Home

Gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2009 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie (16327/2009 – C7-0288/2009 – 2009/2185(BUD))

Gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2009 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie (16327/2009 – C7-0288/2009 – 2009/2185(BUD))

22.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 286/50


Woensdag, 16 december 2009
Gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie

P7_TA(2009)0108

Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2009 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, Afdeling III – Commissie (16327/2009 – C7-0288/2009 – 2009/2185(BUD))

2010/C 286 E/12

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, definitief vastgesteld op 18 december 2008(2),

gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

gezien de gezamenlijke verklaring van de begrotingsautoriteit over de financiering van het Europees economisch herstelplan op de trialoog van 2 april 2009,

gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 (VOGB), ingediend door de Commissie op 27 oktober 2009 (SEC(2009)1464),

gezien de bijkomende wijziging aan het VOGB, zoals voorgesteld door de Commissie op 11 november 2009,

gezien de resultaten van het overleg van 18 november 2009,

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009, opgesteld door de Raad op 20 november 2009 (16327/2009 – C7-0288/2009),

gelet op de artikelen 75 ter tot en met 75 sexies van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0081/2009),

A.

overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 de volgende onderwerpen betreft:

een nettoverhoging van de geraamde ontvangsten van 478 700 000 EUR na herziening van de raming van de eigen middelen en de overige ontvangsten,

een verlaging van de betalingskredieten op bepaalde begrotingsonderdelen voor subrubriek 1a en de rubrieken 2 en 4 van 2 768 700 000 EUR nadat rekening is gehouden met de voorgestelde herschikkingen in het kader van de zogenaamde „globale overschrijving” (DEC 27/2009),

een verlaging van de vastleggingskredieten voor de rubrieken 2 en 5 van 359 000 000 EUR, waardoor de respectieve marge dienovereenkomstig toeneemt, waarmee het tweede deel van het Europees economisch herstelplan (EERP) gedeeltelijk kan worden gefinancierd,

B.

overwegende dat de Commissie op 11 november 2009 het Parlement en de Raad heeft geïnformeerd dat het VOGB ook nog moet worden aangepast met betrekking tot:

een verhoging van de geraamde ontvangsten,

een daling in rubriek 2 van zowel de vastleggings- als de betalingskredieten voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF),

een daling in rubriek 2 van de betalingskredieten voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO),

C.

overwegende dat op het overleg van 18 november 2009 werd overeengekomen het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 goed te keuren zoals deze werd aangepast op 11 november 2009 alsook tijdens het overleg zelf voor bijkomende bedragen van 40 000 000 EUR in Afdeling II (Raad), 2 000 000 EUR in Afdeling VI (Europees Economisch en Sociaal Comité) en 500 000 EUR in Afdeling VII (Comité van de Regio's) op de begroting 2009,

D.

overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel te integreren in de begroting 2009,

1.

hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2009 zoals ingediend;

2.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.