Home

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

3.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 99/152


Dinsdag 23 november 2010
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief *

P7_TA(2010)0417

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

2012/C 99 E/40

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0331),

gelet op artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0173/2010),

gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0325/2010),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENT

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 4

(4)

In afwachting van de resultaten van raadplegingen over een nieuwe btw-strategie, die vorm moet geven aan een toekomstige regeling en overeenkomstige niveaus van harmonisatie, zou het voorbarig zijn een definitief niveau voor het normale tarief vast te stellen of een wijziging van het minimumniveau te overwegen.

(4)

In afwachting van de resultaten van raadplegingen over een nieuwe btw-strategie, die vorm moet geven aan een toekomstige regeling en overeenkomstige niveaus van harmonisatie, zou het voorbarig zijn een definitief niveau voor het normale tarief vast te stellen of een wijziging van het minimumniveau te overwegen. De nieuwe btw-strategie moet erop gericht zijn de btw-regels te hervormen op een manier die de doelstellingen van de interne markt actief bevordert. De nieuwe btw-strategie moet gericht zijn op de vermindering van de administratieve last, het wegnemen van fiscale belemmeringen en de verbetering van de ondernemingsomgeving, met name van kleine en middelgrote ondernemingen en arbeidsintensieve bedrijven, en tegelijkertijd dient ervoor gezorgd te worden dat het stelsel bestand is tegen fraude.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 5

(5)

Het is derhalve passend het huidige minimumniveau van het normale tarief te handhaven op 15 % voor een nieuwe periode die lang genoeg is om rechtszekerheid te bieden, terwijl in de tussentijd verdere reflectie kan worden verricht.

(5)

Het is derhalve passend het huidige minimumniveau van het normale tarief te handhaven op 15 % voor een nieuwe periode die lang genoeg is om rechtszekerheid te bieden, terwijl in de tussentijd verdere reflectie kan worden verricht, waarbij de internemarktstrategie als richtsnoer wordt aangehouden.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6

(6)

Dit betekent geenszins dat de btw-wetgeving voor 31 december 2015 niet meer kan worden herzien om rekening te houden met de nieuwe btw-strategie.

(6)

Dit betekent geenszins dat de btw-wetgeving voor 31 december 2015 niet meer kan worden herzien om rekening te houden met de nieuwe btw-strategie. Zo mogelijk zou er vóór 31 december 2015 moeten worden overgestapt op een definitief stelsel.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis

Toetsing

1.Tegen uiterlijk 31 december 2013 komt de Commissie met wetgevingsvoorstellen ter vervanging van het vigerende minimale overgangstarief voor de btw door een definitief stelsel.

2.Met het oog op de toepassing van lid 1 pleegt de Commissie met alle publieke en particuliere belanghebbenden uitvoerig overleg over de nieuwe btw-strategie. Dit overleg moet zich hoe dan ook uitstrekken tot de te hanteren btw-tarieven, inclusief verlaagde btw-tarieven, de vraag of het al dan niet wenselijk is een maximum btw-tarief vast te stellen, het toepassingsgebied van de btw, de afwijkingen van het stelsel, en de alternatieve opties voor de structurele opbouw en de werking van de btw, met inbegrip van de plaats van belastingheffing voor intra-uniale leveringen. De Commissie brengt over de resultaten van dat overleg verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.