Home

Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak COMP/B-1/39.386 — Langetermijncontracten Frankrijk (Voor de EER relevante tekst)

Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak COMP/B-1/39.386 — Langetermijncontracten Frankrijk (Voor de EER relevante tekst)

4.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/32


Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak COMP/B-1/39.386 — Langetermijncontracten Frankrijk

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 262/13

1. INLEIDING

(1)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad(1) kan de Commissie in gevallen waarin zij voornemens is een beschikking tot beëindiging van een inbreuk te geven en de betrokken ondernemingen toezeggingen doen om aan de bezwaren tegemoet te komen die de Commissie hun in haar Mededeling van punten van bezwaar te kennen heeft gegeven, die toezeggingen bij beschikking een verbindend karakter verlenen. De beschikking kan voor een bepaalde periode worden gegeven en bevat de conclusie dat er niet langer gronden voor een optreden van de Commissie bestaan. Volgens artikel 27, lid 4, van dezelfde verordening maakt de Commissie een beknopte samenvatting van de zaak en de hoofdlijnen van de toezeggingen bekend. Belanghebbende derden kunnen hun opmerkingen meedelen binnen de door de Commissie vastgestelde termijn.

2. SAMENVATTING VAN DE ZAAK

(2)

Op 19 december 2008 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 en van artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie(2) naar aanleiding van de inbreuken die EDF SA en/of de rechtspersonen die onder haar rechtstreekse of indirecte zeggenschap staan, zoals haar dochteronderneming Electricité de Strasbourg SA (tezamen „EDF”), zouden hebben gepleegd op de Franse earkt voor de levering van elektriciteit aan grote industriele afnemers. Op 9 maart 2009 heeft EDF op de mededeling van punten van bezwaar gereageerd, en op 2 april 2009 vond een hoorzitting plaats. De mededeling van punten van bezwaar vormt tevens een voorlopige beoordeling in de zin van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003.

(3)

Volgens de mededeling van punten van bezwaar bezit EDF een machtspositie op de markt voor de levering van elektriciteit aan grote industriële afnemers. In de mededeling spreekt de Commissie het vermoeden uit dat EDF misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag:

enerzijds door leveringscontracten te sluiten die, door het toepassingsgebied, de duur en de aard ervan, de mogelijkheden voor andere ondernemingen om als hoofd- of secundaire leverancier stroomleveringscontracten met grote industriële afnemers in Frankrijk te sluiten, in aanzienlijke mate belemmeren;

en anderzijds door in haar leveringscontracten met grote industriële afnemers beperkende clausules ten aanzien van wederverkoop op te nemen.

(4)

Volgens de Commissie hebben deze gedragingen ertoe geleid dat de toegang van andere leveranciers tot de Franse markt werd belemmerd en het gebrek aan liquiditeit van de groothandelsmarkt werd versterkt, waardoor de daadwerkelijke liberalisering van de elektriciteitsmarkt vertraging oploopt.

3. VOORNAAMSTE INHOUD VAN DE GEDANE TOEZEGGINGEN

(5)

EDF betwist de conclusies van de Commissie die in de mededeling van punten van bezwaar zijn uiteengezet. Niettemin heeft de onderneming toezeggingen gedaan in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 om aan de mededingingsbezwaren van de Commissie tegemoet te komen. De voornaamste aspecten van de toezeggingen kunnen als volgt worden samengevat (voor nadere bijzonderheden zie de tekst van de toezeggingen):

(6)

De referentiemarkt waarop de onderstaande toezeggingen van toepassing zijn is de markt voor de levering van elektriciteit aan bedrijven met een verbruik van ten minste 7 GWh per jaar (exclusief netverliezen en eigen verbruik) in Frankrijk.

(7)

EDF zegt toe dat, vanaf 1 januari 2010 en gedurende de gehele periode waarin de onderhavige toezeggingen van toepassing zijn, i) voor elk kalenderjaar ten minste 60 % en ii) gemiddeld voor alle kalenderjaren ten minste 65 % van het elektriciteitsvolume dat zij uit hoofde van haar leveringscontracten aan grote industriële afnemers levert, hetzij rechtstreeks hetzij via een inkooporganisatie opnieuw op de referentiemarkt zal worden gebracht.

(8)

Indien echter in een bepaald kalenderjaar gedurende de periode waarin de toezeggingen van kracht zijn, het volume van de portefeuille van EDF op de referentiemarkt kleiner is dan in 2009, dan bestaat de toezegging van EDF er voor het desbetreffende kalenderjaar in te waarborgen dat het volume dat niet opnieuw op de markt wordt gebracht ten hoogste (20-30) TWh bedraagt, naar evenredigheid vermeerderd met de groei van de referentiemarkt tussen het desbetreffende kalenderjaar en het jaar 2009.

(9)

Daarnaast verbindt EDF zich ertoe de looptijd van nieuwe met grote industriële afnemers te sluiten leveringscontracten te beperken tot maximaal vijf jaar.

(10)

Verder zal EDF gedurende de periode waarin de toezeggingen gelden, de grote industriële afnemers stelselmatig twee soorten contracten aanbieden waarvan het ene de afnemer daadwerkelijk in staat stelt tevens stroom te betrekken van een andere leverancier van zijn keuze.

(11)

De bovengenoemde toezeggingen met betrekking tot de afscherming van de Franse markt voor de levering van elektriciteit aan grote industriële afnemers gelden gedurende tien jaar vanaf 1 januari 2010. Zij zullen eerder en definitief ongeldig worden wanneer de door EDF op de referentiemarkt verkochte volumes gedurende twee achtereenvolgende jaren ten hoogste 40 % van de totale op die markt verkochte volumes uitmaken. Wordt deze drempel van 40 % slechts gedurende één jaar bereikt, dan zijn de desbetreffende toezeggingen in het volgende jaar niet van toepassing, maar zullen zij vanaf het daaropvolgende jaar opnieuw van kracht zijn.

(12)

Tenslotte zegt EDF toe dat vanaf 1 juli 2010 en gedurende een periode van 10 jaar, eventuele beperkingsclausules inzake wederverkoop uit de nieuwe contracten met de grote industriële afnemers evenals uit de algemene en bijzondere toepasselijke verkoopvoorwaarden zullen worden geweerd. EDF zal haar afnemers met lopende contracten op die datum meedelen, dat de bepalingen van hun contract de wederverkoop van elektriciteit die uit hoofde van het contract is aangekocht niet langer in de weg staan.

(13)

EDF zal jaarlijks verslag uitbrengen over de nakoming van de toezeggingen. Zij zal dit verslag op 31 maart van elk jaar voor het voorafgaande kalenderjaar bij de Europese Commissie en de Franse energietoezichthouder (CRE) indienen, het laatste op 31 maart 2021. Dit jaarlijkse verslag zal worden opgesteld op basis van gegevens die door een derde, onafhankelijke accountant zijn gecontroleerd.

(14)

De toezeggingen worden volledig, in het Frans, gepubliceerd op de website van het Directoraat-generaal Concurrentie op het volgende adres: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. UITNODIGING OM OPMERKINGEN TE MAKEN

(15)

De Commissie is voornemens om, onder voorbehoud van de raadpleging van de marktdeelnemers, een beschikking krachtens artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 te geven waarmee de hierboven samengevatte toezeggingen die op de website van het Directoraat-generaal Concurrentie worden gepubliceerd, verbindend worden verklaard.

(16)

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 nodigt de Commissie belanghebbende derden uit hun opmerkingen over de aangeboden toezeggingen kenbaar te maken. De Commissie verzoekt belanghebbenden haar in hun opmerkingen mee te delen of zij de toezeggingen van EDF toereikend achten om de genoemde bezwaren weg te nemen. Deze opmerkingen dienen de Commissie te bereiken binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van deze bekendmaking. De belanghebbende derden worden verzocht ook een niet-vertrouwelijke versie van hun opmerkingen in te dienen waarin bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke passages zijn geschrapt en vervangen door een niet-vertrouwelijke samenvatting dan wel door de vermelding „bedrijfsgeheim” of „vertrouwelijk”. Rechtmatige verzoeken zullen in aanmerking worden genomen.

(17)

Deze opmerkingen kunnen naar de Commissie worden gezonden per e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax (+32 22950128) of per post, onder vermelding van het referentienummer COMP/B-1/39.386 — Langetermijncontracten Frankrijk, op het volgende adres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Antitrust

1049 Brussel

BELGIË