Home

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

30.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 265/38


Dinsdag, 20 oktober 2009
Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) ***I

P7_TA(2009)0037

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

2010/C 265 E/16

(Medebeslissingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

gezien het gewijzigd voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0071),

gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 137, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0206/2009),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0033/2009),

A.

overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.

gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.