Home

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

Publicatieblad Nr. L 252 van 25/09/2010 blz. 120 - 122


Resolutie van het Europees Parlement

van 5 mei 2010

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008,

gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van het Bureau [1],

gezien de aanbeveling van de Raad van 16 februari 2010 (5827/2010 — C7-0061/2010),

gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [2], en met name op artikel 185,

gelet op Verordening (EG) nr. 2965/94 van 28 november 1994 van de Raad tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie [3], en met name op artikel 14,

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van 19 november 2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 [4], en met name op artikel 94,

gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0071/2010),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2008 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B. overwegende dat het de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie op 23 april 2009 kwijting voor de uitvoering van de begroting van het bureau voor het begrotingsjaar 2007 [5] verleend heeft, en in zijn begeleidende resolutie bij het besluit o.a.

- nota heeft genomen van de opmerking van de Rekenkamer in haar verslag over 2006, dat het gecumuleerde begrotingsoverschot voor 2006 16900000 EUR bedroeg en dat het Vertaalbureau zijn opdrachtgevers in 2007 een bedrag van 9300000 EUR zou terugbetalen; zich geschaard heeft achter het standpunt van de Rekenkamer dat een dergelijke cumulatie van overschotten bewijst dat de methode voor de prijsbepaling van de vertalingen niet accuraat genoeg is,

- erop heeft aangedrongen dat de Commissie en het Bureau een snelle oplossing van hun geschil over de pensioenbijdragen voor het personeel proberen te bereiken;

Prestaties

1. feliciteert het Vertaalbureau met de ontwikkeling van een efficiënt IT-tool, FLOSYSWEB, dat gebruikt wordt door zijn klanten om te vertalen teksten toe te sturen, waarbij de klanten kunnen kiezen tussen verschillende formatopties en de vertalingen ontvangen via hetzelfde systeem;

Begrotingsoverschot in strijd met de basisverordening

2. neemt er nota van dat het Vertaalbureau, in strijd met Verordening (EG) nr. 2965/94, sinds jaren een gecumuleerd begrotingsoverschot heeft dat in 2008 is gestegen tot 26700000 EUR (in 2006 bedroeg het 16900000 EUR, in 2005 10500000 EUR en in 2004 3500000 EUR); neemt er nota van dat dit overschot hoofdzakelijk te wijten is aan het gebrek aan precisie in de voorspellingen die het van zijn klanten krijgt wat betreft vertaalaanvragen; verzoekt het Vertaalbureau doeltreffendere maatregelen te nemen om de continue stijging van zijn overschot tegen te gaan;

3. merkt op dat het Vertaalbureau in 2009 11450000 EUR heeft terugbetaald aan zijn klanten; benadrukt ook dat het Vertaalbureau in 2007 ook al 9300000 EUR aan zijn klanten had terugbetaald;

4. neemt er kennis van dat in 2008 bij het Vertaalbureau een bedrag van 1580984,34 EUR aan inkomsten uit rente is geboekt; leidt uit de jaarrekening en de hoogte van de rentebetalingen af dat het Vertaalbureau permanent over enorm hoge kasvoorraden beschikt; neemt er kennis van dat de kasvoorraden van het Vertaalbureau per 31 december 200848405006,88 EUR bedroegen; verzoekt de Commissie na te gaan welke mogelijkheden er bestaan voor de volledige toepassing van een op de behoeften gericht beheer van de kasmiddelen, als bedoeld in artikel 15, lid 5, van Verordening (EG,Euratom) nr. 2343/2002, en welke conceptuele aanpassingen nodig zijn om de kasvoorraden van het Vertaalbureau duurzaam tot een minimum te beperken; dringt er bij het Vertaalbureau op aan er in de toekomst voor te zorgen dat de diensten die het aan zijn klanten aanbiedt kostendekkend zijn;

Pensioenbijdragen voor het personeel

5. acht het zeer betreurenswaardig dat er nog steeds geen oplossing is gevonden in het conflict tussen het Vertaalbureau en de Commissie over het werkgeversaandeel in de pensioenbijdragen voor het personeel, hoewel er al vele jaren in kwijtingsresoluties op deze kwestie wordt gewezen;

6. uit zijn bezorgdheid over het feit dat dit slepende conflict met de Commissie het Vertaalbureau miljoenen euro kost; merkt met name op dat het Vertaalbureau in 2008 een reserve van 15300000 EUR heeft gecreëerd om de consequenties van dit conflict te dragen; verzoekt het Vertaalbureau derhalve de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de onderhandelingen en van de personeelskosten (qua tijd en qua uitgaven) die door dit conflict worden veroorzaakt;

Interne audit

7. merkt op dat het Vertaalbureau een interne auditfunctie heeft gecreëerd en dat deze functie sinds februari 2008 is bekleed;

8. erkent dat er nu gevolg is gegeven aan het merendeel van de aanbevelingen van de dienst Interne audit (IAS); acht het uiterst belangrijk dat het Vertaalbureau een beleid inzake gevoelige posten en personeelsmobiliteit volledig ten uitvoer legt;

Personele middelen

9. merkt op dat er in december 2008 echter slechts 81 % van de posten waren bezet door ambtenaren en tijdelijke functionarissen; neemt er nota van dat het Vertaalbureau heeft aangevoerd dat er door het gebrek aan kantoorruimte geen personeel kon worden geworven in overeenstemming met de lijst van het aantal ambten; is echter van mening dat het Vertaalbureau de wervingsprocedures op een realistischere en doelmatigere wijze moet plannen om de termijnen te respecteren en om aan alle eisen te voldoen voor een toename van het personeel van het Vertaalbureau;

10. moedigt het Vertaalbureau aan complete opleidingstrajecten vast te leggen op basis van de vereiste vaardigheden en capaciteiten om een hoog niveau van vakbekwaamheid van zijn personeel te handhaven; steunt het Vertaalbureau bovendien in de stappen die zijn ondernomen om de kwaliteit van zijn trainingscursussen te bewaken;

11. verwijst voor verdere, meer algemene opmerkingen bij het kwijtingbesluit naar zijn resolutie van 5 mei 2010 [6] over de resultaten, het financiële beheer en het toezicht op de agentschappen.

[1] PB C 304 van 15.12.2009, blz. 107.

[2] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[3] PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.

[4] PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

[5] PB L 255 van 26.9.2009, blz. 145.

[6] Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0139 (zie bladzijde 241 van dit Publicatieblad).

--------------------------------------------------