Home

Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

1.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 87/188


Dinsdag, 10 maart 2009
Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *

P6_TA(2009)0083

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

2010/C 87 E/42

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2008)0178),

gelet op de artikelen 80, lid 2, en 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0520/2008),

gelet op de artikelen 51, 83, lid 7, en 43, lid 1, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0059/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Staat Israël.