Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op de 411e bijeenkomst van 3 juli 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/C-3/37.792 — Microsoft

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op de 411e bijeenkomst van 3 juli 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/C-3/37.792 — Microsoft

5.6.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/3


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op de 411e bijeenkomst van 3 juli 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/C-3/37.792 — Microsoft

(2008/C 138/04)

1.

Het Adviescomité is het er, op basis van de verslagen van de Trustee en de analyses van de Commissie, mee eens dat het volledige, door Microsoft uiterlijk op 15 december 2005 te middernacht verstrekte materiaal(1), niet in overeenstemming is met een volledige en accurate technische documentatie en dat Microsoft zich derhalve niet heeft gehouden aan de vrijgaveverplichting zoals bepaald in artikel 5, onder a) en c), van de beschikking van 24 maart 2004.

2.

Het Adviescomité is het eens met de verklaring van de Commissie dat het gegrond was Microsoft op 21 december 2005 een mededeling van punten van bezwaar toe te sturen, na alle door Microsoft ingediende documenten binnen de termijn zoals vastgelegd in de beschikking van 10 november 2005, d.w.z. tegen 15 december 2005, te hebben onderzocht.

3.

Het Adviescomité is het, op basis van de verslagen van de Trustee en de deskundigen van de Commissie, eens met de Commissie(2) dat Microsoft zich, tijdens de periode 16 december 2005-20 juni 2006, niet heeft gehouden aan de verplichting ter afdwinging waarvan de dwangsom was opgelegd (d.w.z. dat de onderneming geen technische documentatie heeft verstrekt die in overeenstemming is met de vereisten van de vrijgaveverplichting krachtens artikel 5, onder a) en c), van de beschikking van 24 maart 2004).

4.

Het Adviescomité is het ermee eens dat de Commissie, bij de toepassing van artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003, het definitieve bedrag van de dwangsom voor een relevante periode kan vaststellen, alvorens Microsoft de verplichting zoals bepaald in artikel 5, onder a) en c), van de beschikking van 24 maart 2004, is nagekomen.

5.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de periode tussen 16 december 2005 en 20 juni 2006 als de relevante periode dient te worden beschouwd.

6.

Het Adviescomité verzoekt de Commissie rekening te houden met alle opmerkingen die de lidstaten tijdens de discussie hebben gemaakt.