Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

31.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/6


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2009/C 25/03)

Nummer van de steun: XA 341/08

Lidstaat: Denemarken

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Veterinær assistance

Rechtsgrond: Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 850 000 DKK

Maximale steunintensiteit: 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 30 september 2009

Doelstelling van de steun: De regeling heeft ten doel:

pluimveehouders diergeneeskundige ondersteuning te bieden en know how te verspreiden;

de „Danske Fjerkræraad” (Deense Raad voor Pluimvee) en andere sectorale organisaties advies te verstrekken en te ondersteunen met betrekking tot de diergeneeskundige situatie in de pluimveesector;

de recentste diergeneeskundige kennis met betrekking tot de pluimveeproductie te verspreiden en toe te passen.

Er wordt geen steun verleend voor permanente of regelmatige dienstverlening op diergeneeskundig gebied.

De uiteindelijke begunstigden zijn de pluimveehouders. Alleen kleine en middelgrote ondernemingen komen voor de regeling in aanmerking.

De regeling valt onder artikel 15, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1857/2006. Ze heeft betrekking op uitgaven voor adviesdiensten

Betrokken economische sector(en): Pluimveehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Fjerkræafgiftsfonden

Axeltorv 3

DK-1609 Copenhagen V

Website: http//www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Andere informatie: De regeling geldt niet voor uitgaven voor de behandeling of preventie van pluimveeziekten. Dergelijke uitgaven zijn voor rekening van de producent

Nummer van de steun: XA 351/08

Lidstaat: Italië

Regio: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Regime di aiuto: Bando per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole della Provincia di Trieste per l'adozione di interventi di miglioramento ed ammodernamento aziendale

Rechtsgrond: Determinazione presidenziale della Camera di commercio di Trieste n. 9 dell'11 settembre 2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 300 000 EUR

Maximale steunintensiteit: Zoals vastgesteld in de vrijstellingsverordening — (EG) nr. 1857/2006 — voor activiteiten waarnaar wordt verwezen in artikel 4.

De steunintensiteit bedraagt maximaal 60 % van de subsidiabele uitgaven

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van 1 januari 2009 tot en met 1 januari 2011

Doelstelling van de steun: Investeringen in landbouwbedrijven (Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1857/2006)

Betrokken economische sector(en): Landbouw — primaire productie van landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Camera di Commercio di Trieste

Piazza della Borsa, 14

I-34121 Trieste

Website: http://www.ts.camcom.it/WebMagazine/0809_BandoAgricolo.htm

Andere informatie: —

Nummer van de steun: XA 356/08

Lidstaat: Spanje

Regio: Comunidad Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Ayuda Nominativa a favor de la Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas (FECOAV), para la coordinación de actuaciones de Técnicos de ATRIAS

Rechtsgrond: PROYECTO DE RESOLUCIÓN, del Secretario Autonómico de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una ayuda a la Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas (FECOAV)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De middelen voor de steun worden uitgetrokken op post 12.02.01.542.20.4 — T2122 van de begroting van de regionale overheid en bedragen 250 000 EUR.

De totale uitgaven worden geraamd op 1 500 000 EUR voor de gehele duur van de regeling

Maximale steunintensiteit: 100 % van de uitgaven, met een maximum van 250 000 EUR per jaar

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De subsidie heeft ten doel de acties van deskundigen van ATRIAS te coördineren door middel van de bevordering, evaluatie en controle van de geïntegreerde productie en van samenwerking bij de bestrijding van schadelijke agentia.

Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006

De Europese activiteitennomenclatuur (NACE): 0161: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, No 2

E-46010 Valencia

Website: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/FECOAV%20II%20ATRIAs_ADVs.pdf

Nummer van de steun: XA 360/08

Lidstaat: Bondsrepubliek Duitsland

Regio: Freistaat Bayern

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Übernahme der Kosten für den Impfstoff im Rahmen einer Notimpfung gegen Blauzungenkrankheit bei Rindern, Schafen und Ziegen

Bereitstellung von Impfstoff für die Tierhalter

Rechtsgrond: Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (konsolidierte Fassung), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2006 (elektronischer Bundesanzeiger Amtlicher Teil 43 2006 V1), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 6. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 1264), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Dezember 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 3144)

Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit vom 2. Mai 2008 (BAnz. 2008 Nr. 67 S. 1599)

Beschikking van de Commissie van 24 juli 2008 tot goedkeuring van de noodvaccinatieprogramma's tegen bluetongue van bepaalde lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2007 en 2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 750 000 EUR

Maximale steunintensiteit: Tot 100 %

Datum van tenuitvoerlegging: De steun wordt verstrekt met ingang van de datum van publicatie van deze beknopte informatie op het internet

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Van 1 november 2008 tot en met 31 december 2008

Doelstelling van de steun: Om een snelle uitbreiding van bluetongue te voorkomen en ook de bedreiging die deze ziekte voor landbouwbedrijven inhoudt, op te heffen, moet snel worden overgegaan tot een algemene noodvaccinatie in heel Beieren. Zodoende is, overwegend bij de overheid, de belangstelling voor een snelle immunisatie van de dierpopulatie gewekt. Daarbij wordt in wezen niet uitsluitend gestreefd naar het behoud van de waarde van de afzonderlijke dieren maar komt het er in de eerste plaats op aan de getroffen dierpopulatie te immuniseren en de besmettingshaarden van waaruit de ziekte wordt verspreid, te beperken.

Momenteel is evenwel in de EU en in Duitsland nog geen toegelaten vaccin voor de vaccinatie tegen serotype 8 beschikbaar (de toelatingsprocedures lopen). De veehouders beschikken momenteel niet over mogelijkheden om zich het vaccin aan te schaffen.

De toediening van wel beschikbare vaccins werd evenwel mogelijk gemaakt dankzij een noodverordening van het BMELV. In het kader van een door de deelstaten uitgeschreven openbare aanbesteding waarop eenieder in Europa kon reageren, werden vaccins geselecteerd die op grote schaal worden ingezet. Het onschadelijke karakter en de doeltreffende werking van deze drie vaccins werden gedocumenteerd in het kader van een in Mecklenburg-Vorpommern uitgevoerde en door het „Friedrich-Loeffler-Institut” wetenschappelijk begeleide vaccinatieproef.

De begunstigden zijn kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De steun wordt niet uitgekeerd in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigen maar neemt de vorm aan van een gesubsidieerde dienstverlening. Het „Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz” (ministerie voor Milieu, gezondheid en consumentenbescherming van Beieren) neemt de kosten voor de vaccins voor zijn rekening en stort de vergoeding ervan aan de vaccinproducent.

Het betreft hier geen steun voor maatregelen waarvan de kosten volgens de EU-wetgeving door de landbouwbedrijven zelf moeten worden gedragen.

Overname van de kosten voor de aanschaf van de vaccins voor de basisimmunisatie van 2,9 miljoen runderen en 500 000 schapen/geiten. De aanschaffingskosten voor de vaccins bedragen ongeveer 5 mln EUR; dit bedrag moet worden verminderd met het bedrag van de cofinanciering voor de vaccins.

Per vaccindosis bedraagt deze cofinanciering 0,6 EUR (bij een hoeveelheid van ongeveer 6,3 miljoen vaccindoses, 0,6 EUR × 6,3 miljoen= 3,75 mln EUR). Voor Duitsland is voor de aanschaf en de toediening van de vaccindoses in totaal 17 mln EUR beschikbaar; het geraamde aandeel van Beieren hierin bedraagt ongeveer 25 % = 4,25 mln EUR voor de aanschaf en toediening van de vaccins

Rechtsgrond voor de steunverlening: Artikel 10, lid 1 en lid 3 t/m 8, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): Rundvee-, schapen- en geitenhouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Rosenkavalierplatz 2

Postfach 810140

D-81901 München

Met vragen kan u zich richten tot het:

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten

Referat G 6

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49) 89 2182 2222

Website: Voor wetgeving:

www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/blauzungenimpfstv/gesamt.pdf

http://www.lgl.bayern.de/veterinaer/blauzungenkrankheit.htm

Voor de steunregeling:

http://www.stmugv.bayern.de/tiergesundheit/krankheiten/blauzunge/beihilfe.htm

Andere informatie: —