Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

24.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 187/10


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 187/05)

Nummer van de steun: XA 115/06

Lidstaad: Nederland

Regio: Provincie Noord-Brabant

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Dhr. N. van Deursen, Keizersven 42 te Elzendorp

Rechtsgrondslag: Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d) en provinciale ASV (art. 33) aangemerkt als incidentele subsidie

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totale bedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 20 000 EUR, in 2006

Maximale steunintensiteit: 15,1 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: December 2006

Doelstelling van de steun: Implementatie en demonstratie van bovenwettelijke milieumaatregelen ten behoeve van verbetering van de luchtkwaliteit

Vermeld welk artikel van de artikelen 4 tot en met 12 wordt gebruikt en de betrokken in aanmerking komende kosten van de steunregeling of individuele steun: Artikel 4, lid 2 onder b), lid 3 onder d), lid 4 onder a)

Betrokken economische sector(en): Sector dierlijke productie, specifiek primaire varkenshouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1, Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Nederland

Websites rechtsgrondslag: http://wettenbank.sdu.nl/wettenbank.sdu.nl/demo/awb_main.html

http://www.brabant.nl/Beleid/Regels %20en %20kaders/Algemene %20subsidieverordening.aspx?docindexid={6E5EE4A7-1D3F-480A-900D-975DD48879C6}

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 54/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Galicia

Benaming van de steunmaatregel: Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG)

Rechtsgrond: Orden de … de … de …, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las entidades reconocidas como Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de Galicia y se convocan para el año 2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 3 591 332 EUR

Maximale steunintensiteit: 50 % van de totale uitgaven in het kader van het programma van de ADSG

Datum van tenuitvoerlegging:

Looptijd:

Doelstelling van de steun: De steun is erop gericht de gezondheidsstatus van de veehouderijbedrijven in Galicië te verbeteren door de uitvoering van gezamenlijke programma's voor de preventie en de bestrijding van dierziekten.

De uitgaven voor de door veterinaire technici verleende diensten en voor het materiaal komen in aanmerking voor steun

De steun is in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1857/2006, waarin is bepaald dat steun voor de vergoeding aan landbouwers van de uitgaven in verband met de preventie van dierziekten verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt

Betrokken economische sector(en): Veehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Website: http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_axudas_adsg_2008.pdf

Andere informatie: E-mail-adres:

dxpica.mediorural@xunta.es

Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es

Nummer van de steun: XA 98/08

Lidstaat: Nederland

Regio: Niet van toepassing

Benaming van de steunregeling: Stimuleringsprogramma Agro-Biodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer „SPADE”

Rechtsgrond: Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008. Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007

Aard van de maatregel: Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: —

Totaalbedrag van de ad-hocsteun: 0 EUR, gespreid over: 0 jaar

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 1 200 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: 1.3.2008, 00:00

Duur van de regeling: 31.12.2011, 00:00

Doelstelling van de steun: Steun aan KMO's

Betrokken economische sector(en): A — Landbouw, jacht en bosbouw

Naam van de autoriteit die de steun verleent:

1.

Ministerie van LNV

2.

Ministerie VROM

Adres van de autoriteit die de steun verleent:

1.

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

2.

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

Nederland

Website: http://www.overheid.nl/op/

Andere informatie: Op de site http://www.overheid.nl/op/ dient onder „1 selecteer publicatiesoort(en)” te worden aangekruist „kamerstukken Eerste en Tweede Kamer” en onder „2 specifieke publicatie” het publicatienummer „31200” en bij „volgnummer kamerstuk”: „2”. Klik vervolgens op „Kamerstuk 2007-2008, 31200 XIV, nr. 2, Tweede Kamer”. De voor deze steunmaatregel relevante informatie staat op pagina 50 van desbetreffend kamerstuk. De steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006. Het doel van het Stimuleringsprogramma SPADE is kennis op het gebied van duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit te bundelen en kosteloos beschikbaar te stellen voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten. Agrobiodiversiteit heeft betrekking op alle componenten van de biologische diversiteit die relevant is voor de landbouwproductie en op alle componenten van de biologische diversiteit die samen het agro-ecosysteem vormen. Duurzaam bodembeheer richt zich op bewuster gebruik van de bodem, waarbij de bodem wordt beschouwd als een dynamisch ecosysteem. Doelstelling is door het beschikbaar stellen van kennis inzake functionele agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer landbouwers te stimuleren die kennis in de dagelijkse landbouwpraktijk toe te passen. De kennis wordt geplaatst op www.spade.nl en wordt tevens verstrekt door daarvoor aangestelde adviseurs („kennismakelaars”). SPADE is een initiatief van LTO-Nederland dat in opdracht van LTO wordt uitgevoerd door ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie). LTO-Nederland stelt 600 000 EUR voor SPADE beschikbaar. De ministeries van LNV en VROM verstrekken ondersteuning voor SPADE aan ZLTO van in totaal maximaal 1 200 000 EUR (per jaar maximaal 600 000 EUR). Opdrachten die ZLTO plaatst voor opzet, beheer van de website en inzet van kennismakelaars geschiedt overeenkomstig de voorschriften van artikel 21 van Richtlijn 2004/18/EG

Nummer van de steun: XA 118/08

Lidstaat: Italië

Benaming van de steunregeling: Decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 2064 del 13 febbraio 2008 recante «Concessione di un premio e di un contributo per la partecipazione del giovane imprenditore agricolo (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere»

Rechtsgrond: Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria in agricoltura»

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1068 e comma 1074

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 400 000 EUR

Maximale steunintensiteit: Bij de berekening van de steun wordt rekening gehouden met de maximale steunintensiteit waarin is voorzien bij artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3)

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking op de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Vijf jaar

Doelstelling van de steun: Landbouwers en hun bedrijfsmedewerkers aanmoedigen om deel te nemen aan fora met het oog op de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, alsmede aan wedstrijden, tentoonstellingen en vakbeurzen overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3)

Betrokken economische sector(en): Jonge landbouwers

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche di sviluppo — Direzione generale dello sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Website: http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/AiutiStato/DisposizioniNazionali/06-20080213_BandoC_2064_SR_OIGA.htm

Il Direttore generale

Salvatore PETROLI

Nummer van de steun: XA 126/08

Lidstaat: Slowaakse Republiek

Regio: —

Benaming van de steunregeling: Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku nariadeného opatrenia

Rechtsgrond: De rechtsgrond voor de steunverlening is:

artikel 10, leden 2 tot en met 8, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001,

§ 45 zákona č. 39/2007 Z. z. z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: Voor 2008 voorziet de regeling in financiering ten belope van 50 mln SKK.

De totale voorziene uitgaven om de verliezen te vergoeden die door het verplicht slachten van dieren zijn veroorzaakt, bedragen voor de periode 2008-2013: 300 mln SKK

Maximale steunintensiteit: De veehouders ontvangen subsidies die de subsidiabele kosten van de ten gevolge van dierziekten geleden schade, na aftrek van de door de verzekering uitbetaalde bedragen, volledig (tot 100 %) dekken

Datum van tenuitvoerlegging: Maart 2008

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31.12.2013

Doelstelling van de steun: De steun heeft ten doel kleine en middelgrote ondernemingen in de veehouderij te ondersteunen

Betrokken economische sector(en): Primaire productie van de landbouwproducten van bijlage I bij het EG-verdrag

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Autoriteit die de steun verleent en de regeling ten uitvoer legt:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova ul. č. 12

SK-Bratislava 812 66

Tél.: (421-2) 59 26 61 11

Website: www.land.gov.sk

Andere informatie: Er wordt aan veehouders staatssteun verleend — in de vorm van een vergoeding van de schade die zij door het verplicht slachten van dieren hebben geleden — die voldoet aan alle voorwaarden die zijn vastgesteld in de regeling voor het verlenen van staatssteun ter vergoeding van verliezen die door het verplicht slachten van dieren worden geleden.

De regeling kan worden geraadpleegd op:

http://www.land.gov.sk/index.php?navID=153&id=528

Om in aanmerking te komen, moeten de subsidieaanvragen met het oog op vergoeding van de subsidiabele kosten uiterlijk tien dagen na de ontvangst van het door de diergeneeskundige dienst afgegeven bericht van beëindiging van het verplicht slachten bij het ministerie zijn ingediend.

De eigenaar van de dieren kan aanspraak maken op de volle marktwaarde van de geslachte dieren, na aftrek van de door de verzekering uitbetaalde bedragen.

De regeling omvat geen steun in de vorm van gesubsidieerde diensten in de zin van artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Ľubomír MIČEK

PhD. generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva SR