft ten doel de oprichting en instandhouding van coöperaties in de veehouderijsector in de provincie Salamanca te stimuleren.

Bovendien wordt gestreefd naar een grotere aanwezigheid van de coöperaties op de vakbeurzen en tentoonstellingen die in het tentoonstellingspark worden georganiseerd door de Diputación Provincial, waardoor de betrokken evenementen en activiteiten een uitstraling krijgen op het niveau van de autonome gemeenschap en op nationaal niveau.

De steunregeling is in overeenstemming met de artikelen 9 en 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Subsidiabele activiteiten zijn: de deelneming aan vakbeurzen die worden georganiseerd door de Diputación de Salamanca, activiteiten op het gebied van exploitatie en beheer, en het verlenen van technische bijstand aan de veehouderijsector in Salamanca.

Subsidiabele uitgaven zijn:

1.

de kosten van inschrijving, huur van ruimte en stands, veiligheid, hostessen en deelneming;

2.

met de activiteit verband houdende publicaties;

3.

reiskosten;

4.

technische symposia in het tentoonstellingspark in het kader van de vakbeurzen.

1.

de kosten voor het huren van ruimten voor de hoofdzetel;

2.

vergoedingen voor juridische en ambtelijke handelingen;

3.

kantoorbenodigdheden;

4.

administratief personeel;

5.

overheadkosten (onderhoud, herstellingen, instandhouding, leveringen …).

1.

opleidingsactiviteiten; de werkelijke kosten die met het organiseren van het opleidingsprogramma zijn gemoeid;

2.

de kosten van deelneming aan nationale vakbeurzen: de huur van ruimte en stands, veiligheid, hostessen, deelneming; reiskosten; de kosten van met de activiteit verband houdende publicaties;

3.

de kosten voor de presentatie van kwaliteitsproducten op nationaal en provinciaal niveau: de subsidie betreft enkel de huur van materiaal voor het presenteren van de producten, de reiskosten en de met de activiteit verband houdende publicaties;

4.

publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicaties aan bod te komen

Betrokken economische sector(en): Veehouderijsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino no 1

E-37002 Salamanca

Website: http://www.lasalina.es/areas/eh/Subvenciones2008/ProyectosConvocatorias/SubvCooperativas.pdf

Andere informatie: De steun is verenigbaar met elke andere vorm van steun, subsidie, bijstand of inkomsten met betrekking tot de gesubsidieerde activiteit, afkomstig van een overheidsdienst, een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie, een nationale instantie, een instantie van de Europese Unie of een internationale organisatie, op voorwaarde dat de maximale steunbedragen die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1857/2006 (met name voor de in punt 3.B van de regionale steunkaart bedoelde activiteiten, en meer bepaald de exploitatie- en beheerskosten, mag het maximumbedrag van de op grond van artikel 9 van de verordening verleende steun niet hoger zijn dan 400 000 EUR per begunstigde).

Indien aan de begunstigde, voor hetzelfde doel, een andere subsidie is verleend die onverenigbaar is met de door de Diputación verleende subsidie, is het bepaalde in artikel 33 van het Real Decreto no 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones van toepassing.

Het bedrag van de door de Diputación verleende subsidie mag, alleen of in combinatie met andere vormen van subsidie, steun, inkomsten of bijstand, nooit meer bedragen dan de kosten van de gesubsidieerde activiteit.

De subsidie is onverenigbaar met elke andere vorm van steun, subsidie, bijstand of inkomsten met betrekking tot de gesubsidieerde activiteit, die door de Diputación de Salamanca wordt verleend, hetzij rechtstreeks, hetzij via een inschrijvingsprocedure, en die ertoe zou kunnen leiden dat meermaals steun wordt verleend voor dezelfde uitgaven

Salamanca, 20 december 2007.

Isabel JIMÉNEZ GARCÍA

De voorzitster van de Diputación de Salamanca

Nummer van de steun: XA 56/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die de individuele steun ontvangt: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones ganaderas con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2008

Rechtsgrond: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones ganaderas con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2008 is voor de steunregeling 32 000 EUR uitgetrokken

Maximale steunintensiteit: Het maximumbedrag van de steun mag niet hoger zijn dan 50 % van de subsidiabele uitgaven en niet hoger dan 8 000 EUR per begunstigde

Datum van tenuitvoerlegging: De dag die volgt op die van de bekendmaking van de uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen in het „Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31.12.2008

Doelstelling van de steun: De steun heeft ten doel de oprichting en instandhouding van groeperingen in de veehouderijsector in de provincie Salamanca te stimuleren.

Bovendien wordt gestreefd naar een grotere aanwezigheid van de groeperingen op de vakbeurzen en tentoonstellingen die in het tentoonstellingspark worden georganiseerd door de Diputación Provincial, waardoor de betrokken evenementen en activiteiten een uitstraling krijgen op het niveau van de autonome gemeenschap en op nationaal niveau.

De steunregeling is in overeenstemming met artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Subsidiabele activiteiten zijn: de deelneming aan vakbeurzen die worden georganiseerd door de Diputación de Salamanca, en het verlenen van technische bijstand aan de veehouderijsector in Salamanca.

Subsidiabele uitgaven zijn:

1.

de kosten van inschrijving, huur van ruimte en stands, veiligheid, hostessen en deelneming;

2.

met de activiteit verband houdende publicaties;

3.

reiskosten;

4.

technische symposia in het tentoonstellingspark in het kader van de vakbeurzen.

1.

opleidingsactiviteiten; de werkelijke kosten die met het organiseren van het opleidingsprogramma zijn gemoeid;

2.

de kosten van deelneming aan nationale vakbeurzen: de huur van ruimte en stands, veiligheid, hostessen, deelneming; reiskosten; de kosten van met de activiteit verband houdende publicaties;

3.

de kosten voor de presentatie van kwaliteitsproducten op nationaal en provinciaal niveau: de subsidie betreft enkel de huur van materiaal voor het presenteren van de producten, de reiskosten en de met de activiteit verband houdende publicaties;

4.

publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicaties aan bod te komen

Betrokken economische sector(en): Veehouderijsector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino no 1

E-37002 Salamanca

Website: http://www.lasalina.es/areas/eh/Subvenciones2008/ProyectosConvocatorias/SubvAsociaciones.pdf

Andere informatie: De steun is verenigbaar met elke andere vorm van steun, subsidie, bijstand of inkomsten met betrekking tot de gesubsidieerde activiteit, afkomstig van een overheidsdienst, een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie, een nationale instantie, een instantie van de Europese Unie of een internationale organisatie. Indien aan de begunstigde, voor hetzelfde doel, een andere subsidie is verleend die onverenigbaar is met de door de Diputación verleende subsidie, is het bepaalde in artikel 33 van het Real Decreto no 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones van toepassing.

Het bedrag van de door de Diputación verleende subsidie mag, alleen of in combinatie met andere vormen van subsidie, steun, inkomsten of bijstand, nooit meer bedragen dan de kosten van de gesubsidieerde activiteit.

De subsidie is onverenigbaar met elke andere vorm van steun, subsidie, bijstand of inkomsten met betrekking tot de gesubsidieerde activiteit, die door de Diputación de Salamanca wordt verleend, hetzij rechtstreeks, hetzij via een inschrijvingsprocedure, en die ertoe zou kunnen leiden dat meermaals steun wordt verleend voor dezelfde uitgaven

Salamanca, 20 december 2007.

Isabel JIMÉNEZ GARCÍA

De voorzitster van de Diputación de Salamanca