Home

Door de Commissie aangenomen COM-Documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-Documenten, andere dan wetsvoorstellen

15.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 10/17


Door de Commissie aangenomen COM-Documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2009/C 10/07)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2008) 301

14.5.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de resultaten van de onderhandelingen betreffende de cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de programmeringsperiode 2007-2013

COM(2008) 307

20.5.2008

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de sector vlas en hennep

COM(2008) 312

22.5.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — De internationale uitdaging van nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging

COM(2008) 313

27.5.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Het internet bevorderen — Actieplan voor de toepassing van Internet Protocol versie 6 (IPv6) in Europa

COM(2008) 317

23.5.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Betere loopbanen en meer mobiliteit: een Europees partnerschap voor onderzoekers

COM(2008) 319

20.5.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied

COM(2008) 321

20.5.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Het probleem van de stijging van de voedselprijzen aanpakken — Richtsnoeren voor maatregelen van de EU

COM(2008) 322

26.5.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de geannoteerde agenda voor de ministerraad van de Energiegemeenschap (Brussel, 27 juni 2008)

COM(2008) 323

27.5.2008

Mededeling van de Commissie — Europees Transparantie-initiatief — Een kader voor betrekkingen met belangenvertegenwoordigers (register en gedragscode)

COM(2008) 327

29.5.2008

Verslag van de Commissie — Jaarverslag van de Commissie over de stand en het beheer van het Garantiefonds in 2007

COM(2008) 328

30.5.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het eindverslag inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van werkgelegenheid (EIM-programma 2002-2006)

COM(2008) 329

30.5.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Naar een Europese strategie inzake e-justitie

COM(2008) 330

8.5.2008

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Verslag over de tenuitvoerlegging van de Tabaksreclamerichtlijn (2003/33/EG)

COM(2008) 331

30.5.2008

Mededeling van de Commissie Vangstmogelijkheden voor 2009 — Beleidsverklaring van de Europese Commissie

COM(2008) 333

28.5.2008

Aanbeveling van de Commissie aan de Raad de Commissie te machtigen onderhandelingen te voeren met het oog op de opstelling van een internationaal juridisch bindend instrument betreffende maatregelen van de havenstaten om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

COM(2008) 334

3.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Eindevaluatie van het eTEN-programma

COM(2008) 337

5.6.2008

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de eindevaluatie van het communautaire actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding

COM(2008) 338

4.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer — Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2007

COM(2008) 340

9.6.2008

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over kortetermijnstatistieken, ingevolge Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998

COM(2008) 354

13.6.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Financiële informatie over de Europese — Ontwikkelingsfondsen

COM(2008) 355

13.6.2008

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de statistieken die zijn opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken en de kwaliteit daarvan

COM(2008) 356

13.6.2008

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de externe evaluatie van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepso

COM(2008) 359

17.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten

COM(2008) 360

17.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Asielbeleidsplan een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU

COM(2008) 364

17.6.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Herziening van de werking van de regionale adviesraden

COM(2008) 366

17.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Regelgevingsaspecten van nanomaterialen

COM(2008) 371

18.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Vijfde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie — Groeiende regio's, groeiend Europa

COM(2008) 378

24.6.2008

Mededeling van de Commissie — Jaarverslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement over de werking van de Europese scholen in 2007

COM(2008) 379

23.6.2008

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Jaarverslag 2008 over het ontwikkelingsbeleid en het beleid inzake externe bijstand van de Europese Gemeenschap en de tenuitvoerlegging daarvan in 2007

COM(2008) 381

18.6.2008

Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2008 — Algemene staat van ontvangsten

COM(2008) 383

25.6.2008

Groenboek — De toekomstige betrekkingen tussen de EU en de landen en gebieden overzee

COM(2008) 384

13.6.2008

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Maatregelen tegen de stijgende olieprijzen

COM(2008) 387

24.6.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Openbare financiën in de EMU — 2008 de rol van de kwaliteit van de openbare financiën in het governance-kader van de EU

COM(2008) 389

25.6.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Gemeenschappelijk Europees luchtruim II: naar een beter presterende en duurzamere luchtvaart

COM(2008) 392

26.6.2008

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (Diabetici)

COM(2008) 393

27.6.2008

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van artikel 9 van Richtlijn 89/398/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen

COM(2008) 395

26.6.2008

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Richtsnoeren voor een geïntegreerde benadering van het maritieme beleid: Naar de beste praktijken op het gebied van geïntegreerd maritiem bestuur en overleg met de belanghebbende partijen

COM(2008) 398

26.6.2008

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Eindevaluatie van het communautaire actieprogramma „Jeugd” (2000-2006) en van het communautaire actieprogramma ter ondersteuning van organisaties die actief zijn op Europees niveau op het terrein van jeugdzaken (2004-2006)

COM(2008) 403

24.6.2008

Mededeling van de Commissie inzake kennisgevingen van uitstel van tijdstippen waarop aan grenswaarden moet worden voldaan en vrijstelling van de verplichting om bepaalde grenswaarden toe te passen overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu