Home

Macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

Macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

21.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 285/117


Dinsdag, 24 november 2009
Macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina *

P7_TA(2009)0074

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

2010/C 285 E/23

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0596),

gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0278/2009),

gelet op artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0067/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.