Home

Internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2010 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

Internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2010 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

16.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 341/98


Donderdag 11 februari 2010
Internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden *

P7_TA(2010)0027

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2010 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

2010/C 341 E/23

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0373),

gelet op de artikelen 61, onder c), en 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0156/2009),

gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

gelet op de artikelen 81, lid 3, en 218, lid 6, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gelet op de artikelen 55 en 90, lid 8, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0005/2010),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.