Home

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende het standpunt van de Gemeenschap inzake het besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Albanië tot vaststelling van zijn reglement van orde

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende het standpunt van de Gemeenschap inzake het besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Albanië tot vaststelling van zijn reglement van orde

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende het standpunt van de Gemeenschap inzake het besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Albanië tot vaststelling van zijn reglement van orde /* COM/2009/0144 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 30.3.2009

COM(2009) 144 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

betreffende het standpunt van de Gemeenschap inzake het besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Albanië tot vaststelling van zijn reglement van orde

TOELICHTING

De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, zal op 1 april 2009 in werking treden na de voltooiing van de ratificatieprocedures door de lidstaten op 26 februari 2009.

De bij artikel 116 van genoemde overeenkomst opgerichte Stabilisatie- en Associatieraad houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen alsmede alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Als bepaald in artikel 117 van de overeenkomst stelt de Stabilisatie- en Associatieraad zijn eigen reglement van orde vast. Overeenkomstig artikel 120 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst bepaalt de Stabilisatie- en Associatieraad in zijn reglement van orde de taken van het Stabilisatie- en Associatiecomité, dat de Stabilisatie- en Associatieraad bij het verrichten van zijn werkzaamheden bijstaat.

Als bepaald in artikel 2, lid 1, van het besluit van de Raad van 26 februari 2009 inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, wordt het standpunt van de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad vastgesteld bij besluit van de Raad, op voorstel van de Commissie.

De Raad wordt derhalve verzocht bijgaand voorstel goed te keuren.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

betreffende het standpunt van de Gemeenschap inzake het besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Albanië tot vaststelling van zijn reglement van orde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom),

Gelet op het besluit van de Raad van 26 februari 2009 inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië (hierna “Albanië” genoemd), anderzijds, en met name op artikel 2, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 116 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst wordt een Stabilisatie- en Associatieraad ingesteld.

(2) In artikel 117 van die overeenkomst is bepaald dat de Stabilisatie- en Associatieraad zijn eigen reglement van orde vaststelt.

(3) In artikel 120 van die overeenkomst is bepaald dat de Stabilisatie- en Associatieraad wordt bijgestaan door een Stabilisatie- en Associatiecomité.

(4) Overeenkomstig artikel 120 van die overeenkomst stelt de Stabilisatie- en Associatieraad in zijn reglement van orde vast welke taken het Stabilisatie- en Associatiecomité heeft. Eveneens volgens dat artikel mag de Stabilisatie- en Associatieraad bevoegdheden delegeren aan het Stabilisatie- en Associatiecomité,

BESLUITEN:

Enig artikel

Het standpunt van de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad, die is ingesteld bij artikel 116 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, met betrekking tot het reglement van orde van de Stabilisatie- en Associatieraad en het delegeren van bevoegdheden aan het in artikel 120 van die overeenkomst genoemde Stabilisatie- en Associatiecomité, is gebaseerd op het bij dit besluit gevoegde ontwerpbesluit van de Stabilisatie- en Associatieraad. Kleinere wijzigingen van dit ontwerp-besluit kunnen zonder verder besluit van de Raad worden aanvaard.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie | Voor de Raad |

De voorzitter | De voorzitter |