Home

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Verzoek van een lidstaat

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Verzoek van een lidstaat

21.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 168/19


Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG

Verzoek van een lidstaat

2009/C 168/08

Op 8 juli 2009 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 4, van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten(1). De eerste werkdag volgende op de ontvangst van het verzoek is 9 juli 2009.

Dit verzoek van de Republiek Italië betreft bepaalde financiële diensten (zie artikel 6, lid 2, onder c), vierde streepje, van Richtlijn 2004/17/EG) in dat land. In het genoemde artikel 30 is bepaald dat Richtlijn 2004/17/EG niet van toepassing is indien de betrokken activiteit rechtstreeks aan mededinging blootstaat op marktgebieden tot welke de toegang niet beperkt is. De beoordeling van deze voorwaarden vindt uitsluitend uit hoofde van Richtlijn 2004/17/EG plaats en laat de toepassing van de mededingingsregels onverlet.

De Commissie beschikt vanaf de hierboven vermelde werkdag over een termijn van drie maanden om een besluit over dit verzoek te nemen. Deze termijn loopt dus af op 9 oktober 2009.

De bepalingen van het eerdergenoemde lid 4, derde alinea, zijn niet van toepassing. De termijn waarover de Commissie beschikt, kan bijgevolg eventueel met drie maanden worden verlengd. In geval van een dergelijke verlenging wordt een desbetreffende aankondiging gepubliceerd.