Home

Administratieve samenwerking en fraudebestrijding op het gebied van de BTW (herschikking) * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (herschikking) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Administratieve samenwerking en fraudebestrijding op het gebied van de BTW (herschikking) * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (herschikking) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

15.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 81/148


Woensdag, 5 mei 2010
Administratieve samenwerking en fraudebestrijding op het gebied van de BTW (herschikking) *

P7_TA(2010)0091

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (herschikking) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

2011/C 81 E/26

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0427),

gelet op artikel 93 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0165/2009),

gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

gelet op artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de EU,

gezien het interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

gezien de brief d.d. 12 november 2009 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

gelet op de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0061/2010),

A.

overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten en die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.

gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en zoals dit hieronder is geamendeerd;

2.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

vraagt dat de Raad het Parlement op de hoogte brengt indien hij voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd indien de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT

Amendement 2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis)

Het Europees Parlement heeft er in zijn resolutie van 2 september 2008 over een gecoördineerde strategie ter verbetering van de bestrijding van belastingfraude(2) andermaal op gewezen dat het bestaande systeem voor het beheer van de btw ingrijpend moet worden aangepast en heeft de Commissie derhalve met aandrang verzocht voorstellen in te dienen inzake harmonisatie van de procedures voor de registratie en uitschrijving van btw-plichtige personen en inzake de geautomatiseerde toegang van de lidstaten tot door andere lidstaten opgeslagen niet-gevoelige gegevens met betrekking tot hun belastingplichtigen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 ter (nieuw)

(3 ter)

Bij het verkrijgen van automatische toegang tot niet-gevoelige gegevens moet worden gezorgd voor een adequate bescherming, een beperkte opslagperiode voor de uitgewisselde gegevens en een verantwoordingsplicht van de instelling die of het orgaan dat de gegevens bewaart met als doel wanbeheer of lekken van gegevens te voorkomen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis)

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 4 december 2008 over het Speciaal Verslag nr. 8/2007 van de Europese Rekenkamer over de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde(3) zijn overtuiging uitgesproken dat de invoering van Eurofisc alleen toegevoegde waarde kan opleveren indien de deelname van lidstaten verplicht is, teneinde de problemen die bij het European Carrousel Network (Eurocanet) zijn opgetreden te voorkomen, en alleen indien de Commissie ten volle deelneemt aan de activiteiten daarvan en daarbij een coördinerende rol speelt;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

(5 ter)

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 4 december 2008 eveneens verzocht om de invoering van Eurofisc en nogmaals gewezen op de dringende noodzaak om bestaande beste werkmethoden ter bestrijding van grensoverschrijdende btw-fraude te delen met het oog op het creëren van zowel passende stimulansen voor de lidstaten om zorgvuldigheid op het gebied van de btw te betrachten als beloningen voor eerlijke belastingbetalers.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

(14)

Gelet op het repetitieve karakter van bepaalde verzoeken en de taalkundige verscheidenheid in de Gemeenschap is het zaak, teneinde verzoeken om inlichtingen sneller te kunnen behandelen, het gebruik van standaardformulieren bij de inlichtingenuitwisseling te veralgemenen.

(14)

Gelet op het repetitieve karakter van bepaalde verzoeken en de taalkundige verscheidenheid in de Gemeenschap is het zaak, teneinde verzoeken om inlichtingen sneller te kunnen behandelen, het gebruik van standaardformulieren bij de inlichtingenuitwisseling te veralgemenen en te bevorderen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

(20)

De voorwaarden voor de uitwisseling van, en de automatische toegang van de lidstaten tot, elektronisch opgeslagen gegevens in elke lidstaat moeten duidelijk worden omschreven.

(20)

De voorwaarden voor de uitwisseling van en de automatische toegang van de lidstaten tot elektronisch opgeslagen gegevens in elke lidstaat en de wijze van opslag van dergelijke gegevens moeten duidelijk worden omschreven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

(29)

Uit de recente praktische ervaring met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1798/2003 bij de strijd tegen carrouselfraude is gebleken dat het in sommige gevallen onontbeerlijk is om een systeem voor een veel snellere, uitgebreidere en doelgerichtere uitwisseling van inlichtingen op te zetten om fraude efficiënt te bestrijden; een dergelijk systeem moet functioneren binnen het kader van deze verordening, maar ook voldoende flexibel zijn om nieuwe fraudevormen aan te kunnen. Een voorbeeld van deze vorm van samenwerking is het op initiatief van België opgerichte en door de Commissie ondersteunde Eurocanet („European Carrousel Network”).

(29)

Uit de recente praktische ervaring met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1798/2003 bij de strijd tegen carrouselfraude is gebleken dat het in sommige gevallen onontbeerlijk is om een systeem voor een veel snellere, uitgebreidere en doelgerichtere uitwisseling van inlichtingen op te zetten om fraude efficiënt te bestrijden; een dergelijk systeem moet functioneren binnen het kader van deze verordening, maar ook voldoende flexibel zijn om nieuwe fraudevormen aan te kunnen. Om de goede werking van dit systeem te garanderen, moet voor een aanpak op het niveau van de Europese Unie gekozen worden. Een voorbeeld van deze vorm van samenwerking is het op initiatief van België opgerichte en door de Commissie ondersteunde Eurocanet.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

(35)

Voor de toepassing van deze verordening dient te worden overwogen de reikwijdte te beperken van bepaalde rechten en plichten die zijn neergelegd in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens, teneinde de in artikel 13, lid 1, onder e), van die richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren. Deze beperking is noodzakelijk en proportioneel gelet op de potentiële inkomstenderving voor de lidstaten en het cruciale belang van de gegevens in kwestie voor een efficiënte fraudebestrijding.

(35)

Voor de toepassing van deze verordening dient te worden overwogen de reikwijdte te beperken van bepaalde rechten en plichten die zijn neergelegd in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens, teneinde de in artikel 13, lid 1, onder e), van die richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren, alsook die welke zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(4).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 bis (nieuw)

(36 bis)

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd,

Amendement 12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis

In het kader van de toepassing van deze verordening zorgen de lidstaten en de Commissie voor de naleving van de rechten en plichten die zijn neergelegd in Richtlijn 95/46/EG en in Verordening (EG) nr. 45/2001.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening

Artikel 15

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekken de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten spontaan de in artikel 1 bedoelde inlichtingen waarvan zij kennis hebben en die laatstgenoemde autoriteiten van nut kunnen zijn.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekken de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten spontaan de in artikel 1 bedoelde inlichtingen waarvan zij kennis hebben en die noodzakelijk zijn voor een juiste btw-heffing, voor de juiste toepassing van de wetgeving inzake btw, in het bijzonder voor wat transacties binnen de Unie betreft, en voor het bestrijden van btw-fraude.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

De onder letter b) bedoelde personen worden verzocht hun mening te geven over de kwaliteit van de opgeslagen informatie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

3. De lijst van de in lid 1, onder b), c) en d), en in lid 2 van dit artikel bedoelde gegevens alsook de mate van detail van die gegevens worden volgens de in artikel 60, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

3.Zonder de aangezochte autoriteit administratief onevenredig zwaar te belasten, worden de lijst van de in lid 1, onder b), c), d) en e) en in lid 2 van dit artikel bedoelde gegevens alsook de mate van detail van die gegevens volgens de in artikel 60, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Iedere lidstaat verleent de bevoegde autoriteiten van iedere andere lidstaat een geautomatiseerde toegang tot de inlichtingen die in de in artikel 18 bedoelde gegevensbanken zijn opgenomen. Wat de in lid 1, onder a), van dat artikel bedoelde inlichtingen betreft, zijn ten minste de volgende elementen toegankelijk:

Iedere lidstaat verleent de bevoegde autoriteiten van iedere andere lidstaat een geautomatiseerde toegang tot de inlichtingen die in de in artikel 18 bedoelde gegevensbanken zijn opgenomen, met als doel een inbreuk op de btw-wetgeving te voorkomen en wanneer dit noodzakelijk wordt geacht om toe te zien op de goederenverwerving of dienstverrichtingen binnen de EU die in de genoemde lidstaat belastbaar zijn. Wat de in lid 1, onder a), van dat artikel bedoelde inlichtingen betreft, zijn ten minste de volgende elementen toegankelijk:

Amendement 17

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

2 bis.Voor zover de informatie als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder a) persoonsgegevens bevatten, wordt de geautomatiseerde toegang daartoe tot de in dit artikel genoemde gegevenscategorieën beperkt.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – inleidende formule

1. Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijke structuur ter bestrijding van btw-fraude en -ontwijking opgericht. Deze structuur wordt met name met de volgende taken belast:

1. Bij deze verordening wordt een op het niveau van de Europese Unie structuur ter bestrijding van btw-fraude en -ontwijking opgericht. Deze structuur wordt met name met de volgende taken belast:

Amendement 19

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten stellen de onderzoeksterreinen van de bij lid 1 opgerichte structuur vast.

2. De in lid 1 bedoelde structuur op het niveau van de Unie bestaat uit ambtenaren die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden aangewezen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3

3. Voor elk onderzoeksterrein wijzen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in de structuur een of meer lidstaten aan die belast worden met het toezicht op en de aansturing van de in lid 1bedoelde taken.

3. De in lid 1bedoelde structuur op het niveau van de Unie stelt de onderzoeksterreinen vast waarop haar activiteiten zich ontplooien.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

3 bis.Om gevallen van btw-fraude in de Unie doeltreffender te onderzoeken, wordt een stimuleringsregeling opgezet voor de inning van grensoverschrijdende belastingschulden door een eerlijk deel van de geïnde onbetaalde btw te verdelen tussen de lidstaat die de belastingschulden int en de verzoekende lidstaat.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening

Artikel 35

De bij artikel 34 opgerichte structuur bestaat uit bevoegde ambtenaren die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden aangewezen. Deze structuur krijgt technische, administratieve en operationele ondersteuning van de Commissie.

De Commissie is belast met de coördinatie en aansturing van en het toezicht op de uitvoering van de in artikel 34, lid 1, bedoelde taken en zij verleent technische, administratieve en operationele steun aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening

Artikel 39

De bij artikel 34 opgerichte structuur legt jaarlijks een overzicht van de activiteiten aan het in artikel 60 bedoelde comité voor.

De bij artikel 34 opgerichte structuur legt jaarlijks een overzicht van de activiteiten voor aan de lidstaten, het Europees Parlement en het in artikel 60 bedoelde comité.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 1

1. De lidstaten en de Commissie onderzoeken en beoordelen de werking van de op grond van deze verordening ingestelde regeling voor administratieve samenwerking. De lidstaten verrichten met name audits naar de werking van de regeling. De Commissie verzamelt de ervaringen van de lidstaten ten einde de werking van de regeling te verbeteren.

1. De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie onderzoeken en beoordelen de werking van de op grond van deze verordening ingestelde regeling voor administratieve samenwerking. De lidstaten verrichten met name audits naar de werking van de regeling. De Commissie verzamelt de ervaringen van de lidstaten teneinde de werking van de regeling te verbeteren en brengt regelmatig verslag uit over de resultaten aan de lidstaten en het Europees Parlement.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 2

2. De lidstaten verstrekken de Commissie alle beschikbare inlichtingen in verband met het gebruik dat zij van deze verordening maken.

2. De lidstaten verstrekken het Europees Parlement en de Commissie alle beschikbare inlichtingen in verband met het gebruik dat zij van deze verordening maken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 9

9. Ten einde de doelstellingen van deze verordening te realiseren, kan de Commissie de lidstaten expertise, technische of logistieke bijstand, communicatieve ondersteuning of enige andere vorm van operationele steun verlenen.

9. Teneinde de doelstellingen van deze verordening te realiseren, verleent de Commissie de lidstaten expertise, technische of logistieke bijstand, communicatieve ondersteuning of enige andere vorm van operationele steun.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 2

2. Mits het betrokken derde land zich ertoe verplicht heeft de bijstand te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen omtrent de onregelmatigheid van verrichtingen die strijdig lijken met de btw-wetgeving, kunnen de krachtens deze verordening verkregen inlichtingen aan dat derde land worden meegedeeld, met toestemming van de bevoegde autoriteiten die deze hebben verstrekt en met inachtneming van hun nationale wetgeving betreffende de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.

2. Mits het betrokken derde land zich ertoe verplicht heeft de bijstand te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen omtrent de onregelmatigheid van verrichtingen die strijdig lijken met de Btw-wetgeving, kunnen de krachtens deze verordening verkregen inlichtingen aan dat derde land worden meegedeeld, met toestemming van de bevoegde autoriteiten die deze hebben verstrekt, met inachtneming van hun nationale wetgeving betreffende de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en met toepassing van Richtlijn 95/46/EG en de uitvoeringsbepalingen daarvan en Verordening (EG) nr. 45/2001 en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 1 – alinea 1

1. De in enigerlei vorm uit hoofde van deze verordening verstrekte of verzamelde inlichtingen, daaronder begrepen alle inlichtingen waartoe een ambtenaar toegang had in de in de hoofdstukken VII, VIII en X bedoelde situaties alsook in de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat en bij de overeenkomstige bepalingen die voor de communautaire instanties gelden. Er mag slechts gebruik van worden gemaakt zoals in deze verordening is voorzien.

1. De in enigerlei vorm uit hoofde van deze verordening verstrekte of verzamelde inlichtingen, daaronder begrepen alle inlichtingen waartoe een ambtenaar toegang had in de in de hoofdstukken VII, VIII en X bedoelde situaties alsook in de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat en bij de overeenkomstige bepalingen die voor de communautaire instanties gelden. Deze inlichtingen worden eveneens beschermd op grond van Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001. Er mag slechts gebruik van worden gemaakt zoals in deze verordening is voorzien.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 5

5. Op de in deze verordening bedoelde bewaring of uitwisseling van inlichtingen zijn de bepalingen tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van toepassing. Voor de juiste toepassing van deze verordening beperken de lidstaten evenwel de reikwijdte van de verplichtingen en rechten neergelegd in artikel 10, artikel 11, lid 1, en de artikelen 12 en 21 van Richtlijn 95/46/EG, voor zover dit noodzakelijk is om de in artikel 13, onder e), van die richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren.

5. Op de in deze verordening bedoelde bewaring of uitwisseling van inlichtingen zijn Richtlijn 95/46/EG en de uitvoeringsbepalingen daarvan en Verordening (EG) nr. 45/2001 en de uitvoeringsbepalingen daarvan van toepassing. Voor de juiste toepassing van deze verordening kunnen de lidstaten evenwel wetgevingsmaatregelen vaststellen die de reikwijdte van de verplichtingen en rechten neergelegd in artikel 10, artikel 11, lid 1, en de artikelen 12 en 21 van Richtlijn 95/46/EG beperken, voor zover dit noodzakelijk is om de in artikel 13, onder e), van die richtlijn bedoelde belangen te vrijwaren.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 5 bis (nieuw)

5 bis.De lidstaten en de Commissie zien toe op de naleving van de verplichtingen wat betreft transparantie en informatieverstrekking aan de betrokkenen bij het verkrijgen van persoonsgegevens als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening

Artikel 59 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

c bis)

te zorgen voor het hoogste kwaliteitsniveau van de uitgewisselde informatie, in voorkomend geval met de hoogste mate van transparantie.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening

Artikel 59 – lid 2 bis (nieuw)

2 bis.De lidstaten stellen de Commissie jaarlijks in kennis van de gevallen waarin een lidstaat een andere verzoekende lidstaat informatie heeft geweigerd of de verzoekende lidstaat heeft belet een op de juiste wijze aangevraagd administratief onderzoek in te stellen. Deze aangezochte lidstaten delen de Commissie de redenen mee waarom zij hebben geweigerd de informatie te verschaffen of het onderzoek te vergemakkelijken. De Commissie beoordeelt de verschafte informatie en doet de nodige aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening

Artikel 60 – lid 2 bis (nieuw)

2 bis.Wanneer de overeenkomstig de in lid 2 bedoelde procedure genomen maatregelen betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens of de verwerking ervan impliceren, wordt de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd.