Home

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector /* COM/2009/0037 def. - CNS 2009/0008 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 2.2.2009

COM(2009) 37 definitief

2009/0008 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

- Motivering en doel van het voorstel

De Raad heeft de Commissie in zijn conclusies van 20 november 2008 verzocht om een wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008 teneinde de programmeringsperiode van herstructureringsprogramma’s in de katoensector uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging kan het herstructureringsproces optimaal worden uitgevoerd.

- Algemene context

Na de annulering van de katoenhervorming van 2004 door het Hof van Justitie op 7 september 2006 heeft de Commissie op 9 november 2007 een nieuwe steunregeling voor katoen voorgesteld (COM(2007) 701). Op 23 juni 2008 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EG) nr. 637/2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 houdende vaststelling van nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector. De nieuwe steunregeling voorziet in areaalbetalingen voor een gegarandeerd maximumareaal katoen per lidstaat.

Parallel daarmee wordt met de nationale herstructureringsprogramma’s beoogd de Europese katoensector te helpen om de problemen als gevolg van de veranderde rechts- en marktsituatie te boven te komen. Met name de egreneringssector in bepaalde productiegebieden heeft te kampen met een aanzienlijke overcapaciteit.

- Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

Het onderhavige voorstel heeft betrekking op technische wijzigingen die op het gebied van de toepassing van de nationale herstructureringsprogramma’s moeten worden aangebracht aan Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad.

- Samenhang met andere beleidsgebieden van de EU

Niet van toepassing.

2. RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

- Raadpleging van belanghebbende partijen

- Uitgebreid overleg, in 2006 en 2007, met de belanghebbende partijen in de katoensector ter voorbereiding van het nieuwe hervormingsvoorstel voor de katoensector. Verder overleg was niet noodzakelijk, aangezien het huidige voorstel betrekking heeft op de wijziging van technische elementen in het bestaande rechtskader, dat reeds in 2009 van toepassing is geworden.

- Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Er hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

- Effectbeoordeling

Aangezien het voorstel betrekking heeft op specifieke wijzigingen van het bestaande rechtskader die te maken hebben met de uitvoering van de herstructureringsprogramma’s door de lidstaten, is geen effectbeoordeling verricht.

In het licht van het gebrek aan aanvullende middelen wordt de door de Raad gesuggereerde optie als de meest haalbare beschouwd, met inachtneming van de randvoorwaarden van de in juni 2008 goedgekeurde hervorming van de katoensector.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

- Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)

Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad voorziet in vierjarige herstructureringsprogramma’s. Tegen de achtergrond van de ernstige problemen in de sector dienen de lidstaten echter de gelegenheid te krijgen een achtjarig programma in te dienen. In het kader van een over acht jaar gespreid programma kan een groter aantal maatregelen worden ingevoerd zonder dat de jaarlijkse begroting moet worden verhoogd.

Egreneringsinrichtingen die tijdens het als referentiejaar dienende verkoopseizoen niet door de eigenaar werden geëxploiteerd, komen niet in aanmerking als begunstigde van de in Verordening (EG) nr. 637/2008 bedoelde maatregelen. Met de voorgestelde wijziging wordt gegarandeerd dat alle in de referentieperiode geëxploiteerde egreneringsinrichtingen voor steun in aanmerking komen.

- Rechtsgrondslag

Artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en Protocol nr. 4 betreffende katoen (gehecht aan de Toetredingsakte van 1979).

- Subsidiariteitsbeginsel

Het subsidiariteitsbeginsel is van toepassing voor zover het voorstel geen gebieden bestrijkt die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen.

In juni 2008 heeft de Raad een gemeenschappelijk kader voor herstructureringsmaatregelen vastgesteld. Zonder een dergelijk kader is het onmogelijk om gelijke concurrentievoorwaarden in de katoensector te garanderen. De betrokken verordening wordt niet fundamenteel gewijzigd op basis van het onderhavige voorstel.

De subsidiariteit met betrekking tot deze herstructureringsprogramma’s is gegarandeerd aangezien de lidstaten de kans krijgen maatregelen uit de Raadsverordening te selecteren die het beste zijn afgestemd op de problemen in hun eigen productiegebieden.

- Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel aangezien de voorgestelde wijzigingen het door de Raad in juni 2008 vastgestelde algemene kader onverlet laten en alleen tot doel hebben de lidstaten extra opties ter beschikking te stellen.

- Keuze van instrumenten

Voorgesteld(e) instrument(en): Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Dit voorstel leidt niet tot een verhoging van de jaarbegroting voor herstructureringsprogramma’s die de lidstaten ter beschikking wordt gesteld; wel krijgen de lidstaten op basis van dit voorstel de kans om een programma voor acht jaar in te dienen (2010-2017). Het niveau van de jaarlijkse steun voor herstructureringsprogramma’s is reeds vastgesteld in Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en wordt niet veranderd. Indien een lidstaat ervoor opteert een achtjarig programma in te dienen, zal zijn jaarlijkse begroting daarvoor in 2018 automatisch worden overgebracht naar het voor die lidstaat geldende nationale maximum voor rechtstreekse betalingen dat is vastgesteld in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003.

2009/0008 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, en met name op punt 6 van het daaraan gehechte Protocol nr. 4 inzake katoen[1],

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Gezien het advies van het Europees Parlement[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In hoofdstuk 2 van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad van 23 juni 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 houdende vaststelling van nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector[4] zijn bepalingen vastgesteld over door de lidstaten te bepalen vierjarige herstructureringsprogramma’s ter financiering van, onder meer, specifieke maatregelen voor de egreneringssector.

(2) Gezien de economische situatie in de communautaire katoensector en de noodzaak alle betrokken egreneringsinrichtingen onverwijld ingrijpend te herstructureren, is de invoering van een achtjarige periode gerechtvaardigd. Wanneer evenwel een ingrijpender achtjarig programma wordt uitgevoerd, dient onverwijld te worden overgegaan tot overbrenging naar het nationale maximum dat is vastgesteld in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers[5].

(3) Krachtens artikel 7, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 637/2008 zijn de begunstigden van de steun uit hoofde van hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22 mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie[6] in het verkoopseizoen 2005/2006, de begunstigden voor de in artikel 7, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EG) nr. 637/2008 bedoelde maatregelen. Een aantal egreneringsinrichtingen is in het als referentiejaar dienende verkoopseizoen niet door de eigenaar geëxploiteerd en deze eigenaars waren geen begunstigden in het kader van hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1051/2001 en bijgevolg uitgesloten van deelname aan het herstructureringsproces. De nationale herstructureringsprogramma’s kunnen slechts effect sorteren indien alle egreneringsinrichtingen die in het als referentiejaar dienende verkoopseizoen 2005/2006 actief waren en in aanmerking kwamen voor steun in het kader van hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1051/2001, toegang krijgen tot de in artikel 7, lid 1, onder a), b) en d), van Verordening (EG) nr. 637/2008 bedoelde maatregelen. Daarom dient de eigenaar van de inrichting, met betrekking tot de hierboven bedoelde maatregelen, als begunstigde van steun in het kader van de herstructureringsprogramma’s in aanmerking te komen.

(4) Verordening (EG) nr. 637/2008 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 637/2008 wordt als volgt gewijzigd:

(1) In artikel 4, lid 1, wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

“In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea kunnen de lidstaten ervoor opteren om vóór 31 december 2009 één gewijzigd herstructureringsprogramma met een looptijd van acht jaar in te dienen.

(2) Aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Indien een lidstaat er evenwel overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea, voor opteert om één gewijzigd herstructureringsprogramma met een looptijd van acht jaar in te dienen, wordt de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde begroting in het begrotingsjaar 2018 overgebracht naar het nationale maximum dat voor die lidstaat is vastgesteld in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 en is die begroting van toepassing op rechtstreekse betalingen in dat jaar. Door de betrokken lidstaat wordt uiterlijk op 1 januari 2018 een kennisgeving over de uitvoering van het herstructureringsprogramma en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan overgelegd.”

(3) In artikel 7, lid 2, wordt punt a) vervangen door:

“a) de eigenaars van egreneringsinrichtingen waarvoor in het verkoopseizoen 2005/2006 steun uit hoofde van hoofdstuk IV van Verordening (EG) nr. 1051/2001(*) van de Raad is verleend, voor steun uit hoofde van de in lid 1, onder a), b) en d), van dit artikel bedoelde maatregelen;

(*) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3,”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

[1] PB L 291 van 19.11.1979, blz. 174.

[2] PB C […] van […], blz. […].

[3] PB C […] van […], blz. […].

[4] PB L 178 van 5.7.2008, blz. 1.

[5] PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.

[6] PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3. Verordening ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1782/2003.