Home

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) /* COM/2009/0391 def. - COD 2009/0110 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 27.7.2009

COM(2009) 391 definitief

2009/0110 (COD)Volume VI

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

ê 1692/96/EG

BIJLAGE II

CRITERIA EN SPECIFICATIES INZAKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG[1]

Afdeling 2 | : | Wegennet |

Afdeling 3 | : | Spoorwegnet |

Afdeling 4 | : | Waterwegennet en binnenhavens |

Afdeling 5 | : | Zeehavens |

Afdeling 6 | : | Luchthavens |

Afdeling 7 | : | Net voor gecombineerd vervoer |

Afdeling 8 | : | Beheers- en informatienetwerk voor de zeescheepvaart |

Afdeling 9 | : | Netwerk voor luchtverkeersleiding |

Afdeling 10 | : | Positionerings- en navigatienetwerk |

Afdeling 2

Wegennet

Naast de projecten met betrekking tot de verbindingen in bijlage I wordt als project van gemeenschappelijk belang beschouwd elk infrastructuurproject betreffende die verbindingen dat strekt tot:

A. de ontwikkeling van het net, door met name:

- de verbreding van autosnelwegen of de inrichting van wegen van hoge kwaliteit,

- de aanleg of inrichting van wegen rond stedelijke centra of stedelijke agglomeraties,

- een grotere interoperabiliteit van de nationale netten;

B. de ontwikkeling van systemen voor verkeersbeheer en voor gebruikersvoorlichting, met name:

- het gebruik van telematica-infrastructuur om gegevens over het verkeer in te zamelen,

- de ontwikkeling van verkeersinformatie- en van verkeersgeleidingscentra, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen verkeersinformatiecentra van verschillende landen,

- het opzetten van informatiediensten over het wegverkeer, met name RDS-TMC[2],

- de technische interoperabiliteit van de telematica-infrastructuur.

Afdeling 3

Spoorwegnet

Naast de projecten met betrekking tot de verbindingen in bijlage I wordt als project van gemeenschappelijk belang beschouwd elk infrastructuurproject betreffende die verbindingen dat strekt tot:

- interoperabiliteit van de trans-Europese spoorwegsystemen;

- verbinding met de netten van de andere takken van vervoer.

Afdeling 4

Waterwegennet en binnenhavens

ê 1346/2001/EG art. 1, punt 6, onder a)

Binnenhavens

De projecten van gemeenschappelijk belang mogen enkel betrekking hebben op infrastructuur die op een niet-discriminerende basis voor alle gebruikers toegankelijk is.

Naast de projecten met betrekking tot de in bijlage I vermelde verbindingen en binnenhavens, wordt elk infrastructuurproject van gemeenschappelijk belang geacht wanneer het een of meer van de volgende categorieën omvat:

1. toegang tot de haven via de waterwegen;

2. haveninfrastructuur binnen het havengebied;

3. andere vervoersinfrastructuur binnen het havengebied;

4. andere vervoersinfrastructuur die de haven met de verschillende onderdelen van het trans-Europese vervoersnet verbindt.

Worden van gemeenschappelijk belang geacht, de infrastructuurprojecten die betrekking hebben op de volgende werken: de aanleg en het onderhoud van alle onderdelen van het algemene voor alle transportgebruikers toegankelijke transportsysteem binnen het havengebied en van de verbindingen met het nationale en internationale verkeersnet. Hieronder vallen met name ontsluiting en onderhoud van terreinen voor commerciële en andere havenverwante doeleinden, aanleg en onderhoud van weg- en spoorwegverbindingen, aanleg en onderhoud — inclusief uitbaggering — van toegangswaterwegen en overige wateroppervlakken, aanleg en onderhoud van navigatie-, verkeersbeheers-, communicatie- en informatiesystemen in de haven en de toegangswaterwegen.

ê 1692/96/EG

Verkeersbeheer

Als project van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd elk infrastructuurproject met betrekking tot onder meer:

- een signalerings- en geleidingssysteem voor schepen, met name die welke gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren,

- communicatiesystemen voor noodsituaties en de veiligheid op waterwegen.

ê 1346/2001/EG art. 1, punt 6, onder b)

Afdeling 5

Zeehavens

1. Gemeenschappelijke voorwaarden voor de projecten van gemeenschappelijk belang betreffende de zeehavens in het net

De projecten van gemeenschappelijk belang mogen enkel betrekking hebben op infrastructuur die op een niet-discriminerende basis voor alle gebruikers toegankelijk is.

Projecten van gemeenschappelijk belang zijn projecten die betrekking hebben op de volgende werkzaamheden: de aanleg en het onderhoud van alle onderdelen van het algemene voor alle transportgebruikers toegankelijke transportsysteem binnen het havengebied en van de verbindingen met het nationale en internationale verkeersnet. Hieronder vallen met name ontsluiting en onderhoud van terreinen voor commerciële en andere havenverwante doeleinden, aanleg en onderhoud van weg- en spoorwegverbindingen, aanleg en onderhoud — inclusief uitbaggering — van toegangswaterwegen en overige wateroppervlakken, aanleg en onderhoud van navigatie-, verkeersbeheers-, communicatie- en informatiesystemen in de haven en de toegangswaterwegen.

2. Specificatie van de projecten van gemeenschappelijk belang die verband houden met het net van zeehavens

De projecten van gemeenschappelijk belang moeten alle infrastructuurprojecten omvatten die voldoen aan de volgende specificaties:

Specificatie van het project | Havencategorieën |

I. Bevordering van de korte vaart |

Infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling van de korte vaart en de zee-/binnenvaart | Projecten in verband met havens van categorie A |

II. Haventoegang |

Toegang tot havens over de rivier of vanuit zee | Projecten in verband met havens van de categorieën A en B |

Permanente toegang tot Oostzeehavens ongeveer op of boven 60° noorderbreedte, met inbegrip van uitgaven voor materieel voor ijsbreekwerkzaamheden in de winter | Projecten in verband met havens van de categorieën A, B en C |

Het creëren of moderniseren van de toegang tot het achterland, door de haven met de verschillende onderdelen van het trans-Europese vervoersnet te verbinden via verbindingen per spoor, over de weg en over de binnenwateren | Projecten in verband met havens van categorie A |

Inrichting van de toegang tot het achterland, door de haven met de verschillende onderdelen van het trans-Europese vervoersnet te verbinden via verbindingen per spoor, over de weg en over de binnenwateren | Projecten in verband met havens van de categorieën A en B |

III. Haveninfrastructuur in het havengebied |

Inrichting van de haveninfrastructuur ter verbetering van de intermodale efficiëntie | Projecten in verband met havens van de categorieën A en B |

Modernisering van de haveninfrastructuur, met name in havens op eilanden en in perifere en ultraperifere gebieden | Projecten in verband met havens van categorie C |

Ontwikkeling en installatie van beheers- en informatiesystemen zoals EDI („electronic data interchange” — elektronische gegevensuitwisseling) of andere intelligente beheerssystemen van het goederen- en passagiersverkeer die gebruikmaken van geïntegreerde technologieën | Projecten in verband met havens van de categorieën A, B en C |

Ontwikkeling van haveninstallaties voor afvalopslag | Projecten in verband met havens van de categorieën A, B en C |

ê 1692/96/EG

Afdeling 6

Luchthavens

I. Selectiecriteria voor luchthavens van gemeenschappelijk belang

Luchthavens van gemeenschappelijk belang moeten voldoen aan de criteria van een van de volgende verbindingspunten:

1. Internationale verbindingspunten omvatten:

- alle luchthavens of luchthavensystemen[3]

- met een jaarlijks verkeersvolume van ten minste 5 000 000 passagiers min 10 %

of

- met een jaarlijks verkeersvolume van ten minste 100 000 bewegingen van commerciële vliegtuigen

of

- met een jaarlijks verkeersvolume van ten minste 150 000 ton vracht

of

- met een jaarlijks verkeersvolume van ten minste 1 000 000 passagiers van buiten de Gemeenschap

of

- alle nieuwe luchthavens die worden aangelegd ter vervanging van een bestaand internationaal verbindingspunt dat op het bestaande terrein niet verder kan worden uitgebreid.

2. Communautaire verbindingspunten omvatten:

- alle luchthavens of luchthavensystemen

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 1 000 000 min 10 % en 4 499 999 passagiers

of

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 50 000 en 149 999 ton vracht

of

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 500 000 en 899 999 passagiers waarvan ten minste 30 % uit het buitenland afkomstig is

of

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 300 000 en 899 999 passagiers, voor zover zij niet op het Europese vasteland en op een afstand van ten minste 500 km van het meest nabije communautaire verbindingspunt zijn gelegen,

of

- alle nieuwe luchthavens die worden aangelegd ter vervanging van een bestaand communautair verbindingspunt dat op het bestaande terrein niet verder kan worden uitgebreid.

3. Regionale verbindingspunten en toegangspunten zijn alle luchthavens

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 500 000 en 899 999 passagiers van wie minder dan 30 % uit het buitenland afkomstig is

of

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 250 000 min 10 % en 499 999 passagiers

of

- met een jaarlijks verkeersvolume tussen 10 000 en 49 999 ton vracht

of

- die op een eiland van een lidstaat zijn gelegen

of

- die in een geïsoleerde regio van de Gemeenschap zijn gelegen en commerciële diensten aanbieden met vliegtuigen met een maximumstartmassa van meer dan 10 ton.

Een luchthaven wordt geacht in een geïsoleerde regio te liggen wanneer zij zich buiten een straal van ten minste 100 kilometer van het dichtstbijgelegen internationale of communautaire verbindingspunt bevindt. Deze afstand kan bij wijze van uitzondering worden verminderd tot 75 kilometer wanneer de toegang werkelijk moeilijk is ten gevolge van het reliëf of de staat van de infrastructuur voor het vervoer over land.

II. Specificaties voor projecten van gemeenschappelijk belang in verband met het luchthavennet

Als project van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd elk project dat aan de volgende specificaties voldoet:

Projectspecificaties | Voornamelijk gericht op[4] |

I. Optimalisering van bestaande luchthavencapaciteit |

Maatregel 1 – Optimalisering van de bestaande capaciteit voor de behandeling van vliegtuigen, passagiers of vracht, met inbegrip van de luchtnavigatie-installaties die tot de luchthaven behoren | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt Regionaal verbindingspunt en toegangspunt |

Maatregel 2 – Verbetering van de algemene beveiliging en de technische veiligheid van luchthavens | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt Regionaal verbindingspunt en toegangspunt |

Maatregel 3 – Aanpassing van bestaande infrastructuur die noodzakelijk is geworden door de voltooiing van de interne markt en met name door de maatregelen met betrekking tot het vrije verkeer van personen in de Europese Unie | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt Regionaal verbindingspunt en toegangspunt |

II. Ontwikkeling van nieuwe luchthavencapaciteit |

Maatregel 4 – Ontwikkeling van de infrastructuur en installaties die bepalend zijn voor de luchthavencapaciteit voor de behandeling van vliegtuigen, passagiers of vracht, met inbegrip van de luchtnavigatie-installaties die tot de luchthaven behoren | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt |

Maatregel 5 – Bouw van een nieuwe luchthaven ter vervanging van een bestaande luchthaven of een bestaand luchthavensysteem die op het bestaande terrein niet kunnen worden uitgebreid | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt |

III. Verbetering van de bescherming tegen hinder die door luchthavenactiviteiten wordt veroorzaakt |

Maatregel 6 – Verbetering van het milieueffect uit een oogpunt van geluidshinder en behandeling van luchthavenafvalwater | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt |

IV. Verbetering of ontwikkeling van de toegang tot luchthavens |

Maatregel 7 – Verbetering of ontwikkeling van interfaces tussen de luchthaven en de toegangsinfrastructuur | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt |

Maatregel 8 – Verbetering of ontwikkeling van verbindingen met andere vervoersnetten, en meer bepaald het spoorwegnet | Internationaal verbindingspunt Communautair verbindingspunt |

Afdeling 7

Net voor gecombineerd vervoer

Naast de projecten met betrekking tot de verbindingen in bijlage I wordt als project van gemeenschappelijk belang beschouwd elk project betreffende die verbindingen dat strekt tot:

- de aanleg of inrichting van spoorweg- of waterwegeninfrastructuur met de bedoeling het vervoer van intermodale laadeenheden technisch mogelijk en economisch rendabel te maken;

ê 1346/2001/EG art. 1, punt 6, onder c)

- de aanleg of inrichting van centra voor overslag tussen takken van vervoer over land, inclusief de installatie van vaste of mobiele overslaguitrusting met de bijbehorende infrastructuur;

- de inrichting van havengebieden waardoor het gecombineerd vervoer tussen het vervoer over zee en het vervoer per spoor, over de binnenwateren of over de weg kan worden ontwikkeld of verbeterd;

ê 1692/96/EG

- spoorwegmaterieel dat speciaal is aangepast voor gecombineerd vervoer wanneer de aard van de infrastructuur dat noodzakelijk maakt, met name gezien de kosten die de eventuele aanpassing van die infrastructuur met zich brengt en op voorwaarde dat het gebruik van het materieel verband houdt met de infrastructuur in kwestie en dat de betrokken bedrijven er zonder onderscheid voor in aanmerking kunnen komen.

Afdeling 8

Beheers- en informatienetwerk voor de zeescheepvaart

Als project van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd elk project

- dat overeenkomt met de doelstellingen van het Gemeenschapsbeleid inzake veiligheid op zee

of

- dat bestemd is ter uitvoering van de internationale overeenkomsten en resoluties van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) inzake veiligheid op zee, en dat ertoe strekt:

- via een systeem van elektronische gegevensuitwisseling, ook via transponder tussen schepen en installaties aan wal, een communautair systeem voor kennisgeving tot stand te brengen voor schepen die op weg zijn naar of vertrekken uit havens van de Gemeenschap en voor schepen op doorvaart langs de kusten van de Gemeenschap; bijzondere aandacht gaat uit naar systemen voor elektronische gegevensuitwisseling (EDI: electronic data interchange) die compatibele interfaces omvatten;

- de grondradionavigatiekanalen LORAN-C te ontwikkelen en te verbeteren;

- informatie- en beheerssystemen voor de zeevaart (VTS: vessel traffic services) langs de kusten en in de havens te ontwikkelen of te verbeteren en ze onderling te verbinden met het oog op een beter en efficiënter toezicht op en beheer van de zeevaart, met name in verkeersintensieve of milieugevoelige convergentiegebieden;

- hulpmiddelen te ontwikkelen die een betere kennis van het verkeer mogelijk maken: databanken over verkeersstromen en ongevallen op zee, ontwikkeling van een instrument om de EPTO (European Permanent Traffic Observatory)-verkeersstromen te analyseren;

- infrastructuur en uitrusting te ontwikkelen die bijdragen tot de inwerkingstelling van het wereldomvattend systeem voor noodgevallen en veiligheid op zee (GMDSS: global maritime distress and safety system);

- de telematicasystemen voor gegevensuitwisseling te versterken in het kader van de scheepscontrole door de havenstaat.

Afdeling 9

Netwerk voor luchtverkeersleiding

Als project van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd, elk project dat het mogelijk maakt de capaciteit van het systeem te verhogen en het gebruik ervan te optimaliseren, dat in de lijn ligt van de harmonisering en integratie van de middelen en de procedures van de verschillende nationale verbindingspunten en dat beantwoordt aan de geldende internationale normen die zijn vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de bevoegde Europese organisaties, met name rekening houdend met de werkzaamheden van de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol).

Deze projecten betreffen:

- studies met betrekking tot een betere benutting van het luchtruim door de verschillende gebruikers en invoering van een coherent en efficiënt systeem van luchtroutes;

- de planning en het beheer van de luchtverkeersstromen, met het doel aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen en de beschikbare verkeersleidingscapaciteit optimaal te gebruiken;

- studies en werkzaamheden ter harmonisering van de middelen en procedures om de verschillende dienstverleners te integreren, met name rekening houdend met de door de Europese Burgerluchtvaartconferentie (ECAC) vastgestelde beleidslijnen;

- verbetering van de productiviteit van het systeem dank zij met name geautomatiseerde ondersteuning van de verkeersleiding en systemen voor detectie en oplossing van potentiële conflictsituaties;

- bijdragen tot de invoering van de voor de luchtverkeersleiding noodzakelijke communicatie-, navigatie- en bewakingsmiddelen, met inbegrip van de bevordering van nieuwe technologieën, met name satellieten en digitale verbindingen, voor zover daardoor aan de gemeenschappelijke Europese specificaties kan worden voldaan.

Afdeling 10

Positionerings- en navigatienetwerk

Als project van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd, elk project dat betrekking heeft op de totstandkoming van een onderdeel van het toekomstig Europees radionavigatieplan en op de invoering van een wereldwijd positionering- en navigatiesysteem per satelliet, met de volgende architectuur:

- controlecentrum met een behandelings- en controlesysteem;

- netwerk van navigatiegrondstations;

- ruimtesegment met satellieten waarmee navigatiesignalen kunnen worden doorgestuurd;

- netwerk van bewakingsstations.

_____________

ê 884/2004/EG art.1, punt 15, onder 2) en bijlage II

BIJLAGE III

PRIORITAIRE PROJECTEN WAARMEE VÓÓR 2010 EEN AANVANG MOET WORDEN GEMAAKT

1. Spoorwegas Berlijn-Verona/Milaan-Bologna-Napels-Messina-Palermo

- Halle/Leipzig-Nürnberg (2015)

- Nürnberg-München (2006)

- München-Kufstein (2015)

- Kufstein-Innsbruck (2009)

- Brennertunnel (2015), grensoverschrijdend gedeelte;

- Verona-Napels (2007)

- Milaan-Bologna (2006)

- Auto-/spoorbrug over de straat van Messina-Palermo (2015).

2. Hogesnelheidsspoorwegas Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen

- Kanaaltunnel Londen (2007)

- Brussel-Luik-Keulen (2007)

- Brussel-Rotterdam-Amsterdam (2007)[5].

3. Hogesnelheidsspoorwegas in Zuidwest-Europa

- Lissabon/Porto-Madrid (2011)[6]

- Madrid-Barcelona (2005)

- Barcelona-Figueras-Perpignan (2008)

- Perpignan-Montpellier (2015)

- Montpellier-Nîmes (2010)

- Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye (2010)

- Irún/Hendaye-Dax, grensoverschrijdend gedeelte (2010)

- Dax-Bordeaux (2020)

- Bordeaux-Tours (2015).

4. Hogesnelheidsspoorwegas Oost

- Parijs-Baudrecourt (2007)

- Metz-Luxemburg (2007)

- Saarbrücken-Mannheim (2007).

5. Betuwelijn (2007).

6. Spoorwegas Lyon-Triëst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Boedapest-Oekraïense grens[7]

- Lyon-St Jean de Maurienne (2015)

- Mont-Cenis-tunnel (2015-2017), grensoverschrijdend gedeelte

- Bussoleno-Turijn (2011)

- Turijn-Venetië (2010)

- Venetië-Ronchi Zuid-Triëst-Divača (2015)

- Koper-Divača-Ljubljana (2015)

- Ljubljana-Boedapest (2015).

7. Autosnelwegas Igoumenitsa/Patras-Athene-Sofia-Boedapest

- Via Egnatia (2006)

- Pathe (2008)

- Autosnelweg Sofia-Kulata-Grieks/Bulgaarse grens (2010), met Promahon-Kulata als grensoverschrijdend gedeelte

- Autosnelweg Nadlac-Sibiu (vertakking naar Boekarest en Constanţa) (2007).

8. Multimodale as Portugal/Spanje-rest van Europa[8]

- Spoorweg La Coruña-Lissabon-Sines (2010)

- Spoorweg Lissabon-Valladolid (2010)

- Spoorweg Lissabon-Faro (2004)

- Autosnelweg Lissabon-Valladolid (2010)

- Autosnelweg La Coruña-Lissabon (2003)

- Autosnelweg Sevilla-Lissabon (voltooid 2001)

- Nieuwe luchthaven Lissabon (2015).

9. Spoorwegas Cork-Dublin-Belfast-Stranraer[9] (2001).

10. Malpensa (voltooid 2001)[10].

11. Vaste verbinding Øresund (voltooid 2000)[11].

12. Noordse driehoek (spoor)wegenas

- (Spoor)wegprojecten in Zweden[12] (2010)

- Autosnelweg Helsinki-Turku (2010)

- Spoorweg Kerava-Lahti (2006)

- Autosnelweg Helsinki-Vaalimaa (2015)

- Spoorweg Helsinki-Vainikkala (Russische grens) (2014).

13. Wegenas Verenigd Koninkrijk/Ierland/Benelux (2010).

14. Hoofdverbinding Westkust (2007).

15. Galileo (2008).

16. Goederenspoorwegas Sines/Algeciras-Madrid-Parijs

- Nieuwe spoorwegas met grote capaciteit door de Pyreneeën

- Spoorweg Sines-Badajoz (2010)

- Spoorweg Algeciras-Bobadilla (2010).

17. Spoorwegas Parijs-Straatsburg-Stuttgart-Wenen-Bratislava

- Baudrecourt-Straatsburg-Stuttgart (2015) met de Kehl-brug als grensoverschrijdend deel

- Stuttgart-Ulm (2012)

- München-Salzburg (2015), grensoverschrijdend gedeelte

- Salzburg-Wenen (2012)

- Wenen-Bratislava (2010), grensoverschrijdend gedeelte.

18. Rivierverbindingas Rijn/Maas-Main-Donau[13]

- Rijn-Maas (2019) met de Lanaye-sluis als grensoverschrijdend deel

- Vilshofen-Straubing (2013)

- Wenen-Bratislava (2015), grensoverschrijdend gedeelte

- Palkovicovo-Mohács (2014)

- Knelpunten in Roemenië en Bulgarije (2011).

19. Interoperabiliteit van het hoge-snelheidsspoorwegnet op het Iberisch schiereiland

- Madrid-Andaluzië (2010)

- Noord-Oosten (2010)

- Madrid-Levante en Middellandse Zee (2010)

- Noord/Noordwestelijke corridor, met inbegrip van Vigo-Porto (2010)

- Extremadura (2010).

20. Spoorwegas van de Fehmarn Belt

- Vaste spoor- en wegverbinding van de Fehmarn Belt (2014)

- Spoorweg die toegang geeft tot Denemarken vanaf de Øresund (2015)

- Spoorweg die toegang geeft tot Duitsland vanaf Hamburg (2015)

- Spoorweg Hannover-Hamburg/Bremen (2015).

21. Maritieme snelwegen

Projecten van gemeenschappelijk belang, vastgesteld in overeenstemming met artikel 13, en betrekking hebbend op de volgende maritieme snelwegen:

- Oostzeesnelweg (waarbij de lidstaten gelegen aan de Oostzee met de lidstaten in Midden- en West-Europa worden verbonden, inclusief de verbinding door het Noordzee/Oostzee-kanaal) (2010)

- West-Europese snelweg (waarbij Portugal en Spanje via de Atlantische boog met de Noordzee en de Ierse zee worden verbonden) (2010)

- Zuidoost-Europese snelweg (waarbij de Adriatische Zee met de Ionische Zee en het oostelijk deel van de Middellandse Zee wordt verbonden teneinde Cyprus op te nemen) (2010)

- Zuidwest-Europese snelweg (westelijk deel van de Middellandse Zee), waarbij Spanje, Frankrijk en Italië, inclusief Malta, met elkaar verbonden worden en aansluiting plaatsvindt op de Zuidoost-Europese maritieme snelweg[14] (2010).

22. Spoorwegas Athene-Sofia-Boedapest-Wenen-Praag-Nürnberg/Dresden[15]

- Spoorweg Grieks/Bulgaarse grens-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)

- Spoorweg Curtici-Brasov (naar Boekarest en Constanţa) (2010)

- Spoorweg Boedapest-Wenen (2010), grensoverschrijdend gedeelte

- Spoorweg Břeclav-Praag-Nürnberg (2010), met Nürnberg-Praag als grensoverschrijdend gedeelte

- Spoorwegas Praag-Linz (2016).

23. Spoorwegas Gdansk-Warschau-Brno/Bratislava-Wenen[16]

- Spoorweg Gdansk-Warschau-Katowice (2015)

- Spoorweg Katowice-Břeclav (2010)

- Spoorweg Katowice-Zilina-Nove Mesto n.V. (2010).

24. Spoorwegas Lyon/Genua-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen

- Lyon-Mulhouse-Mülheim[17] met Mulhouse-Mülheim als grensoverschrijdend gedeelte (2018)

- Genua-Milaan/Novara-Zwitserse grens (2013)

- Basel-Karlsruhe (2015)

- Frankfurt-Mannheim (2012)

- Duisburg-Emmerich (2009)[18]

- „IJzeren Rijn” Rheidt-Antwerpen, grensoverschrijdend gedeelte (2010).

25. Autosnelwegas Gdansk-Brno/Bratislava-Wenen[19]

- Autosnelweg Gdansk-Katowice (2010)

- Autosnelweg Katowice-Brno/Zilina (2010), grensoverschrijdend gedeelte

- Autosnelweg Brno-Wenen (2009), grensoverschrijdend gedeelte.

26. Spoorweg-/autowegas Ierland/Verenigd Koninkrijk/Europese continent

- Autoweg-/spoorwegas waarbij Dublin met Noord-Ierland (Belfast-Larne) en met het zuiden van Ierland (Cork) wordt verbonden (2010)[20]

- Autoweg-/spoorwegas Hull-Liverpool (2015)

- Spoorweg Felixstowe-Nuneaton (2011)

- Spoorweg Crewe-Holyhead (2008).

27. „Rail Baltica”: Spoorwegas Warschau - Kaunas - Riga-Tallinn-Helsinki

- Warschau-Kaunas (2010)

- Kaunas-Riga (2014)

- Riga-Tallinn (2016).

28. „Eurocaprail” op de spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg

- Brussel-Luxemburg-Straatsburg (2012).

29. Spoorwegas van de intermodale corridor Ionische/Adriatische zee

- Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)

- Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014).

30. Rivierverbinding Seine-Schelde

verbeteren van de bevaarbaarheid Deulemont-Gent (2012-2014-2016)

Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016).

Tussen haakjes staat de van tevoren overeengekomen datum van voltooiing van de werkzaamheden. De data van voltooiing van de werkzaamheden van de projecten nr. 1 tot en met 20 en 30 en de details van de tracés zijn overgenomen uit het rapport van de groep op hoog niveau, voor zover zij daadwerkelijk zijn vastgesteld.

_____________

é

BIJLAGE IV

Ingetrokken beschikking met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Beschikking 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1) |

Beschikking 1346/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 185 van 6.7.2001, blz. 1) |

Punt 8.F van bijlage II bij de Toetredingsakte van 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 447) |

Beschikking 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 1) |

Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1) | uitsluitend punt 6.D van bijlage |

_____________

BIJLAGE V

Concordantietabel

Beschikking 1692/96/EG | De onderhavige beschikking |

Artikel 1, lid 1 | Artikel 1, lid 1 |

Artikel 1, lid 2, eerste zin | Artikel 1, lid 2, eerste zin |

Artikel 1, lid 2, tweede zin | Artikel 7, lid 1 |

Artikel 1, lid 2, derde zin | Artikel 1, lid 2, tweede zin |

Artikel 1, lid 3 | Artikel 1, lid 3 |

Artikelen 2 tot en met 6 | Artikelen 2 tot en met 6 |

Artikel 7, lid 1, aanhef | Artikel 7, lid 2, aanhef |

Artikel 7, lid 1, eerste streepje | Artikel 7, lid 2, onder a) |

Artikel 7, lid 1, tweede streepje | Artikel 7, lid 2, onder b) |

Artikel 7, lid 1, derde streepje | Artikel 7, lid 2, onder c) |

Artikel 7, lid 1, vierde streepje | Artikel 7, lid 2, onder d) |

Artikel 7, lid 2, aanhef | Artikel 7, lid 3, aanhef |

Artikel 7, lid 2, eerste streepje | Artikel 7, lid 3, onder a) |

Artikel 7, lid 2, tweede streepje | Artikel 7, lid 3, onder b) |

Artikel 7, lid 3 | Artikel 7, lid 4 |

Artikel 8, lid 1, eerste alinea | Artikel 8, lid 1, eerste alinea |

Artikel 8, lid 1, tweede alinea, eerste zin | Artikel 8, lid 1, tweede alinea |

Artikel 8, lid 1, tweede alinea, tweede zin | Artikel 8, lid 1, derde alinea |

Artikel 8, lid 2 | Artikel 8, lid 2 |

Artikel 9, lid 1, aanhef | Artikel 9, lid 1, aanhef |

Artikel 9, lid 1, eerste streepje | Artikel 9, lid 1, onder a) |

Artikel 9, lid 1, tweede streepje | Artikel 9, lid 1, onder b) |

Artikel 9, lid 1, derde streepje | Artikel 9, lid 1, onder c) |

Artikel 9, lid 1, vierde streepje | Artikel 9, lid 1, onder d) |

Artikel 9, leden 2 en 3 | Artikel 9, leden 2 en 3 |

Artikel 10, lid 1 | Artikel 10, lid 1 |

Artikel 10, lid 2, eerste alinea | Artikel 10, lid 2, eerste alinea |

Artikel 10, lid 2, tweede alinea, eerste zin | Artikel 10, lid 2, tweede alinea |

Artikel 10, lid 2, tweede alinea, tweede zin | Artikel 10, lid 2, derde alinea |

Artikel 10, leden 3 tot en met 6 | Artikel 10, leden 3 tot en met 6 |

Artikel 11, leden 1, 2 en 3 | Artikel 11, leden 1, 2 en 3 |

Artikel 11, lid 3 bis | Artikel 11, lid 4, eerste alinea |

Artikel 11, lid 3 ter | Artikel 11, lid 4, tweede alinea |

Artikel 11, lid 4 | Artikel 11, lid 5 |

Artikel 12 | Artikel 12 |

Artikel 12 bis, leden 1 tot en met 4 | Artikel 13, leden 1 tot en met 4 |

Artikel 12 bis, lid 5, aanhef | Artikel 13, lid 5, aanhef |

Artikel 12 bis, lid 5, eerste streepje | Artikel 13, lid 5, onder a) |

Artikel 12 bis, lid 5, tweede streepje | Artikel 13, lid 5, onder b) |

Artikel 12 bis, lid 5, derde streepje | Artikel 13, lid 5, onder c) |

Artikel 12 bis, lid 6, eerste en tweede zin | Artikel 13, lid 7, eerste alinea |

Artikel 12 bis, lid 6, derde zin | Artikel 13, lid 7, tweede alinea |

Artikel 12 bis, lid 7 | Artikel 13, lid 6 |

Artikel 13 | Artikel 14 |

Artikel 14, aanhef | Artikel 15, aanhef |

Artikel 14, eerste streepje | Artikel 15, onder a) |

Artikel 14, tweede streepje | Artikel 15, onder b) |

Artikel 14, derde streepje | Artikel 15, onder c) |

Artikel 15, aanhef en slot | Artikel 16, aanhef |

Artikel 15, eerste streepje | Artikel 16, onder a) |

Artikel 15, tweede streepje | Artikel 16, onder b) |

Artikel 15, derde streepje | Artikel 16, onder c) |

Artikel 15, vierde streepje | Artikel 16, onder d) |

Artikel 16 | Artikel 17 |

Artikel 17 | Artikel 18 |

Artikel 17 bis, lid 1, eerste zin | Artikel 19, lid 1 |

Artikel 17 bis, lid 1, tweede, derde en vierde zin | Artikel 19, lid 4 |

Artikel 17 bis, leden 2 en 3 | Artikel 19, leden 2 en 3 |

Artikel 17 bis, lid 4 | Artikel 19, lid 6 |

Artikel 17 bis, lid 5 | Artikel 19, lid 5 |

Artikel 17 bis, lid 6 | Artikel 19, lid 7 |

Artikel 18, lid 1 | Artikel 20 |

Artikel 18, lid 2, eerste zin | Artikel 21, lid 1 |

Artikel 18, lid 2, tweede zin | Artikel 21, lid 2 |

Artikel 18, lid 3, eerste zin | Artikel 22, eerste alinea |

Artikel 18, lid 3, tweede zin | Artikel 22, tweede alinea |

Artikel 18, lid 3, derde en vierde zin | Artikel 22, derde alinea |

Artikel 19 | Artikel 23 |

Artikel 19 bis, lid 1 | Artikel 24 |

Artikel 19 bis, lid 2, aanhef | Artikel 25, lid 1, aanhef |

Artikel 19 bis, lid 2, onder a) en b) | Artikel 25, lid 1, onder a) en b) |

________ | Artikel 25, lid 2, aanhef |

Artikel 19 bis, lid 2, onder c) en d) | Artikel 25, lid 2, onder a) en b) |

Artikel 19 bis, lid 3 | Artikel 25, lid 3 |

Artikel 19 bis, lid 4 | Artikel 26, lid 1 |

Artikel 19 bis, lid 5, eerste zin | Artikel 26, lid 2, eerste alinea |

Artikel 19, lid 5, tweede zin | Artikel 26, lid 2, tweede alinea |

Artikel 19 bis, lid 6 | Artikel 27, lid 1 |

Artikel 19 bis, lid 7 | Artikel 27, lid 2 |

Artikel 19 bis, lid 8 | Artikel 27, lid 3 |

Artikel 19 bis, lid 9 | Artikel 27, lid 4 |

Artikel 19 ter, eerste zin | Artikel 28, eerste alinea |

Artikel 19 ter, tweede zin | Artikel 28, tweede alinea |

Artikel 22 | Artikel 29, eerste alinea |

________ | Artikel 29, tweede alinea |

Artikel 23 | Artikel 30 |

Artikel 24 | Artikel 31 |

Bijlage I | Bijlage I |

Bijlage II | Bijlage II |

Bijlage III | Bijlage III |

______ | Bijlage IV |

______ | Bijlage V |

_____________

ê 1692/96/EG (aangepast)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie beklemtonen het belang dat zij hechten aan de totstandkoming en de coherente ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk. Zij verheugen zich over de aanneming van de onderhavige beschikking waarbij dit netwerk wordt opgericht en waarin met name de projecten van gemeenschappelijk belang worden aangewezen, waardoor het wetgevend kader voor het trans-Europees vervoersnetwerk kan worden voltooid.

Zij nemen er akte van dat deze projecten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 2, en met name een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het concurrentievermogen, de werkgelegenheid en de samenhang binnen de Unie, en dat zij tevens tegemoetkomen aan de noodzaak om de insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centraal gelegen regio's van de Gemeenschap te verbinden. Zij benadrukken in dit verband dat die projecten, omdat zij zijn aangewezen in de bijlagen I en II en het dispositief van deze beschikking, in aanmerking komen voor financiële bijstand van de Gemeenschap, waardoor de daadwerkelijke uitvoering ervan door de betrokken lidstaten eventueel kan worden vergemakkelijkt en versneld.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verzoeken de lidstaten het grootste gewicht toe te kennen aan de verwezenlijking van deze projecten, waaraan zij bijzonder veel belang hechten. De Commissie verbindt zich ertoe om hen regelmatig op de hoogte te houden van de uitvoering ervan, mede door middel van Ö het in artikel 22 bedoelde verslag Õ.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie nemen akte van de projecten die door het Europees Parlement in tweede lezing zijn goedgekeurd met het oog op de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk.

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

- Ad milieunormen en leidingnet

De Commissie

a) zal de milieunormen voor elke vervoerstak blijven onderzoeken,

b) zal de mogelijkheid bestuderen om een leidingnet op te zetten voor producten die niet onder de richtsnoeren voor de trans-Europese energienetwerken vallen, en dit te integreren in het trans-Europees vervoersnetwerk;

en, in voorkomend geval, passende voorstellen indienen.

- Ad Ö artikel 23 Õ en bijlage III

De Commissie bevestigt dat deze beschikking geenszins afbreuk doet aan de financiële verbintenis van een lidstaat of van de Gemeenschap.

[1] Deze criteria en specificaties hebben betrekking op de overeenkomstige in het dispositief en/of in bijlage I genoemde afdelingen.

[2] Digitaal verkeersinformatiesysteem via radio dat het mogelijk maakt de algemene meldingen af te stemmen op de behoefte van de individuele weggebruiker.

[3] Luchthavensystemen: PB L 240 van 24.8.1992, blz. 14.

[4] Dit overzicht sluit niet uit dat de betrokken maatregelen in bepaalde, naar behoren gemotiveerde gevallen worden uitgebreid tot andere types verbindingspunten.

[5] Met inbegrip van de twee stations voor hogesnelheidstreinen in Rotterdam en Amsterdam, die niet begrepen waren in het project dat door de Europese Raad van Essen in 1994 werd goedgekeurd.

[6] Met inbegrip van de verbindingen Lissabon-Porto (2013), Lissabon-Madrid (2010) en Aveiro-Salamanca (2015)

[7] Delen van deze verbinding komen overeen met de pan-Europese corridor V.

[8] Met inbegrip van modernisering van havens en luchthavens (2015) overeenkomstig de inhoud die door de Europese Raad van Essen/Dublin is goedgekeurd.

[9] In 2003 werd beslist om de capaciteit van deze lijn verder op te voeren; dit werd als afzonderlijk project toegevoegd.

[10] Project voltooid.

[11] Project voltooid.

[12] Een aantal korte gedeelten van wegen en spoorlijnen zal tussen 2010 en 2015 voltooid worden.

[13] Een deel van deze verbinding komt overeen met de omschrijving van de pan-Europese corridor VII.

[14] Inclusief naar de Zwarte Zee.

[15] Deze hoofdverbinding komt grotendeels overeen met de omschrijving van de pan-Europese corridor IV.

[16] Deze hoofdverbinding komt grotendeels overeen met de omschrijving van de pan-Europese corridor VI.

[17] Dit omvat de TGV Rhin-Rhône, zonder de westelijke vertakking.

[18] Project nr. 5 (Betuwelijn) verbindt Rotterdam met Emmerich.

[19] Deze hoofdverbinding komt grotendeels overeen met de omschrijving van de pan-Europese corridor VI.

[20] Dit omvat project nr. 13 van Essen: wegverbinding Ierland/Verenigd Koninkrijk/Benelux.