Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 404e bijeenkomst van 13 maart 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak COMP/38.173 — Gezamenlijke verkoop van de mediarechten aan de FA Premier League

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 404e bijeenkomst van 13 maart 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak COMP/38.173 — Gezamenlijke verkoop van de mediarechten aan de FA Premier League

12.1.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 7/15


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 404e bijeenkomst van 13 maart 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak COMP/38.173 — Gezamenlijke verkoop van de mediarechten aan de FA Premier League

(2008/C 7/08)

1.

De meerderheid van het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de gezamenlijke verkoop van de media-exploitatierechten door de Engelse Football Association Premier League mededingingsbezwaren doet rijzen uit hoofde van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en dat de procedure in deze zaak kan worden beëindigd met een beschikking op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad. Een minderheid is het daarmee niet eens.

2.

De meerderheid van het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de verbintenissen van de Football Association Premier League voor meer concurrentie bij de verkoop van Premier League-rechten, en voor een doorzichtige en niet-discriminerende verkoopprocedure zorgen; ervoor zorgen dat niet alle „live-TV-rechten” exclusief door één koper verworven kunnen worden; dat de toegang tot de inhoud voor de televisie-, radio- en nieuwe media-exploitanten wordt verbeterd; en dat alle rechten beschikbaar worden gesteld op de markt. Een minderheid is het daarmee niet eens.

3.

De meerderheid van het Adviescomité is het eens met de Commissie dat — in het licht van de door de Football Association Premier League gedane verbintenissen — er niet langer gronden voor een optreden van de Commissie bestaan, onverminderd artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003. Een minderheid is het daarmee niet eens.

4.

De meerderheid van het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de verbintenissen bindend zijn voor de Football Association Premier League voor een periode van zes jaar of twee contractrondes, d.w.z. tot 30 juni 2013. Een minderheid is het daarmee niet eens.

5.

De meerderheid van het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Een minderheid is het daarmee niet eens.

6.

Het Adviescomité verzoekt de Commissie rekening te houden met alle overige opmerkingen die tijdens de discussie zijn gemaakt.