Home

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

5.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/162


Dinsdag, 5 mei 2009
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee *

P6_TA(2009)0336

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, met betrekking tot de handelsnormen voor vlees van pluimvee (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

2010/C 212 E/27

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0336),

gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0247/2008),

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0223/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5

(5)

De in de huidige definitie van „vlees van pluimvee” vervatte uitsluitende verwijzing naar koudebehandeling is te beperkt in het licht van de technologische ontwikkelingen. Deze definitie moet derhalve worden aangepast.

Schrappen

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis)

De verplichte aanduiding van de oorsprong of de bron van het vlees stelt de consument in staat met kennis van zaken een keuze te maken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6 ter (nieuw)

(6 ter)

Om optimale informatie aan de consument te verstrekken, moet het verplicht worden gesteld de datum waarop het dier geslacht werd te vermelden op de etikettering van alle producten op basis van vlees van pluimvee.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage – punt 2

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Bijlage XIV – Deel B – deel II – punt 1

1.

„vlees van pluimvee”: de eetbare delen van gekweekte vogels van GN-code 0105.

1.

„vlees van pluimvee”: het voor menselijke consumptie geschikte vlees van pluimvee dat met uitzondering van koudebehandeling aan geen enkele behandeling onderworpen is geweest;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage – punt 2

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Bijlage XIV – Deel B – Deel II – punt 2

2.

„vers vlees van pluimvee”: vlees van pluimvee dat op geen enkel moment door koude is verstijfd voorafgaand aan de bewaring bij een temperatuur die niet lager mag zijn dan -2°C en niet hoger dan +4°C; de lidstaten kunnen evenwel andere, voor een korte periode geldende temperatuurvoorschriften vaststellen voor het uitsnijden en de opslag van vers vlees van pluimvee in detailhandelszaken of in aan verkooppunten grenzende lokalen, waar het vlees uitsluitend wordt versneden en opgeslagen om het ter plaatse rechtstreeks aan de consument te kunnen leveren;

2.

„vers vlees van pluimvee”: vlees van pluimvee dat op geen enkel moment door koude is verstijfd voorafgaand aan de bewaring bij een temperatuur die niet lager mag zijn dan -2°C en niet hoger dan +4°C. Vers vlees van pluimvee bestemd voor de productie van vleesbereidingen mag evenwel gedurende een korte periode worden verstijfd bij een temperatuur lager dan 2°C. Het is verplicht om de slachtdatum op alle producten op basis van vlees van pluimvee te vermelden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Bijlage XIV – Deel B – Deel III bis (nieuw)

3 bis.

Het onderstaande deel wordt toegevoegd:

„III bis.Verplicht op het etiket te vermelden gegevens:

De aanduiding van het levensmiddel op de etikettering van producten op basis van vlees van pluimvee vermeldt:

(a)

elke toevoeging van ingrediënten die afkomstig zijn van andere dieren dan de rest van het vlees; en

(b)

elke toevoeging van water voorzover dit meer dan 5 % van het gewicht van het product uitmaakt”.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage – punt 3 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Bijlage XIV – Deel B – Deel III ter (nieuw)

3 ter.

Het onderstaande deel wordt toegevoegd:

„III ter.Prijsvermelding

De prijs per kilogram van het levensmiddel is uitsluitend gebaseerd op het netto uitlekgewicht.”