Home

Benoeming van een lid van de Rekenkamer van de Europese Unie (de heer Gijs M. de Vries - NL) Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 2010 over de benoeming van Gijs M. de Vries tot lid van de Rekenkamer (C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

Benoeming van een lid van de Rekenkamer van de Europese Unie (de heer Gijs M. de Vries - NL) Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 2010 over de benoeming van Gijs M. de Vries tot lid van de Rekenkamer (C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

Benoeming van een lid van de Rekenkamer van de Europese Unie (de heer Gijs M. de Vries - NL)

P7_TA(2010)0344

Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 2010 over de benoeming van Gijs M. de Vries tot lid van de Rekenkamer (C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

2011/C 371 E/11

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

gelet op artikel 286, lid 2, van het WEU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0191/2010),

overwegende dat de Commissie begrotingscontrole op haar vergadering van 27 september 2010 de kandidaat die de Raad heeft voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer, heeft gehoord,

gelet op artikel 108 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0255/2010),

A. overwegende dat Gijs M. de Vries voldoet aan de in artikel 286, lid 1, van het WEU-Verdrag gestelde voorwaarden,

1. brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Gijs M. de Vries tot lid van de Rekenkamer;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsm?de aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

--------------------------------------------------