Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

9.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 203/6


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 203/05)

Nummer van de steun: XA 41/08

Lidstaat: Italië

Regio: Provincia autonoma di Trento

Benaming van de steunregeling: Agevolazioni per la qualità dei prodotti — comma 3: contributo sui costi di avviamento alle associazioni produttori riconosciute che operano nel settore biologico

Rechtsgrond: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 47, comma 3.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 47 della L.P. 4/2003

Voorziene jaarlijkse uitgaven: De voorziene jaarlijkse uitgaven bedragen 50 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 100 % het eerste jaar van de oprichting, 80 % het tweede jaar, 60 % het derde jaar; 40 % het vierde jaar en 20 % het vijfde jaar

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling: De uiterste datum voor toekenning van de steun is 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De oprichting vergemakkelijken van producentenorganisaties in de sector biologische landbouw die bijdragen aan de kennis van de consument omtrent biologische producten en het gebruik van deze producten, en tevens de afzet bevorderen van de producten die door de aangesloten producenten volgens specifieke door de organisatie vastgestelde voorschriften en/of regels zijn vervaardigd.

De regeling is gebaseerd op artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): Biologische landbouw en verwerking van biologische landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Website: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=7&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=7

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView

Nummer van de steun: XA 42/08

Lidstaat: Italië

Regio: Provincia autonoma di Trento

Benaming van de steunregeling: Agevolazioni per la qualità dei prodotti — comma 4 — contributi sulle spese per il controllo e la certificazione del processo produttivo del metodo di produzione biologico

Rechtsgrond: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 47, comma 4.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 47 della L.P. 4/2003

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: De voorziene jaarlijkse uitgaven bedragen 250 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 90 % van de gedane uitgaven

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling: De uiterste datum voor toekenning van de steun is 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De controle en certificatie in het kader van de biologische productie vergemakkelijken door een verlaging van de algemene kosten voor de producenten.

De regeling is gebaseerd op artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): Biologische landbouw en verwerking van biologische landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Website: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=7&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=7

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView

Nummer van de steun: XA 43/08

Lidstaat: Italië

Regio: Provincia autonoma di Trento

Benaming van de steunregeling: Agevolazioni per la qualità dei prodotti — comma 1, lettera a): spese per i programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità

Rechtsgrond: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 48, comma 1 lett. a).

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3126 del 28 dicembre 2007 modificata con deliberazioni n. 1059 del 24 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 48 della L.P. 4/2003

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De voorziene jaarlijkse uitgaven bedragen 50 000 EUR

Maximale steunintensiteit: De steun voor de monitoringactiviteiten dekt het eerste jaar 100 % van de desbetreffende uitgaven en wordt het tweede jaar beperkt tot 85 %, het derde jaar tot 70 %, het vierde jaar tot 55 %, het vijfde jaar tot 40 % en het zesde jaar tot 25 %. Na 6 jaar wordt geen steun meer verstrekt

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling: De uiterste datum voor toekenning van de steun is 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Aansporen tot verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten, de landbouwproductie meerwaarde verlenen en de sector beter laten inspelen op de vraag van de consumenten, die kwaliteit en met name het feit dat voedingsmiddelen van lokale oorsprong zijn, steeds weten te waarderen.

De regeling is gebaseerd op artikel 14, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 (vrijstellingsverordening)

Betrokken economische sector(en): De landbouwsector maar slechts met betrekking tot producten met geografische aanduidingen die vallen onder Verordening (EG) nr. 1898/2006 (BOB of BGA) of onder Verordening (EG) nr. 1216/2007 (GTS)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Website: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=7&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=7

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView

Nummer van de steun: XA 135/08

Lidstaat: Finland

Regio: Gebieden die te lijden hadden van de ongunstige weersomstandigheden in 2007

Benaming van de steunregeling: Tuki epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien menetysten korvaamiseksi maatalousyrityksille vuonna 2007

Rechtsgrond: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2008 worden de jaaruitgaven geraamd op 1,6 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit: 70 %

Duur van de regeling: Van 9 april 2008 tot en met 31 december 2008

Doelstelling van de steun: —

Betrokken economische sector(en): NACE code A0011 Akkerbouw en tuinbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie:

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 Helsinki

Website: http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/satojatulvavahingot/satovahingot.html

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001214

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030270

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030364

Andere informatie: De steun wordt verleend voor schade die in 2007 is ontstaan. De geraamde uitgaven voor het vergoeden van de mislukte oogst van 2007 bedragen voor alle gewassen 1,6 miljoen EUR.

Overeenkomstig artikel 2, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 wordt de vergoeding slechts betaald wanneer de landbouwer een verlies lijdt van meer dan 30 % van alle voor vergoeding in aanmerking komende gewassen. De vergoeding is gelijk aan 90 % van het schadebedrag, na aftrek van de franchise die ten laste van de landbouwer komt (i.e. 30 % van een standaardoogst). De franchise voor de landbouwer bedraagt ook ten minste 30 % van het totale verlies per individueel voor vergoeding in aanmerking komend gewas. Om de grootte van de oogst in het jaar waarin het verlies werd geleden, te bepalen, wordt gebruik gemaakt van het rekenkundig gemiddelde van de oogsten van de vijf aan het desbetreffende jaar voorafgaande jaren, de hoogste en de laagste productie niet meegerekend. Indien geen gegevens over de oogsten van de vijf voorafgaande jaren beschikbaar zijn, wordt de standaardoogst berekend als het rekenkundig gemiddelde van de oogsten van de drie voorafgaande jaren. De gemiddelde verkoopprijzen van het jaar waarin het verlies werd geleden, worden gebruikt als basis voor de berekening van de waarde van de oogst waarvoor de vergoeding wordt betaald. Op basis van deze gegevens wordt het verlies voor iedere landbouwer afzonderlijk berekend. De regeling valt onder artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Alle door verzekeringen uitbetaalde vergoedingen voor mislukte oogsten en ook verliezen en uitgaven die het gevolg zijn van andere factoren dan ongunstige weersomstandigheden worden van het bruto subsidiabele verlies afgetrokken.

Het totale areaal waarop de steunregeling betrekking heeft, bedraagt ongeveer 8 000 ha. Het mislukken van de oogst betrof 29 verschillende gewassen; voor elk van deze gewassen moet de landbouwer zelf een franchise voor zijn rekening nemen van ten minste 30 % van de omvang en waarde van de verloren gegane oogst.

Deze aanvullende aanmelding vervangt de aanmelding over dezelfde zaak die de Commissie op 17 maart 2008 is toegezonden