Home

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren /* COM/2009/0485 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 21.9.2009

COM(2009) 485 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 300, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag neemt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie een besluit over de standpunten die namens de Gemeenschap worden ingenomen in de regionale organisaties voor visserijbeheer, wanneer die organisaties besluiten dienen te nemen met rechtsgevolgen, met uitzondering van besluiten tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader.

Gezien deze verplichting dient de Europese Commissie, na soortgelijke besluiten van de Raad en soortgelijke voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot andere regionale organisaties voor visserijbeheer, het bijgevoegde voorstel in voor een besluit tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren. Om de samenhang tussen de standpunten van de Gemeenschap te garanderen, is in dit voorstel dezelfde benadering gehanteerd als voor de andere regionale organisaties voor visserijbeheer.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 33 van het EG-Verdrag juncto artikel 32 daarvan is bepaald dat het gemeenschappelijk visserijbeleid onder meer ten doel heeft de voorziening veilig te stellen. Bij Verordening (EG) nr. 2371/2002[1] is bepaald dat de Gemeenschap de voorzorgsaanpak dient te volgen bij het nemen van maatregelen die erop zijn gericht de levende aquatische hulpbronnen te beschermen en in stand te houden, voor een duurzame exploitatie van die hulpbronnen te zorgen en het effect van visserijactiviteiten op de mariene ecosystemen zo gering mogelijk te houden. Die verordening bepaalt eveneens dat de Gemeenschap streeft naar de geleidelijke tenuitvoerlegging van een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het visserijbeheer, en dat zij ernaar streeft bij te dragen tot doelmatige visserijactiviteiten binnen een economisch levensvatbare en concurrerende visserij- en aquacultuursector, daarbij zorgend voor een redelijke levensstandaard voor degenen die van visserijactiviteiten afhankelijk zijn en rekening houdend met de belangen van de consumenten.

(2) De Europese Gemeenschap is, net als België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, partij bij het uit 1982 daterende Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren. Bij dat verdrag is een Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAMLR) opgericht die op basis van wetenschappelijk advies adequate maatregelen neemt om de mariene levende rijkdommen in het onder die commissie vallende gebied te beheren. Deze maatregelen zijn gericht op de instandhouding en het rationele gebruik van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren.

(3) Overeenkomstig artikel 300, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag wordt het standpunt dat de Gemeenschap inneemt in lichamen die in het kader van regionale visserijakkoorden zijn opgezet en die besluiten met rechtsgevolgen dienen te nemen – met uitzondering van besluiten tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van het betrokken akkoord – vastgesteld bij een besluit dat door de Raad op basis van een voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet worden genomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren moet worden ingenomen wanneer die commissie besluiten met rechtsgevolgen dient te nemen, is vervat in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het in de bijlage bij dit besluit vervatte standpunt van de Gemeenschap wordt uiterlijk tegen de jaarlijkse vergadering van de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren van 2014 door de Raad getoetst en, indien nodig, op voorstel van de Commissie door hem herzien.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Het standpunt van de Gemeenschap in de Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren

1. BEGINSELEN

In het kader van de CCAMLR dient de Europese Gemeenschap:

a) te handelen overeenkomstig de door de Gemeenschap in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid nagestreefde doelstellingen, met name door het hanteren van de voorzorgsaanpak om een duurzame exploitatie van de door de CCAMLR gereguleerde soorten te garanderen, de geleidelijke tenuitvoerlegging van een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het visserijbeheer te bevorderen en het effect van visserijactiviteiten op het mariene ecosysteem zoveel mogelijk te beperken, alsmede door het bevorderen van een economisch levensvatbare en concurrerende visserijsector in de Gemeenschap, daarbij zorgend voor een redelijke levensstandaard voor degenen die van visserijactiviteiten afhankelijk zijn en rekening houdend met de belangen van de consumenten;

b) erop toe te zien dat de maatregelen van de CCAMLR in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren;

c) erop toe te zien dat de maatregelen van de CCAMLR in overeenstemming zijn met het internationaal recht en met name met de bepalingen van het VN-verdrag inzake het recht van de zee, de VN-overeenkomst betreffende de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden en de Overeenkomst om de naleving van de internationale instandhoudings- en beheersmaatregelen door vissersvaartuigen op de volle zee te bevorderen;

d) aan te sturen op consistentie van de standpunten die in de verschillende regionale organisaties voor visserijbeheer worden ingenomen;

e) te streven naar synergie met het beleid dat de Gemeenschap voert in het kader van haar bilaterale visserijrelaties met derde landen en te zorgen voor coherentie met haar beleid inzake buitenlandse betrekkingen;

f) erop toe te zien dat de internationale verbintenissen van de Gemeenschap worden nageleefd.

2. RICHTSNOEREN

De Europese Gemeenschap zet zich waar passend in om ervoor te zorgen dat de CCAMLR werk maakt van de volgende acties:

a) op het beste beschikbare wetenschappelijke advies gebaseerde instandhoudings- en beheersmaatregelen voor visbestanden in het verdragsgebied, met inbegrip van TAC’s voor door de CCAMLR gereglementeerde soorten. Indien nodig moeten, voor bestanden die te lijden hebben van overbevissing, specifieke maatregelen worden overwogen om elke toename van de visserijactiviteiten te vermijden;

b) verscherping van monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen in het gereglementeerde gebied van de CCAMLR teneinde de naleving van de CCAMLR-maatregelen te versterken;

c) versterking van maatregelen tegen IOO-visserij;

d) tenuitvoerlegging van beschermingsmaatregelen voor kwetsbare mariene ecosystemen in het gereglementeerde gebied van de CCAMLR overeenkomstig de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN;

e) ontwikkeling van gemeenschappelijke benaderingen met andere regionale organisaties voor visserijbeheer, waaronder de Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen;

f) aanvullende technische maatregelen op basis van advies van het wetenschappelijk comité van de CCAMLR;

g) voortzetting van de modernisering van de CCAMLR overeenkomstig de evaluatie van de prestaties.

[1] PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.