Home

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het ".eu" TLD

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het ".eu" TLD

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het ".eu" TLD /* COM/2009/0303 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 26.6.2009

COM(2009) 303 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het ".eu"-TLD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het ".eu"-TLD (voor de EER relevante tekst)

ACHTERGROND

De invoering van het "eu"-topniveaudomein (Top Level Domain, TLD) had tot doel om ingezetenen, organisaties en ondernemingen in de Gemeenschap een specifieke pan-Europese identiteit op het internet te verschaffen.

Dit verslag beoogt het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 733/2002[1] op de hoogte te brengen van de toepassing, de doeltreffendheid en de werking van het ".eu"-TLD.

Het verslag gaat vooral in op de recente ontwikkelingen sedert de goedkeuring van het vorige verslag op 6 juli 2007[2] in de periode tot en met 31 maart 2009 met betrekking tot het ".eu"-TLD.

HET ".EU"-KADER

Rechtskader

Het rechtskader voor het ".eu"-TLD bestaat uit de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 733/2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid. Deze twee instrumenten worden aangevuld met een aantal besluiten van de Commissie over de selectie en aanwijzing van het register. Tot slot heeft het register een aantal administratieve voorschriften geformuleerd voor de dagelijkse exploitatie van de registratie van domeinnamen.

Teneinde naar behoren rekening te houden met de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing, werd Verordening (EG) nr. 733/2002 gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008.

Bulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 tot de Europese Unie toegetreden en moesten dan ook de voor hen gereserveerde domeinnamen kunnen registreren. Omwille van de juridische duidelijkheid werd de bijlage bij Verordening (EG) nr. 874/2004, met de lijst van domeinnamen per land en de landen die deze namen kunnen registreren, gewijzigd bij Verordening nr. 1255/2007 van de Commissie.

Voorts achtte de Commissie het noodzakelijk Verordening (EG) nr. 874/2004 te wijzigen om te voldoen aan de IDN-eisen voor het ".eu"-TLD.

Grondbeginselen

Het rechtskader voor het ".eu"-TLD voorziet in een scheiding van verantwoordelijkheden tussen de Commissie en het register van het ".eu". Het ".eu"-register is een onafhankelijke non-profitorganisatie die het ".eu"-TLD beheert volgens de beginselen van niet-inmenging, zelfbeheer en zelfregulering[3]. De Commissie kreeg een algemene toezichthoudende rol toegewezen. Zij is bijvoorbeeld niet bevoegd besluiten te nemen met betrekking tot specifieke domeinnamen en kan evenmin optreden als beroepsinstantie voor besluiten die door het register zijn genomen.

Het ".eu"-TLD is voorts gebaseerd op het register-registratormodel, waarbij het register is belast met het beheer van het ".eu"-TLD, waaronder het onderhoud van de desbetreffende databanken, en de geaccrediteerde registratoren optreden als tussenpersonen die registranten hun registratiediensten aanbieden. Het register mag niet zelf als registrator fungeren[4]. Deze aanpak bevordert concurrentie op de markt van domeinnamen waar registratoren geneigd zijn hun aanbod te diversifiëren om de verschillende behoeften van de registranten te dekken en tegelijkertijd zorgen voor concurrerende prijzen.

Het register

Het European Registry for Internet Domains (EURid), een organisatie zonder winstoogmerk die is gevestigd in Diegem, België, is door de Commissie aangewezen als het register voor het ".eu"-TLD na een op 21 mei 2003 gepubliceerde uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling[5].

EURid werd in april 2003 opgericht. De leden zijn de organisaties die de nationale TLD's exploiteren voor België, Italië, Zweden, Tsjechië en Slovenië, alsmede de ISOC-ECC (the Internet Society European Chapters Coordinating Council) en Businesseurope (een koepelorganisatie van Europese industriegerelateerde werkgeversverenigingen).

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 733/2002[6] ondertekende de Commissie op 12 oktober 2004 een dienstverleningsovereenkomst met EURid ("de overeenkomst") voor een aanvankelijke periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging[7].

Op 12 december 2008 heeft de Commissie namens de Europese Gemeenschap een aanvullende overeenkomst met EURid getekend, waardoor de huidige overeenkomst met vijf jaar wordt verlengd, d.w.z. tot en met 12 oktober 2014. De aanvullende overeenkomst treedt in werking na het verstrijken van de huidige overeenkomst, d.w.z. op 12 oktober 2009.

REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN ".EU" DOMEINEN

De doelmatigheid van het ".eu"-TLD-systeem kan worden gemeten aan de hand van twee criteria: het aantal geregistreerde domeinnamen en de prestaties van het register.

Aantal geregistreerde domeinnamen

".eu" in internationaal verband

Op 7 april 2006 opende EURid het ".eu"-TLD voor algemene registratie. Na drie jaar zijn er ongeveer drie miljoen ".eu"-domeinen geregistreerd, waardoor ".eu" de op drie na populairste landcode-TLD in Europa werd en de op acht na populairste TLD ter wereld. Deze cijfers laten zien dat ".eu" steeds meer in de smaak valt bij het publiek.

Binnen de Europese landcodetopniveaudomeinen (ccTLD's) wordt ".eu" alleen voorbijgestreefd door de ccTLD’s voor Duitsland (".de"), het Verenigd Koninkrijk (".uk") en Nederland (".nl"). Wereldwijd kunnen alleen de generieke TLD's ".com", ".net", ".org" en ".info", alsmede het ccTLD van China (".cn") en de bovengenoemde drie Europese ccTLD's bogen op meer registraties (zie bijlage 1).

Opsplitsing naar land van de registrant

De meerderheid van de ".eu"-domeinen is geregistreerd in de dichtstbevolkte landen en in landen met een sterke traditie op het gebied van de registratie en het gebruik van domeinnamen. De grootste vraag naar ".eu"-domeinnamen was afkomstig uit Duitsland (30% van de ".eu"-domeinnamen), Nederland (14%), het Verenigd Koninkrijk (12%), Frankrijk (8%) en Polen (6%)[8] (zie bijlage 2).

Groei

Na de indrukwekkende toename van registraties van domeinnamen tijdens de beginfase in 2006, is het ".eu"-TLD gestabiliseerd en zijn de groeipercentages thans gelijk aan de andere Europese ccTLD's (+11% in 2007 en +11% in 2008). Er zijn twee redenen voor deze ontwikkeling: i) enerzijds ondervindt de registratie van nieuwe domeinnamen een geleidelijke vertraging naar een normaal niveau na het einde van de sunriseperiode en ii) anderzijds komen de aanvankelijk zeer hoge vernieuwingspercentages van meer dan 80% dichter in de buurt van het gemiddelde in de bedrijfstak (momenteel 72%).

De totale toename van registraties van 22% in de periode 2006-2008 kan als bevredigend worden beschouwd, terwijl de groei in Polen (+149%), Litouwen (+142%), Luxemburg (+95%) en Ierland (+94%) bijzonder indrukwekkend was (zie bijlage 3).

".eu" maakt dezelfde groei door als andere Europese TLD's

Opmerkelijk is dat de groei van ".eu" samenviel met een stijging van het aantal nationale domeinnamen in de meeste lidstaten. De groei van registraties voor het topniveaudomein voor Duitsland (".de") was in 2008 bijvoorbeeld 7%, terwijl ".uk" (Verenigd Koninkrijk) en ".nl" (Nederland) met ongeveer 11% respectievelijk 18% groeiden. Daarmee is de doelstelling behaald om EU-ingezetenen met het ".eu-"TLD de mogelijkheid te bieden van een echte Europese internetidentiteit die een aanvulling vormt op en niet zozeer een vervanging van de bestaande landcode-TLD's (cc-TLD's).

Gebruik van ".eu" domeinnamen

Registratie en gebruik

Het wordt steeds meer gebruikelijk ".eu"-domeinen na registratie ook daadwerkelijk te gebruiken in plaats van ze alleen als voorzorgsmaatregel te registreren.

De ".eu"-domeinnamen worden een vast onderdeel in de Europese cyberruimte en op elektronische marktplaatsen. ".eu" is met name populair bij het midden- en kleinbedrijf. Bovendien maken grote en bekende ondernemingen, alsmede niet-gouvernementele organisaties en EU-ingezetenen steeds meer gebruik van de door hen geregistreerde ".eu"-domeinnamen[9].

De websites van de EU-instellingen en alle bijbehorende e-mailadressen zijn op 9 mei 2006 op ".eu" overgeschakeld. Vanaf die dag bieden de EU-instellingen één toegangspunt voor alle Europese ingezetenen, organisaties en ondernemingen binnen het ".eu"-TLD: http://europa.eu.

Naast de Europese organen, instellingen en agentschappen, maken ook door de Europese Unie gefinancierde programma's en projecten steeds meer gebruik van ".eu"-domeinnamen. De officiële website van het Zweedse voorzitterschap van de EU is te vinden onder een ".eu"-domeinnaam: www.se2009.eu

Voorts heeft onderzoek door het register uitgewezen dat ongeveer 80% van alle ".eu"-domeinnamen leidt naar een actieve website of e-mailserver[10]. Van de actieve websites leidt slechts éénvijfde de bezoeker automatisch verder naar een andere site of URL; uit deze cijfers blijkt dat ".eu"-domeinnamen in het merendeel van de gevallen actief worden gebruikt.

Bekendheid en beeldvorming

In vergelijking met de meeste andere Europese ccTLD's die in de jaren negentig werden opgericht, kan ".eu" als een nieuwkomer worden beschouwd. Het is daarom niet verwonderlijk dat ".eu" minder bekend is dan andere TLD's. Uit een door het register uitgevoerd onderzoek[11] bleek dat 79% van de internetgebruikers in Europa vertrouwd is met de begrippen TLD en domeinnamen en dat 63% op de hoogte is van het bestaan van ".eu". Van de internetgebruikers weet 45% dat zij zich als EU-ingezetenen kunnen registeren als ".eu" en 11% overweegt de mogelijkheid een domeinnaam binnen dit TLD te registreren.

Opgemerkt dient te worden dat de ".eu"-domeinen een goede reputatie hebben: volgens een ander, namens EURid uitgevoerd onderzoek[12] blijkt dat gebruikers ".eu" niet alleen als een echte Europese internetidentiteit opvatten, maar ".eu"-domeinen ook als innovatief en modern beschouwen.

PRESTATIES VAN HET REGISTER

Dienstverlening en tarieven

Het register heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan verbetering van zijn dienstverlening aan registratoren. Het register verleent diensten aan registratoren in alle officiële talen van de Europese Unie. Behalve het hoofdkantoor in Diegem (België) heeft EURid bijkantoren in Stockholm, Praag en Pisa geopend, om dichter in de buurt van de registratoren te komen.

Aangezien de ".eu"-domeinen door ongeveer 1 000 geaccrediteerde ".eu"-registratoren op de markt worden gebracht, is het van vitaal belang dat register en registratoren regelmatig van gedachten wisselen om het register inzicht in de behoeften en de ontwikkelingen van de markt te geven. Daartoe zijn er twee raadgevende organen, bestaande uit vertegenwoordigers van de registratoren, in het leven geroepen, te weten de Registrar Advisory Board (RAB) en het Registrar Requirements Panel (RRP). De RAB adviseert de raad van bestuur van EURid over zakelijke aangelegenheden en het RRP richt zich op technische zaken. Bovendien is het register in september 2008 gestart met een 24-uurs support service voor zijn registratoren, waarmee ondersteuning 24 uur per dag is gewaarborgd.

De door het register geleverde dienstverlening lijkt de registratoren tot tevredenheid te stemmen: volgens een namens het register uitgevoerd onderzoek was meer dan 90% van de registratoren die hadden geantwoord tevreden of meer dan tevreden met de ondersteuning die zij van EURid hadden ontvangen en vond 86% dat het registratiesysteem niet hoefde te worden verbeterd[13]. Desalniettemin zouden registratoren ook graag verbeteringen willen zien op bepaalde gebieden, zoals de procedures voor trades (verhuizen) of transfers (overdragen) van domeinnamen en het bijhouden van de doorgevoerde veranderingen via de systeemversies.

In april 2007 heeft EURid een gedragscode aangenomen, die registratoren op vrijwillige basis kunnen onderschrijven. De ondertekenaars verplichten zich om zich aan de voorwaarden van de gedragscode te houden; in ruil daarvoor krijgen zij het recht om het officiële logo van de gedragscode te gebruiken, waarmee zij zich kunnen onderscheiden als zijnde een bijzonder goede dienstverlener.

Tarieven en prijzen

De Commissie heeft de algemene ".eu"-registratietarieven gevolgd en daarbij de financiële situatie van het register, alsmede de algehele context van het TLD, in aanmerking genomen. Dankzij de enorme belangstelling voor ".eu" en het grote aantal registraties heeft het register de algemene tarieven stapsgewijs kunnen verlagen: op 1 januari 2007 zijn het registratietarief en het tarief voor jaarlijkse vernieuwing verlaagd van 10 euro naar 5 euro; op 1 februari 2008 zijn die tarieven nogmaals verlaagd naar 4 euro. De Commissie zal de situatie blijven volgen en het register vragen verdere verlagingen te overwegen indien en zodra dit haalbaar is[14].

Dit algemene tarief wordt in rekening gebracht aan geaccrediteerde ".eu"-registratoren die op hun beurt weer de prijzen bepalen voor hun registranten. Veel registratoren bundelen hun diensten en bieden bijvoorbeeld webhosting en e-mailpakketten aan. Momenteel beginnen de reële retailprijzen voor een domeinnaam onder ".eu" rond de 5 euro, hetgeen beslist niet hoger is dan de laagste marktprijzen voor ".com", ".net", ".uk", ".de" en andere belangrijke topniveaudomeinen.

Financiële duurzaamheid

De Commissie heeft de financiële situatie van het register gevolgd, die een bepalende factor is voor de betaalbaarheid van ".eu"-domeinen. Het succes van de registratie dat de verwachtingen heeft overtroffen, heeft inkomsten opgeleverd die tot nu toe boven de kosten lagen. De Commissie heeft op deze ontwikkeling gereageerd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het rechtskader en de overeenkomst.

Allereerst heeft de Commissie EURid verzocht om zijn investeringen en het juiste niveau van reserves ieder jaar vast te leggen en van te voren te plannen. Vervolgens behoudt het register jaarlijks een deel van het overschot en wordt het resterende deel teruggeboekt naar de communautaire begroting.

Tegelijkertijd heeft de Commissie het register verzocht voortdurend de mogelijkheid van verlaging van het algemene registratietarief (zie bovenstaand) te onderzoeken. Een dergelijke verlaging is noodzakelijk om de prijsdaling per domeinnaam te weerspiegelen die zich heeft voorgedaan tengevolge van het stijgend aantal registraties. Bovendien is tariefsverlaging de beste manier om het overdraagbare overschot te beperken met de bedoeling het geld in plaats daarvan aan de houders van de domeinnamen ten goede te laten komen.

Om de financiële duurzaamheid van het register te waarborgen moetende jaarlijkse inkomsten echter altijd de jaarlijkse uitgaven en de voor investeringen en reserves benodigde middelen dekken, ook als het aantal registraties – of de groei in het aantal registraties – daalt. Het voorzichtigheidsbeginsel bepaalt dat een tariefsverlaging pas plaatsvindt na een kostendaling, en niet andersom.

Door deze benaderingswijze heeft het register het algemene tarief stapsgewijs overeenkomstig het stijgend aantal registraties verlaagd, maar pas na enige tijd. Zijn overschot is dientengevolge ook gedaald zonder gevaar voor de financiële duurzaamheid. Het overschot bedroeg in 2006 11,3 miljoen euro, waarvan 8,9 miljoen euro werd overgeboekt naar de communautaire begroting. In 2007 bedroeg het overschot 10,9 miljoen euro, waarvan 6,9 miljoen euro werd overgeboekt. De voorlopige cijfers voor het jaar 2008 wijzen er op dat het overschot ongeveer 5 miljoen euro zal bedragen, waarvan het register ongeveer 4 miljoen euro naar de communautaire begroting zal overboeken. De niet naar de communautaire begroting overgeboekte bedragen zullen worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening of voor de opbouw van toereikende reserves.

De activiteiten van het register in de verslagperiode hadden aldus een gezonde financiële grondslag. De bedrijfsinkomsten waren hoger dan de bedrijfskosten en de overschotten waren voldoende om de behoeften en de verplichtingen te dekken.

Bedrijfscontinuïteit en slagkracht

Het register heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan verbetering van zijn technische systemen. Het verbeteren van de slagkracht door het waarborgen van de redundantie van de sleutelfuncties was een van de belangrijkste uitdagingen. In dit verband werkt het register aan verbetering van zijn spiegelsite in Praag, zodat een volledige replicatie van de functies van de hoofdsite mogelijk wordt.

Bovendien heeft het register de anycast-technologie ingevoerd, waardoor duplicaten van ".eu"-domeinnaamservers over de hele wereld kunnen worden verspreid. Dit vergroot de stabiliteit ingeval een server het begeeft of onbereikbaar wordt, omdat wordt vermeden dat een enkele fout de infrastructuur van het register in gevaar brengt. De twee door EURid gebruikte anycast-netwerken worden door twee verschillende anycast-providers bediend. Deze heterogeniteit versterkt de stabiliteit en de degelijkheid van het ".eu"-domein.

Zoals vereist in de overeenkomst, heeft het register een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) opgesteld, waarin een analyse van de hoofdfuncties van het register en van de daaraan verbonden risico's en tegenmaatregelen is opgenomen. Het bevat ook een crisismanagementplan, alsmede bedrijfscontinuïteitsscenario's en procedures voor bepaalde soorten gevaren.

Het BCP is door een onafhankelijke accountant beoordeeld. Deze beoordeling had tot doel om de bedrijfscontinuïteitsplanning van EURid te vergelijken met de goede praktijken in de bedrijfstak. Het verslag bevestigt dat EURid werkt aan de invoering van continuïteitsmaatregelen, waarbij wordt aangegeven dat dit proces nog niet is afgerond.

Bovendien heeft EURid de Commissie geïnformeerd over de maatregelen om de betrouwbaarheid van zijn operationele systemen te verhogen door de slagkracht te vergroten en de prestaties van de databank en de registratiediensten te verbeteren.

Geschillen over domeinnamen

Gezien de mogelijk aanzienlijke commerciële waarde van sommige domeinnamen komen juridische geschillen op dit gebied herhaaldelijk voor.

Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting:

Het rechtskader voor het ".eu"-TLD voorziet in een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting ( Alternative Dispute Resolution , ADR) om geschillen te beslechten die betrekking hebben op domeinnamen die vallen onder het ".eu"-TLD. Dit systeem biedt de betrokken partijen procedurele waarborgen en is van toepassing onverminderd eventuele gerechtelijke procedures die een belanghebbende partij kan aanspannen tegen de houder van de domeinnaam of een besluit van het register.

EURid gaf op 12 april 2005 het in Praag gevestigde Hof van Arbitrage dat is verbonden aan de Economische Kamer van de Tsjechië en de Landbouwkamer van de Tsjechië (het Tsjechische arbitragehof, CAC) opdracht ADR te verschaffen voor geschillen met betrekking tot ".eu"-domeinnamen. Ingevolge het ".eu"-rechtskader kunnen binnen het ADR-systeem geschillenprocedures over ".eu"-domeinen worden ingeleid: i) wegens te kwader trouw handelen of onrechtmatige registratie van derde partijen of ii) met betrekking tot besluiten van het register. Verzoeken voor geschillenbeslechting kunnen in elke officiële taal van de EU worden ingediend.

Bij de tarieven voor ADR-procedures is uitgegaan van het principe van kostendekkende exploitatie. De ADR-tarieven zijn sedert 2006 verschillende malen verlaagd en beginnen bij 1 300 euro[15], waarmee zij gunstig afsteken tegen de tarieven die in rekening worden gebracht door soortgelijke arbitrage-instanties[16].

Het aantal voor het CAC ingeleide ADR-zaken is aanzienlijk gedaald van ongeveer 200 zaken per kwartaal in 2006 tot ongeveer 25 zaken per kwartaal momenteel. Tijdens de beginfase werden de meeste zaken (ongeveer 73%) tegen het register ingeleid; de overige zaken werden tegen houders van ".eu"-domeinnamen ingeleid. Inmiddels is deze situatie veranderd: tegenwoordig worden de meeste zaken tegen houders van ".eu"-domeinnamen ingeleid. Dit bevestigt dat het aanvankelijk hoge aantal geschillen met betrekking tot domeinnamen de sunriseperiode betrof, waarin de klagers de beslissingen van het register aanvochten onder verwijzing naar de bevestiging van oudere rechten van houders van ".eu"-domeinnamen[17].

Rechtszaken met betrekking tot vermeende onrechtmatige registratie van domeinnamen

EURid is partij in rechtszaken voor nationale gerechten in België en Griekenland. Deze zaken betreffen het vermeend hamsteren van domeinnamen[18].

In één zaak heeft een Belgisch gerecht van EURid middels een voorlopig bevel geëist om ongeveer 74 000 domeinnamen te deblokkeren onder oplegging van een dwangsom van 25 000 euro per domeinnaam per uur vertraging. EURid heeft aan dit bevel gehoor gegeven, met uitzondering van twintig domeinnamen, omdat over deze domeinnamen nog ADR-zaken aanhangig waren. Dit leidde vervolgens tot het blokkeren van de bankrekeningen van EURid tot een bedrag van 4 190 000 euro (zijnde 1% van de geclaimde dwangsom). De zaak is nog aanhangig en tot heden heeft in de hoofdzaak nog geen zitting plaatsgevonden.

Zaken voor het Europees Hof van Justitie

Met betrekking tot ".eu"-gerelateerde zaken voor het Europese Hof van Justitie waarbij de Commissie partij is, heeft het Gerecht van eerste aanleg in de zaak "Galileo", waarin de legitimiteit van het reserveren van de naam "galileo.eu" voor gebruik door communautaire instellingen en organen werd bestreden, in 2007 het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (T-46/06). In het beroep dat tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg in deze zaak werd ingesteld, heeft het Europese Hof van Justitie de beslissing van het Gerecht bekrachtigd (C-483/07).

In de tweede zaak, "Inet Hellas", die nog aanhangig is bij het Gerecht van eerste aanleg, betwist de verzoeker de uitleg van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie met betrekking tot het verbod op de registratie van uit twee letters bestaande domeinnamen die naar niet-EU-landen verwijzen (T-107/06).

Voorts heeft het Oberster Gerichtshof in Oostenrijk zich met prejudiciële vragen tot het Europese Hof van Justitie gewend aangaande de uitleg van Verordening (EG) nr. 874/2004 (C-569/08). De zaak is nog aanhangig.

Internationalised Domain Names (IDN)

Registratie van domeinnamen onder het ".eu"-TLD is momenteel alleen mogelijk in tekens die in het standaard Latijnse schrift voorkomen: "a" tot en met "z", de getallen "0" tot en met "9"en "-" [19].

Het rechtskader voor ".eu" bepaalt dat Internationalised Domain Names (IDN) zo snel als technisch mogelijk is, moeten worden ingevoerd[20]. Aangezien registratie van dergelijke domeinnamen onder een TLD nu mogelijk is, heeft EURid de invoering van IDN onder het ".eu"-TLD voorbereid, waardoor het gebruik van diakritische tekens zoals "é", "ö", "ç" of "č" en van niet-Latijnse schriften kan worden toegestaan.

Na de aanpassing van het rechtskader om te voldoen aan de IDN-eisen[21], wordt de start van IDN onder het ".eu"-TLD in de loop van 2009 verwacht.

CONCLUSIES

Het ".eu"-topniveaudomein is er drie jaar na de start in geslaagd een waardevolle mogelijkheid voor Europeanen te worden wanneer zij een internetidentiteit kiezen. Met meer dan drie miljoen domeinen heeft ".eu" de verwachtingen overtroffen en bezet het domein een goede positie in de top tien van TLD's in de wereld. Na de eerste golf van registraties, wordt het steeds meer gebruikelijk ".eu"-domeinen na registratie ook daadwerkelijk te gebruiken in plaats van ze alleen als voorzorgsmaatregel te registreren in afwachting van een latere beslissing om ze te gebruiken. Tegenwoordig worden ".eu"-domeinnamen steeds meer door ondernemingen, organisaties en individuen aangewend vanwege de unieke voordelen die ze te bieden hebben. Het aantal betwiste domeinnamen ondervindt een voortdurende daling en het ADR-systeem wordt beschouwd als een doeltreffend systeem om de rechten van registranten te beschermen. Bovendien functioneert het register goed en voldoet het aan de in de bedrijfstak gebruikelijke goede praktijken.

Desalniettemin zal het register de komende jaren voor een aantal uitdagingen komen te staan. De eerstvolgende mijlpaal zal de invoering van IDN zijn.

De reeds op stapel staande invoering van nieuwe generieke TLD's, alsmede het onzekere economische klimaat, zouden over enige tijd de groei van ".eu" kunnen afremmen. Daarom is een proactieve aanpak vereist. Het register dient vooral te werken aan een verdere bekendmaking van het bestaan van het ".eu"-TLD en aan versterking van de beeldvorming. Hierdoor zal het register meer registraties aantrekken en de aanwending van ".eu"-websites, indien mogelijk door gerenommeerde ondernemingen en organisaties, een krachtige impuls geven.

Gezien de dynamische aard van de TLD-omgeving, moet het register doorgaan met het onderhouden en uitbreiden van de dialoog en de uitwisseling met de internetgemeenschap. Hierdoor zal het register in staat zijn relevante marktontwikkelingen op te merken en zijn goede praktijken voort te zetten. De Commissie zal de ontwikkeling van het ".eu"-TLD nauwlettend blijven volgen om te zorgen dat het register tegemoetkomt aan de behoeften van de ingezetenen, de organisaties en de ondernemingen in de EU.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: DE TIEN GROOTSTE TOPNIVEAUDOMEINNAMEN IN AANTAL GEREGISTREERDE DOMEINNAMEN (STAND PER MAART 2009)

TLD | Aantal geregistreerde domeinen |

.com | 79 439 607 |

.cn | 13 854 687 |

.de | 12 652 025 |

.net | 12 099 536 |

.org | 7 472 142 |

.uk | 7 382 123 |

.info | 5 137 681 |

.nl | 3 285 095 |

.eu (*) | 3 049 034 |

.biz | 2 025 576 |

Bron: http://domainsinfo.fr/

(*) Het aantal registraties voor .eu wordt dagelijks bijgewerkt op:http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/statistics

BIJLAGE 2: AANTAL .EU-DOMEINEN PER LAND VAN VESTIGING VAN DE REGISTRANTEN (STAND PER MAART 2009)

Land | Aantal .eu-domeinen maart 2009 |

Oostenrijk | 74 767 |

België | 92 404 |

Bulgarije | 9 578 |

Cyprus | 53 051 |

Tsjechië | 82 020 |

Denemarken | 45 167 |

Estland | 8 179 |

Finland | 14 876 |

Frankrijk | 251 744 |

Duitsland | 930 467 |

Griekenland | 25 169 |

Hongarije | 29 148 |

Ierland | 59 612 |

Italië | 166 454 |

Letland | 7 166 |

Litouwen | 9 416 |

Luxemburg | 27 256 |

Malta | 2 916 |

Nederland | 415 474 |

Polen | 176 328 |

Portugal | 11 789 |

Polen | 20 204 |

Slowakije | 18 609 |

Slovenië | 6 385 |

Spanje | 70 390 |

Zweden | 81 979 |

Verenigd Koninkrijk | 377 820 |

Bron: EURid.

BIJLAGE 3: GROEI VAN HET AANTAL .EU-DOMEINEN 2006-2008 PER LAND VAN VESTIGING VAN DE REGISTRANTEN

Land | Groei aantal .eu-domeinen 2006-2008* |

Oostenrijk | +27 % |

België | +23 % |

Bulgarije** | +58 % |

Cyprus | -41 % |

Tsjechië | +65 % |

Denemarken | +18 % |

Estland | +43 % |

Finland | +57 % |

Frankrijk | +56 % |

Duitsland | +19 % |

Griekenland | +44 % |

Hongarije | +32 % |

Ierland | +94 % |

Italië | +14 % |

Letland | 0 % |

Litouwen | +142 % |

Luxemburg | +95 % |

Malta | -85 % |

Nederland | +36 % |

Polen | +149 % |

Portugal | -2 % |

Roemenië** | +40 % |

Slowakije | +74 % |

Slovenië | +71 % |

Spanje | +33 % |

Zweden | -10 % |

Verenigd Koninkrijk | -14 % |

EU | +22 % |

* van 31.12.2006 tot 31.12.2008.

** De cijfers voor Bulgarije en Roemenië betreffen de periode 2007-2008, aangezien de registratie voor ".eu"-domeinen is begonnen na hun toetreding tot de EU op 1 januari 2007.

Bron: EURid.

[1] Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het. "eu"-topniveaudomein (PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing – Deel een (PB L 311 van 21.11.2008, blz. 1).

[2] COM(2007) 385 definitief (PB C 191 van 17.8.2007, blz. 17).http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0385:FIN:NL:PDF

[3] Zie overweging 9 van Verordening (EG) nr. 733/2002.

[4] Artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 733/2002.

[5] Beschikking van de Commissie nr. 2003/375/EG van 21 mei Commissie nr. 2003/375/EG van 21 mei 2003 tot aanwijzing van het register voor het .eu-topniveaudomein, PB L 128 van 24.5.2003, blz. 29.

[6] Artikel 3, eerste lid, bepaalt: "De overeenkomst tussen de Commissie en het register wordt gesloten voor een bepaalde tijd en kan worden verlengd".

[7] Voor verdere informatie over EURid zie http://www.eurid.eu/nl/

[8] De meest recente cijfers opgesplitst naar land zijn beschikbaar op:http://www.eurid.eu/en/press-room/facts-figures

[9] Voorbeelden van actief gebruik van ".eu" domeinnamen, zie: http://www.eurid.eu/en/press-room/why-eu

[10] http://www.eurid.eu/files/2007_q1_report.pdf

[11] http://www.eurid.eu/en/content/two-thirds-online-europeans-are-aware-eu

[12] https://www.centr.org/main/4607-CTR/version/default/part/AttachmentData/data/Admin14%20-%20Linden-%20.eu%20branding%20study.pdf

[13] http://www.eurid.eu/en/content/eu-registrars-are-generally-satisfied-eurid-give-some-suggestions-improvements

[14] Artikel 4, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 733/2002) bepaalt: "Het register brengt een vergoeding in rekening die direct gerelateerd is aan de daadwerkelijk gemaakte kosten." Voorts wordt in artikel I, lid I, onder 6 van de concessieovereenkomst bepaald dat een overschot dat niet kan worden geïnvesteerd ten behoeve van kwaliteitsverbetering terugvloeit naar het budget van de Commissie voor ieder jaar dat dit overschot ontstaat. Daarbij moet de noodzakelijkheid van een toereikende reserve in aanmerking worden genomen.

[15] Bron: Tsjechisch Arbitragehof: http://adr.eu/arbitration_platform/fees.php

[16] De tarieven die de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) in rekening brengt beginnen bij 1 500 USD (http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html)

[17] Zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie: houders van oudere rechten die in het nationaal recht en/of het communautair recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties hebben in een specifiek tijdsbestek (sunriseperiode) waarin de registratie van domeinnamen uitsluitend was gereserveerd voor deze houders van erkende oudere rechten en voor overheidsinstanties, profijt getrokken.

[18] Hamsteren van domeinnamen is een praktijk waarbij sommige registratoren controle over domeinnamen willen verkrijgen met de bedoeling om deze te vast te houden of te "hamsteren" voor eigen gebruik en/of voordeel. De hamsteraar probeert de domeinnaam doorgaans voor een te hoge prijs te verkopen.

[19] Zie ook de Algemene voorwaarden van EURid, paragraaf 2.2: http://www.eurid.eu/files/trm_con_NL.pdf

[20] Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie: "Het register voert de registratie van domeinnamen in alle alfabetische tekens van de officiële talen uit, wanneer er afdoende internationale normen beschikbaar worden."

[21] PB L xxx van xx.xx.2009 (nog niet gepubliceerd).