Home

Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))#P6_TC1-COD(2009)0001 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 mei 2009 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen#BIJLAGE

Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))#P6_TC1-COD(2009)0001 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 mei 2009 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen#BIJLAGE

5.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 212/324


Woensdag, 6 mei 2009
Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I

P6_TA(2009)0368

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

2010/C 212 E/48

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0014),

gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0031/2009),

gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 6 mei 2009 om het voorstel als geamendeerd goed te keuren, overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, eerste streepje, van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie juridische zaken en de Begrotingscommissie (A6–0246/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

is van mening dat het in het wetgevingsvoorstel vermelde indicatieve referentiebedrag verenigbaar moet zijn met het maximum van rubriek 1 A van het meerjarig financieel kader 2007-2013, en wijst erop dat het jaarlijkse bedrag in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure zal worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1);

3.

is van mening dat punt 47 van bovengenoemd Interinstitutioneel Akkoord van toepassing moet zijn als de Europese organen die mede worden gefinancierd uit het „programma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen” agentschappen worden;

4.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

5.

hecht zijn goedkeuring aan de verklaring van het Parlement die als bijlage bij de onderhavige resolutie is gevoegd;

6.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.Woensdag, 6 mei 2009
P6_TC1-COD(2009)0001

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 mei 2009 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Besluit nr. 716/2009/EG.)

Woensdag, 6 mei 2009
BIJLAGE

Verklaring van het Europees Parlement

De steeds ernstigere financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat met spoed moet worden gezorgd voor versterking van de convergentie en samenwerking op het gebied van toezicht in de hele EU. De ontwikkeling van gemeenschappelijke informatietechnologie-instrumenten en een gemeenschappelijke toezichtcultuur door de drie Comités van toezichthouders binnen de EU, CESR, CEBS en CEOIPS, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van dat doel.

In afwachting van de inwerkingtreding van het Gemeenschapsprogramma voor de periode 2010-2013, verzoeken het Europees Parlement en de Raad de Commissie derhalve het voorstel uit te voeren om in 2009 tussentijdse financiering toe te kennen aan de drie EU-Comités van toezichthouders door middel van een besluit van de Commissie, met de volgende opzet:

de tussentijdse financiering door de Commissie zal plaatsvinden binnen het kader van de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt voor 2009, ten laste van begrotingslijn 12 02 01. Die tussentijdse financiering komt derhalve ten laste van de bestaande begroting van de Commissie, uit bedragen die voor 2009 reeds door de begrotingsautoriteit zijn toegewezen aan het directoraat-generaal Interne markt en diensten. Het financieringsbesluit zelf neemt aldus de vorm aan van een besluit van de Commissie.

De Commissie verstrekt de drie EU-Comités van toezichthouders beperkte actiesubsidies ter financiering van (i) sectorgebonden en sectoroverschrijdende opleidingsprojecten die worden opgezet door elk van de drie EU-Comités van toezichthouders (ii) in het geval van het CESR, een specifiek IT-project in het kader van het Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM) waartoe in de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID)(1) wordt bepaald, meer bepaald de uitbreiding van TREM tot over-the-counter-derivaten. Dit zijn strategische projecten die door de drie EU-Comités van toezichthouders als prioriteiten zijn genoemd.

Voor 2009 zal het totaalbedrag van de tussentijdse financiering door de Commissie ten hoogste 500 000EUR bedragen; dat bedrag moet een deel van de door de EU-Comités van toezichthouders voor 2009 voorgestelde geselecteerde projecten en opleidingen dekken.

Het besluit van de Commissie inzake tussentijdse financiering is gerechtvaardigd gezien de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige financiële crisis en het feit dat het beoogde Gemeenschapsprogramma pas in 2010 in werking zal treden. Het is derhalve niet de bedoeling dat het besluit een precedent vormt.