Home

Advies van de Commissie van 19 september 2008 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de kerncentrale van Flamanville (eenheid 1 en 2) in Frankrijk

Advies van de Commissie van 19 september 2008 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de kerncentrale van Flamanville (eenheid 1 en 2) in Frankrijk

20.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 241/8


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 19 september 2008

overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de kerncentrale van Flamanville (eenheid 1 en 2) in Frankrijk

(Alleen de Franse tekst is authentiek)

(2008/C 241/03)

Op 11 februari 2008 heeft de Europese Commissie overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag van de Franse regering algemene gegevens ontvangen betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de kerncentrale van Flamanville (eenheid 1 en 2).

Op basis van deze algemene gegevens en de aanvullende door de Commissie aangevraagde en door de Franse autoriteiten op 9 april 2008 verstrekte informatie brengt de Commissie, na raadpleging van de groep van deskundigen, het volgende advies uit:

1.

de afstand tussen de centrale en de meest nabije grens met een andere lidstaat is tussen 30 km en 45 km voor de Kanaaleilanden (British Crown Dependencies). Voor wat de lidstaten betreft, is de meest nabije afstand 120 km tot de kust van Engeland en 360 km tot de Belgische grens;

2.

de geplande wijziging zal resulteren in een algemene daling van de grenswaarden voor de lozing van gasvormige en vloeibare effluenten, behalve voor de lozing van gasvormig en vloeibaar tritium waarvoor een stijging wordt verwacht;

3.

bij een normale exploitatie veroorzaakt de geplande wijziging geen blootstelling aan straling die schadelijk is voor de gezondheid van inwoners van andere lidstaten;

4.

in het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve effluenten ten gevolge van een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de oorspronkelijke algemene gegevens, resulteert de geplande wijziging van het splijtstofbeheersysteem niet in stralingsdoses in andere lidstaten die naar verwachting effect kunnen hebben op de volksgezondheid.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het gewijzigde plan voor de verwijdering van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm ook, van de kerncentrale van Flamanville (eenheid 1 en 2) in Frankrijk, zowel bij normale bedrijfsvoering als bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, niet het risico doet ontstaan van radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.