Home

Nicaragua Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2009 over Nicaragua

Nicaragua Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2009 over Nicaragua

21.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 285/74


Donderdag, 26 november 2009
Nicaragua

P7_TA(2009)0103

Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2009 over Nicaragua

2010/C 285 E/12

Het Europees Parlement,

onder verwijzing van zijn voorgaande resoluties over Nicaragua, met name die van 18 december 2008 over aanvallen op verdedigers van mensenrechten, burgerlijke vrijheden en democratie in Nicaragua(1),

gezien de overeenkomst van 15 december 2003 inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, de Nicaragua en de Panama anderzijds, en gezien de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama(2),

gezien de Richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot mensenrechtenactivisten van juni 2004,

gezien de verslagen van het deskundigenteam van de EU over de Nicaraguaanse gemeenteraadsverkiezingen van 9 november 2008,

gezien de verklaringen van commissaris Ferrero-Waldner over de gebeurtenissen in Nicaragua na de gemeenteraadsverkiezingen van 9 november 2008,

onder verwijzing naar de lopende onderhandelingen over de sluiting van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen van Centraal Amerika,

gelet op artikel 122, lid 5, van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de Inter American Press Association (IAPA) met bezorgdheid heeft gereageerd op een aantal maatregelen en verklaringen van de regering van Nicaragua die de persvrijheid in dit land beknotten,

B.

overwegende dat krachtens artikel 147 van de Nicaraguaanse Grondwet, dat in 1995 werd ingevoerd, het het in Nicaragua thans niet mogelijk is zich voor 2 opeenvolgende termijnen kandidaat te stellen als president en overwegende dat president Ortega probeert op illegale wijze deze bepaling te omzeilen, zodat hij zich bij de verkiezingen van 2011 voor een tweede termijn kandidaat kan stellen,

C.

overwegende dat uitsluitend de wetgevende macht zich mag uitlaten over grondwijzigingen, en overwegende dat de regeringspartij, niet de vereiste tweederde meerderheid heeft,

D.

overwegende dat het Nicaraguaanse Hooggerechtshof in de nacht van 19 oktober 2009 bijeenkwam - in afwezigheid van drie van de zes rechters van het Hof die niet waren uitgenodigd en vervangen werden door drie regeringsgezinde rechters – en het artikel 147 van de grondwet unaniem als niet uitvoerbaar verklaarde,

E.

overwegende dat alle, in de Nationale Vergadering vertegenwoordigde oppositiepartijen, evenals vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld, advocaten en non-gouvernementele organisaties (ngo's) deze gerechtelijke verklaring als zijnde onrechtmatig hebben verworpen en besloten hebben samen te werken om de democratie en de regels van de rechtsstaat in Nicaragua te waarborgen,

F.

overwegende dat deze juridische verklaring onmiddellijk door de lidstaten van de Bolivariaanse Alliantie voor de Amerika's (ALBA) werd verwelkomd,

G.

overwegende dat een delegatie van Liberal International tijdens haar bezoek aan Nicaragua bedreigd en beledigd is, en dat de voorzitter, het EP-lid Van Baalen, door de sandinistische autoriteiten zelfs werd bedreigd met uitwijzing uit Nicaragua en tot persona non grata werd verklaard,

H.

overwegende dat de democratie in Nicaragua is verslechterd sinds de beschuldigingen van fraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2008 en de aanvallen op en intimidatie van mensenrechtenorganisaties en de leden daarvan, en op en van journalisten en vertegenwoordigers van de media, door individuele personen, leden van de politie en aan de staat gerelateerde instanties,

I.

overwegende dat de ontwikkeling en bestendiging van democratie en de regels van de rechtsstaat, alsmede eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, een vast onderdeel van het externe beleid van de EU moet zijn,

J.

overwegende dat de Europese Unie en haar partners zich verantwoordelijk verklaren voor het waarborgen van de naleving van internationale mensenrechtennormen, wanneer zij overeenkomsten met derde landen sluiten waarin een mensenrechtenclausule is opgenomen, en dat deze clausules noodzakelijkerwijze wederkerig zijn,

K.

overwegende dat de Europese Unie meer toezicht moet houden op de besteding van fondsen die Nicaragua voor ontwikkelingsprojecten zijn verstrekt, om er voor te zorgen dat er geen cent van deze fondsen in sandinistische handen valt,

L.

overwegende dat de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en diverse Nicaraguaanse ngo's zich met bezorgdheid hebben uitgelaten over het gebrek aan transparantie van recente verkiezingen,

1.

betreurt de talloze aanvallen op en intimidaties van mensenrechtenorganisaties en de leden daarvan, en op en van journalisten en vertegenwoordigers van de media, door individuele personen, leden van de politie en aan de staat gerelateerde instanties;

2.

veroordeelt de grondwetswijzigingen die de constitutionele orde in Nicaragua aantasten, en met name de juridisch twijfelachtige tactieken waarvan de Nicaraguaanse regering gebruik maakt en waarbij sandinistische rechters van het Hooggerechtshof betrokken zijn;

3.

dringt er bij president Ortega op aan de Nicaraguaanse grondwet te eerbiedigen, krachtens welke de president niet twee achtereenvolgende termijnen in functie kan blijven en wijst erop dat uitsluitend de wetgevende macht bevoegd is een grondwetswijziging vast te stellen en dat zulks in geen geval door een rechter mag worden gedaan;

4.

is van mening dat president Ortega met zijn opstelling weinig begrip en respect toont voor de democratie, de regels van de rechtsstaat en de naleving van fundamentele rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en politieke vereniging;

5.

steunt al diegenen in Nicaragua die tegen de schending van de constitutionele orde door de regeringsautoriteiten zijn en verlangt dat deze orde onverwijld wordt hersteld en dat de rechterlijke verklaring van 19 oktober 2009 nietig worden verklaard;

6.

veroordeelt en betreurt de bedreigingen, beledigingen en intimidatie waarvan de, door het EP-lid Johannes Cornelis van Baalen geleide delegatie van Liberal International het slachtoffer werd, en verklaart zich solidair met de leden van die delegatie;

7.

betreurt de wijze waarop de gemeenteraadsverkiezingen van 9 november 2008 zijn gehouden, met pogingen van de kant van de regering van Nicaragua om de politieke partijen van de oppositie te diskwalificeren, talloze onregelmatigheden in de stemlokalen, beschuldigingen van verkiezingsfraude en weigering om onafhankelijke verkiezingswaarnemers, zowel buitenlandse als plaatselijke, toe te laten; dringt er bij de Commissie op aan een EU-verkiezingswaarnemingsmissie te zenden om toezicht te houden op de aanstaande presidentsverkiezingen;

8.

betreurt het feit dat de Organisatie van Amerikaanse Staten, die andere problematische zaken op het continent gewoonlijk zo nauwlettend volgt, het niet opportuun heeft geacht zich over zo'n flagrante schending van de constitutionele orde in een van haar lidstaten uit te spreken;

9.

wijst erop dat Nicaragua er in de onderhandelingen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen van Midden-Amerika aan moet worden herinnerd, dat het de beginselen van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten, die door de Europese Unie nageleefd en bevorderd worden, moet eerbiedigen;

10.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, het Midden-Amerikaanse Parlement, de regering en het parlement van de Republiek Nicaragua en het Hooggerechtshof van Nicaragua.