Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

6.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 229/15


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2008/C 229/09)

Nummer van de steun: XA 193/08

Lidstaat: Italië

Regio: Provincia autonoma di Trento

Benaming van de steunregeling: Assistenza tecnica:

finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione,

finalizzata alla fertilità e alla fecondità del bestiame,

all'attuazione delle attività connesse alla normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali in applicazione al regolamento (CE) n. 1760/2000

Rechtsgrond: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 43, lettere b) e d).

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 215 del 1o febbraio 2008, modificata con deliberazioni n. 862 del 4 aprile 2008 e n. 1193 del 9 maggio 2008 criteri attuativi dell'art. 43, lettere b) e d) della L.P.4/2003

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: Jaarlijks wordt op de begroting 800 000 EUR voor de steunregeling uitgetrokken

Maximale steunintensiteit: Het steunbedrag van de provincie voor technische ondersteuning bij de verbetering van de vruchtbaarheid en de prestaties van het vee en bij de toepassing van de wetgeving betreffende de identificatie en registratie van dieren ten gevolge van Verordening (EG) nr. 1760/2000, is gelijk aan 100 % van de subsidiabele uitgaven.

Het steunbedrag van de provincie voor technische ondersteuning bij de verbetering van de kwaliteit van het vee door selectiemaatregelen, is gelijk aan 70 % van de subsidiabele uitgaven.

De steun wordt in natura in de vorm van gesubsidieerde diensten toegekend en mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producent

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking op de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling: De steun wordt tot uiterlijk 31 december 2013 verleend

Doelstelling van de steun: De kwaliteit van het vee verbeteren door de veehouders ondersteuning te verlenen in het kader van dekprogramma's, van controles van melkmachines en van de vruchtbaarheid van runderen en bij de waarborging van de traceerbaarheid van rundvlees van dieren die in de provincie werden gehouden, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1760/2000.

De regeling is gebaseerd op artikel 15, lid 2, onder c), en op artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 (vrijstellingsverordening)

Betrokken economische sector(en): Veehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento agricoltura e alimentazione

Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Website: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=12&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=12

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=5&Type=FulView

Nummer van de steun: XA 194/08

Lidstaat: Italië

Regio: Lombardia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie

Rechtsgrond:

Bozza di deliberazione giunta regionale, «Piano assicurativo regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie»

Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»

Legge regionale n. 3/2006, «Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura»

Legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 26078 del 28 dicembre 2007

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 102971 del 27 dicembre 2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 2 mln EUR

Maximale steunintensiteit: Tot 50 % in de gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 12, lid 2, onder b), punt ii), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 (premies voor verzekeringen ter dekking van verliezen die veroorzaakt worden door dier- of plantenziekten of door plagen) en tot 100 % in de gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 16, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 (de kosten van door landbouwers betaalde premies voor verzekeringen ter dekking van de kosten van het afvoeren en vernietigen van gestorven dieren)

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De steunregeling heeft ten doel de landbouwers aan te moedigen om een verzekering te nemen om hun plantaardige en dierlijke productie te beschermen en veilig te stellen. Overeenkomstig artikel 12 en artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 mag staatssteun ook worden verleend voor verzekeringen die landbouwrisico's dekken in verband met planten- of dierziekten.

Onder voorbehoud van de door de Gemeenschap opgelegde beperkingen, mag de staatssteun in dat geval de premies voor de volgende risico's dekken:

De steun mag de werking van de interne markt voor verzekeringsdiensten niet belemmeren. De steun mag niet worden beperkt tot verzekeringen van een enkele maatschappij of groep maatschappijen en mag niet worden gebonden aan de voorwaarde dat het verzekeringscontract wordt gesloten met een in de betrokken lidstaat gevestigde maatschappij.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet in gevallen zoals onder punt b), dankzij een aangepast programma dat zorgt voor de nodige controle, zijn gewaarborgd dat de gestorven dieren op een veilige wijze worden vernietigd. In het kader van de steunregeling vinden ook geen rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten plaats; de steun wordt ter beschikking gesteld van verzekeringsmaatschappijen voor verzekeringen die de uitgaven dekken om gestorven dieren af te voeren en/of te vernietigen en deze verzekeraars moeten aantonen dat het desbetreffende bedrag volledig aan de landbouwer werd betaald

Betrokken economische sector(en): Landbouwbedrijven: dierlijke en plantaardige productie

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Lombardia

Direzione generale agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano

Website: www.agricoltura.regione.lombardia.it, klikken op „Per saperne di più”, en vervolgens op „Aiuti di Stato”

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 195/08

Lidstaat: België

Regio: Vlaanderen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Biocampagnes 2008

Rechtsgrond: Ontwerp subsidiebesluit voor het project „Biocampagnes 2008” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 73 650 EUR

Maximale steunintensiteit: De maximale steunintensiteit bedraagt 50 % van de bewezen kosten voor het ingediende subsidieproject. Overheadkosten komen niet in aanmerking voor subsidie

Datum van tenuitvoerlegging: De steun zal pas toegekend worden na ondertekening van het subsidiebesluit door de minister en budgettaire vastlegging van de middelen (midden mei 2008). Hierbij zal het stand still-principe gerespecteerd worden

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De steun wordt toegekend voor een periode die loopt tot 31 december 2008

Doelstelling van de steun: De steun wordt gegeven aan Bioforum om in juni 2008 de Bioweek te organiseren en in oktober 2008 een najaarscampagne en op deze manier biologische landbouw onder de aandacht te brengen vaan het brede publiek. Het gaat in het bijzonder om de strategische uitwerking van deze twee deelcampagnes en het aansturen en coördineren van de communicatieacties tijdens de deelcampagnes.

De steunmaatregel valt onder artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006. De steun mag 100 % van volgende kosten dekken:

artikel 15, lid 2, onder c): steun met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten;

artikel 15, lid 2, onder e): steun voor feitelijke informatie over voor producten uit andere landen toegankelijke kwaliteitssystemen, over generieke producten, alsmede over de voedingswaarde van die producten en tips voor het gebruik;

artikel 15, lid 2, onder f): steun voor publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicatie te komen. Er zal enkel steun worden gegeven voor activiteiten en informatiemateriaal waarbij geen verwijzing wordt gemaakt naar de oorsprong van het product.

Het project voorziet niet in steun voor reclamedoeleinden.

Er zal aan alle leden van artikel 15 worden voldaan

Betrokken economische sector(en): Biologische landbouw.

De steun wordt enkel verleend aan kleine en middelgrote bedrijven

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=780

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 196/08

Lidstaat: België

Regio: Vlaanderen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidie Netwerk Bioforum Vlaanderen

Rechtsgrondslag: Ontwerp subsidiebesluit voor het project „Netwerk Bioforum Vlaanderen — Naar een biosector met meer slagkracht — werkjaar 2008 van 1 mei 2008 tot 31 december 2008” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 415 000 EUR

Maximale steunintensiteit: De maximale steunintensiteit bedraagt 100 % van de bewezen kosten voor het ingediende subsidieproject. Overheadkosten komen niet in aanmerking voor subsidie

Datum van tenuitvoerlegging: De steun zal pas toegekend worden na ondertekening van het subsidiebesluit door de minister en budgettaire vastlegging van de middelen (midden mei 2008). Hierbij zal het stand still-principe gerespecteerd worden

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De steun wordt toegekend voor en periode die loopt tot 31 december 2008

Doelstelling van de steun: De steun wordt gegeven aan Bioforum om via de Biotheek eerstelijnscommunicatie over biologische landbouw en biologische producten te verzorgen voor Vlaanderen, o.a. door:

een loket voor alle vragen rond bio;

goed onderhouden website www.biotheek.be met een sterk en actueel informatieaanbod;

infobrochures, productfolders;

magazine Puur voor consumenten, technische katernen Puur voor landbouwers, technische katernen Puur voor verwerkers en handelaars;

digitaal fotoarchief;

elektronische nieuwsbrief;

goed uitgebouwde perswerking, crisiscommunicatie over biologische landbouw.

Bioforum verzorgt ook twee biocampagnes en staat in voor de integratie van communicatie: integratie van verschillende bioboodschappen en harmoniseren van publicaties. Bioforum tracht de afzetstructuur en markttransparantie voor biologische producten te verbeteren.

Bioforum heeft een adviserende rol over biologische landbouw voor verschillende beleidsdomeinen: landbouw, onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg, …

De steunmaatregel valt onder artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006. De steun mag 100 % van volgende kosten dekken:

artikel 15, onder c): steun met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten;

artikel 15, onder e): steun voor feitelijke informatie over voor producten uit andere landen toegankelijke kwaliteitssystemen, over generieke producten, alsmede over de voedingswaarde van die producten en tips voor het gebruik;

artikel 15, onder f): steun voor publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicatie te komen. Er zal enkel steun worden gegeven voor activiteiten en informatiemateriaal waarbij geen verwijzing wordt gemaakt naar de oorsprong van het product.

Het project voorziet niet in steun voor reclamedoeleinden.

Er zal aan alle leden van artikel 15 worden voldaan

Betrokken economische sector(en): Biologische landbouw.

De steun wordt enkel verleend aan kleine en middelgrote bedrijven

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Website: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=780

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 199/08

Lidstaat: Frankrijk (Continentaal Frankrijk)

Regio: Deze regeling kan ook worden gefinancierd door de regionale of lokale overheden (conseils régionaux of conseils généraux) die zulks wensen

Benaming van de steunregeling: Aides à la préretraite en agriculture

Rechtsgrond:

Article 8 du règlement (CE) no 1857/2006

Article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le FEADER, en liaison avec le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application de ce règlement

Décret no 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 7 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit: Een landbouwer die zijn activiteiten stopzet, kan aanspraak maken op een forfaitair steunbedrag van 7 000 EUR jaarlijks en bovendien op een aanvullend bedrag van 2 000 EUR jaarlijks — laatstgenoemd bedrag in de vorm van bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel die de landbouwer tijdens zijn periode van vervroegde uittreding niet hoeft te betalen maar die voor zijn pensionering toch in aanmerking worden genomen — hetgeen neerkomt op een totaal jaarlijks bedrag van 9 000 EUR

Datum van tenuitvoerlegging: Met ingang van de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De regeling „vervroegde uittreding” zorgt voor een sociale oplossing voor landbouwers die hun activiteit moeten stopzetten ten gevolge van financiële moeilijkheden, onoverkomelijke problemen om zich aan de nieuwe milieunormen aan te passen of ernstige gezondheidsproblemen, maar bevordert tezelfdertijd de overdracht van de aldus vrijgekomen grond aan jonge landbouwers die zich vestigen met behulp van steun die hun in het kader van het programma voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen wordt verleend, of aan landbouwers die jonger zijn dan 50 en die hun bedrijf uitbreiden.

De maatregel maakt het mogelijk landbouwbedrijven te herstructureren. Jaarlijks zou er door zowat 1 000 landbouwers een beroep op de maatregel worden gedaan.

De maatregel wordt door de overheid gefinancierd — in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 — door middel van een jaarlijkse subsidie die over de regio's wordt omgeslagen. Een extra financiële bijdrage van de regionale of lokale overheden kan het steunbedrag aanvullen, waarbij als maximum de door de Gemeenschap vastgestelde limiet geldt (18 000 EUR per jaar en per begunstigde).

Deze regeling wordt ten uitvoer gelegd in het kader van contracten voor projecten tussen de overheid en de prefecturen. De toegewezen middelen worden uitbetaald door de CNASEA nadat de desbetreffende landbouwer het bewijs heeft geleverd dat hij zijn landbouwbedrijf heeft overgedragen en zijn werkzaamheden volledig heeft stopgezet

Betrokken economische sector(en): Kleine en middelgrote landbouwbedrijven in alle sectoren van de landbouwproductie komen in aanmerking

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Website: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agricoles/aides-aux-exploitations/la-preretraite/

Andere informatie: —