Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

21.6.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 157/24


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 157/08)

Nummer van de steun: XA 23/08

Lidstaat: Italië

Regio: Provincia autonoma di Bolzano

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Criteri e modalità per la concessione di aiuti in favore del settore zootecnico

Rechtsgrond: Articolo 5, commi 4, 5 e 7 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 3 500 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 70 % en 100 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: Tot 31.12.2013

Doelstelling van de steun: Artikel 15, lid 2, onder d), en artikel 16, lid 1, onder a) en b)

Betrokken economische sector(en): Het houden van melkvee en andere runderen, paarden en paardachtigen, schapen en geiten, suidae/varkens en pluimvee

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincia autonoma di Bolzano

ripartizione provinciale Agricoltura

via Brennero, 6

I-39100 Bolzano

Website: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=94007

Il direttore di ripartizione

Dr. Martin PAZELLER

Nummer van de steun: XA 35/08

Lidstaat: Italië

Regio: Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Regime di aiuto: Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Rechtsgrond: Delibera di Giunta regionale n. 3063 del 7 dicembre 2007

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 1 mln EUR

Maximale steunintensiteit: 60 %

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31.12.2013

Doelstelling van de steun: Steun aan M's

Betrokken economische sector(en): NACE Code: A001 — Landbouw, jacht en aanverwante diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini, 31

I-33100 Udine

Website: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereinternet/DGR3063_12_11_07_1_34_52_PM.pdf

Andere informatie: De regeling heeft ten doel investeringssteun voor de primaire productie te verlenen aan het MKB.

De regeling valt onder artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De subsidiabele uitgaven zijn de uitgaven als vermeld in artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De steunintensiteit varieert van 40 % tot 60 % overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Per il direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Il direttore centrale

dott. Augusto VIOLA

Nummer van de steun: XA 89/08

Lidstaat: België

Regio: Vlaanderen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Vlaamse Rundveeteelt Vereniging vzw

Rechtsgrond: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras

Ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 194 000 EUR

Maximale steunintensiteit: De maximale steunintensiteit bedraagt 100 % voor de administratieve kosten die met het opstellen en bijhouden van stamboeken zijn gemoeid.

De maximale steunintensiteit bedraagt 70 % voor de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde tests om de genetische kwaliteit of het genetische rendement van dieren te bepalen. voor steun voor de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht, wordt geen vrijstelling verleend, en evenmin voor steun voor de kosten van routinematige controles van de kwaliteit van de melk

Datum van tenuitvoerlegging: De steun zal vanaf 1 maart en ten vroegste 15 dagen na aanmelding verleend kunnen worden.

De steun kan verleend worden door middel van een uitvoeringsbesluit. Deze uitvoeringsbesluiten worden jaarlijks opgemaakt. Een ontwerp van uitvoeringsbesluit moet nog ontwikkeld worden. In dit besluit zal de „stand-still”-bepaling opgenomen worden

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De subsidie wordt toegekend voor een periode die eindigt op 31.12.2008

Doelstelling van de steun: De erkende vereniging Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) houdt de stamboeken bij van een aantal rundveerassen. De VRV geeft aan de subsidie te gebruiken voor het betalen van administratieve kosten met betrekking tot het opstellen en bijhouden van die stamboeken zoals inschrijven van geboortegegevens en afstammingsgegevens in de databank en het maken en bezorgen van zoötechnische certificaten en afstammingsbewijzen.

De erkende vereniging Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV) voert ook testen uit om de genetische kwaliteit of rendement van de fokdieren te bepalen. De uitgevoerde testen betreffende de melkproductie.

De steunmaatregel valt onder artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006. Er wordt voldaan aan de criteria van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Artikel 16, punt 1, onder a): Steun tot 100 % van de administratieve kosten die met het opstellen en bijhouden van stamboeken zijn gemoeid.

Artikel 16, punt 1, onder b): Steun tot 70 % van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde tests om de genetische kwaliteit of het genetische rendement van dieren te bepalen; voor steun voor de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht, wordt geen vrijstelling verleend, en evenmin voor steun voor de kosten van routinematige controles van de kwaliteit van de melk

Betrokken economische sector(en): Dierlijke sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Website: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Andere informatie: —

Jules Van Liefferinge

Secretaris-generaal

Nummer van de steun: XA 93/08

Lidstaat: Estland

Regio: Estland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Põllumajandusloomade aretustoetus

Rechtsgrond:

1)

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 45 lõige 3 ja § 58 lõige 1;

2)

Põllumajandusministri 18.01.2005. a määrus nr 6 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 20 000 000 EEK per jaar

Maximale steunintensiteit: 70 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Februari 2008-december 2011

Doelstelling van de steun: Veehouderij.

De regeling valt onder artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De subsidiabele uitgaven zijn de uitgaven voor het houden van stamboeken of registers en voor het verrichten van prestatieonderzoek of het beoordelen van de genetische waarde.

De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten

Betrokken economische sector(en): Rundveehouderij, paardenfokkerij, schapenhouderij, pluimveehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

Website: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=840380

http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=208300

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 97/08

Lidstaat: Bondsrepubliek Duitsland

Regio: Freistaat Sachsen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Absatzförderung der Land- und Ernährungswirtschaft (RL AbsLE)

Rechtsgrond: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Absatzförderung der Land- und Ernährungswirtschaft (RL AbsLE)

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Jaarlijks 0,84 mln EUR

Maximale steunintensiteit:

deelname aan evenementen en acties zoals bijvoorbeeld: vakbeurzen, productpresentaties, markten en dergelijke, tot max. 80 %;

seminars en bijscholingscursussen, tot 100 %;

marktonderzoek en marketingconcepten voor kwaliteitsprogramma's, tot 80 %;

invoering van managementsystemen, tot 50 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van de landbouwbedrijven met het oog op afzetbevordering en reclame. De desbetreffende ondersteuning van het MKB vindt plaats op grond van de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006:

artikel 14 (Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten) met name voor marktonderzoek, productontwerp en -ontwikkeling, de invoering van kwaliteitsborgingsystemen zoals de ISO 9000-serie of de ISO 14000-serie, inclusief de initiële certificering; de steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producenten. Lid zijn van de dienstverlenende instantie is geen voorwaarde om op de dienstverlening aanspraak te kunnen maken;

artikel 15 (Technische ondersteuning in de landbouwsector) met name voor scholing en nascholing, de deelname aan vakbeurzen en tentoonstellingen (kosten van de deelname, uitgaven voor publicaties, huur van de tentoonstellingsruimte), de verspreiding, op algemeen bevattelijke wijze, van wetenschappelijke kennis, van feitelijke informatie over erkende kwaliteitsystemen en generieke producten, van publicaties met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product — die voor elkeen toegankelijk zijn; de steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producenten. Lid zijn van de dienstverlenende instantie is geen voorwaarde om op de dienstverlening aanspraak te kunnen maken

Betrokken economische sector(en): Landbouw — primaire productie van de producten van bijlage I bij het verdrag

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

August-Böckstiegel-Straße 1

D-01326 Dresden

Website: http://www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/foerderung/5_1045.htm

Andere informatie:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 23 „Förderstrategie“

Postanschrift: D-01076 Dresden

Tel. (49) 351 564 68 47

Trepmann

Referatsleiter