Home

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

Publicatieblad Nr. L 252 van 25/09/2010 blz. 175 - 176


Resolutie van het Europees Parlement

van 5 mei 2010

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008,

gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van het Agentschap [1],

gezien de aanbeveling van de Raad van 16 februari 2010 (5827/2010 — C7-0061/2010),

gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [2], en met name op artikel 185,

gelet op Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging [3], en met name op artikel 17,

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 [4], en met name op artikel 94,

gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0087/2010),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2008 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B. overwegende dat het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging op 23 april 2009 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2007 [5], en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere

- kennis nam van de kritiek van de Rekenkamer op het feit dat de operationele activiteiten waren geconcentreerd in het laatste kwartaal van 2007, waarbij ca. 40 % van de vastleggingen en meer dan 50 % van de betalingen aangaande operationele activiteiten in november en december 2007 werden verricht;

- zijn ongenoegen kenbaar maakte over het antwoord van het Agentschap dat in sommige gevallen de overgedragen kredieten bij benadering waren berekend;

- uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de door de Rekenkamer geconstateerde zwakke punten in de aanbestedingsprocedures, zoals het feit dat de voorselecties van de offertes niet met redenen waren omkleed, dat de evaluatiedocumenten niet waren ondertekend door het evaluatiecomité en dat de dossiers ongestructureerd en onvolledig waren;

Prestaties

1. uit zijn voldoening over de prestaties die het Agentschap in 2008 heeft geleverd, zoals de verbetering van de robuustheid van de Europese elektronischecommunicatienetwerken, en de verdere uitbreiding in en duurzame samenwerking met de lidstaten;

2. verzoekt het Agentschap, in de aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen;

Financieel en begrotingsbeheer

3. neemt ter kennis dat de Rekenkamer tekortkomingen heeft geconstateerd in de procedures voor aanbestedingen, in het bijzonder wat betreft de te lage inschatting van de voor een bepaald raamcontract toe te wijzen budgetten; wijst er in het bijzonder op dat onderschatting van budgetten voor aanbestedingen eerlijke concurrentie belemmert omdat bedrijven minder geneigd zullen zijn offertes in te dienen voor lagere bedragen; constateert echter dat het Agentschap naar aanleiding hiervan in de loop van het derde kwartaal van 2009 een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen heeft doen uitgaan om zijn eerdere tekortkomingen ongedaan te maken;

4. merkt op dat het Agentschap nog steeds alles in het werk stelt om van de belastinginstanties van de lidstaat waar het is gevestigd het bedrag van 45000 EUR terugbetaald te krijgen dat het bij wijze van btw-vooruitbetaling had voorgeschoten;

5. neemt ter kennis dat in het begrotingsjaar 2008 bij het Agentschap een bedrag van 143818 EUR aan inkomsten uit rente is geboekt; leidt uit de jaarrekening en de omvang van de rentebetalingen af dat het Agentschap gedurende langere periodes over enorm hoge kasreserves beschikt; merkt op dat de kasreserves van het Agentschap per 31 december 20082436694 EUR bedroegen; verzoekt de Commissie na te gaan hoe de optimale toepassing kan worden gegarandeerd van het beginsel dat de beschikbare middelen op een behoeftengeoriënteerde wijze moeten worden beheerd, zoals voorgeschreven in artikel 15, lid 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002, en welke conceptuele aanpassingen nodig zijn om de kasreserves van het Agentschap duurzaam tot een minimum te beperken;

Interne controle en personeelszaken

6. feliciteert het Agentschap met het feit dat alle acht de — als "zeer belangrijk" aangemerkte — aanbevelingen van de dienst Interne audit (IAS) ten uitvoer zijn gelegd; merkt op dat deze aanbevelingen betrekking hebben op de follow-upregels voor de implementatie van standaardprocedures voor interne controle en personeelsbeheer (bijvoorbeeld personeelsbeleid, verlenging van contracten die in 2008 verstrijken, onafhankelijkheid van selectiecomités, opleidingsvoorzieningen en transparantie bij bevorderingsprocedures);

7. verwijst voor verdere, meer algemene opmerkingen bij het kwijtingbesluit naar zijn resolutie van 5 mei 2010 [6] over de resultaten, het financiële beheer en het toezicht op de agentschappen.

[1] PB C 304 van 15.12.2009, blz. 16.

[2] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[3] PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

[4] PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

[5] PB L 255 van 26.9.2009, blz. 153.

[6] Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0139 (zie bladzijde 241 van dit Publicatieblad).

--------------------------------------------------