Home

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas (Opgesteld overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de Raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21 )

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas (Opgesteld overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de Raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21 )

16.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/7


Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas

(Opgesteld overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de Raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)

(2008/C 237/11)

Op 22 oktober 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4, na een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming TomTom N.V. („TomTom”) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Tele Atlas N.V. („Tele Atlas”) door een openbaar bod.

Na onderzoek van de aanmelding concludeerde de Commissie op 28 november 2007 dat de aangemelde transactie in het toepassingsgebied van de concentratieverordening viel en dat deze aanleiding gaf tot ernstige twijfels omtrent de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt en de EER-Overeenkomst. De Commissie heeft derhalve de procedure van artikel 6, lid 1, onder c), van de concentratieverordening ingeleid.

Op 3 en 12 december 2007 kreeg de aanmeldende partij toegang tot de belangrijke documenten overeenkomstig alinea 45 van de Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings van het DG Concurrentie.

Op 29 februari 2008 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar („MPB”) aan TomTom toegestuurd. Tele Atlas ontving eveneens een kopie van de MPB. TomTom kreeg toegang tot het dossier op het tijdstip van kennisgeving van de MPB. TomTom en Tele Atlas hebben gezamenlijk geantwoord op 17 maart 2008. De partijen hebben niet verzocht om een formele mondelinge hoorzitting.

Ik heb het verzoek van acht ondernemingen aanvaard om tot de procedure te worden toegelaten als een belanghebbende derde krachtens artikel 18, lid 4, van de concentratieverordening en artikel 11, onder c), van Verordening (EG) nr. 802/2004 van de Commissie. TomTom kreeg toegang tot niet-vertrouwelijke versies van schriftelijke opmerkingen die door vier van deze belanghebbenden waren ingediend.

Na een diepgaand onderzoek heeft de Commissie geconcludeerd dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke concurrentie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zal belemmeren.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de rechten om te worden gehoord in deze zaak zijn gerespecteerd.

Brussel, 6 mei 2008.

Karen WILLIAMS