Home

Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

5.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/249


Woensdag, 6 mei 2009
Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid *

P6_TA(2009)0351

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

2010/C 212 E/36

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0089),

gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0095/2009),

gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0202/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.