Home

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak COMP/39.402 — RWE afscherming gasmarkt

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak COMP/39.402 — RWE afscherming gasmarkt

12.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 133/9


Eindverslag(1) van de Raadadviseur-auditeur in zaak COMP/39.402 — RWE afscherming gasmarkt

2009/C 133/07

De ontwerpbeschikking die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003(2) bij de Commissie werd ingediend, betreft bepaalde praktijken van RWE. De aantijgingen hebben betrekking op i) inefficiënt capaciteitsbeheer van het RWE-netwerk en het oppotten/te lage opgave van de capaciteit op RWE's netwerk en ii) margin squeeze.

Op 20 april 2007 leidde de Commissie de procedure in teneinde een beschikking overeenkomstig hoofdstuk III te geven en op 15 oktober 2008 stelde zij een voorlopige beoordeling vast als bedoeld in artikel 9, lid 1. Na besprekingen met de diensten van de Commissie legde RWE op 26 november 2008 toezeggingen voor. De toezeggingen omvatten voornamelijk de afstoting van het huidige Duitse hogedrukgasleidingnet van RWE, met inbegrip van de voor de exploitatie van het transmissienet benodigde ondersteunende en immateriële activa.

Op 5 december 2008 maakte de Commissie op grond van artikel 27, lid 4, een bericht bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie waarin zij de bezwaren en de toezeggingen opsomde en belanghebbenden verzocht binnen een maand na de bekendmaking van de kennisgeving hierover hun opmerkingen te maken. De markttoets bevestigde dat de voorgestelde toezeggingen passend en evenredig zijn. Een aantal opmerkingen betrof een verbetering van de technische details. Op 2 februari 2009 overlegde RWE herziene toezeggingen, waarin rekening werd gehouden met alle gesuggereerde verbeteringen.

De Commissie is thans tot de conclusie gekomen dat, gelet op de door RWE gedane toezeggingen en onverminderd artikel 9, lid 2, de procedure beëindigd dient te worden.

Op 2 februari 2009 heeft RWE de Commissie een verklaring overgelegd waarin zij stelde dat zij voldoende toegang gekregen heeft tot de informatie die zij nodig had om toezeggingen voor te stellen die aan de bezorgdheden van de Commissie tegemoet konden komen.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de rechten om te worden gehoord, in deze zaak zijn gerespecteerd.

Brussel, 6 maart 2009.

Michael ALBERS