Home

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

Publicatieblad Nr. L 252 van 25/09/2010 blz. 188 - 190


Resolutie van het Europees Parlement

van 5 mei 2010

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008,

gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2008, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap [1],

gezien de aanbeveling van de Raad van 16 februari 2010 (5827/2010 — C7-0061/2010),

gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [2], en met name op artikel 185,

gelet op Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk [3], en met name op artikel 14,

gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 [4], en met name op artikel 94,

gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0069/2010),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2008 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B. overwegende dat het Parlement op 23 april 2009 de directeur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2007 [5], en dat het in zijn bij het kwijtingsbesluit behorende resolutie met name de aandacht gevestigd heeft op het feit dat de Rekenkamer een positieve verklaring van betrouwbaarheid heeft verstrekt en geen enkele opmerking heeft geformuleerd,

1. is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2008 wettig en regelmatig is;

Prestaties

2. feliciteert het Agentschap met de aanzienlijke verbetering van zijn financiële beheer in de drie afgelopen jaren; spoort het Agentschap ertoe aan te blijven streven naar de hoogste kwaliteit op het gebied van begrotingsplanning, -uitvoering en -controle;

3. feliciteert heel in het bijzonder het Agentschap met de voltooiing van de fasen I en II van het Europees Onderzoek onder bedrijven naar nieuwe en opkomende risico's (ESENER), het opzetten van een netwerk van Europese organisaties die economische stimulansen kunnen bieden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, en het opzetten van een database van hulpmiddelen voor risicobeoordeling, in het kader van de campagne ter bevordering van de gezondheid op het werk (Healthy Workplace Campaign 2008/2009 HWC);

4. verzoekt het Agentschap in zijn bij het volgende verslag van de Rekenkamer te voegen tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het hier behandelde kwijtingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen;

Beheer van het Agentschap

5. beschouwt de vaste beheerskosten van het Agentschap als niet onaanzienlijk, in aanmerking genomen dat de raad van bestuur 84 leden telt, terwijl er slechts 64 personeelsleden zijn (cijfers voor het begrotingsjaar 2008);

Overgedragen beleidskredieten

6. neemt er nota van dat het Agentschap 3400000 EUR aan kredieten heeft overgedragen (i.e. 44 % van de beleidsuitgaven), waarvan een bedrag van ongeveer 1000000 EUR vastleggingen betrof die in hun geheel betrekking hadden op het begrotingsjaar 2009; onderstreept dat deze situatie tevens in strijd is met het jaarperiodiciteitsbeginsel; verzoekt daarom, met het oog op een goed financieel beheer, de begrotingsramingen aan te passen aan de reële behoeften; neemt evenwel nota van het antwoord van het Agentschap, dat stelt dat het door de complexiteit van de projecten veel langer heeft geduurd dan verwacht om ze af te ronden; complimenteert niettemin het Agentschap met de verbetering van zijn planning van en toezicht op de beleidsuitgaven, om te vermijden dat aan het eind van het jaar grote bedragen worden vastgelegd;

Aanbestedingsprocedure

7. neemt kennis van de door de Rekenkamer geconstateerde onregelmatigheid in de aanbestedingsprocedure (gebruikmaking van een kaderovereenkomst met overschrijding in de tijd van het vastgestelde limietbedrag); onderstreept met name dat het Agentschap zo snel mogelijk een nieuwe openbare aanbestedingsprocedure voor een nieuwe kaderovereenkomst had moeten uitschrijven; neemt evenwel nota van de rechtvaardiging van het Agentschap, dat de noodzaak onderstreept van de verdere gebruikmaking van deze kaderovereenkomst, om de subsidieregeling te vervangen zonder nadelige gevolgen voor de activiteiten van het Agentschap;

8. verwacht dat het Agentschap voor de toekomst een oplossing vindt voor het probleem van de gebruikmaking van een kaderovereenkomst voor overheidsopdrachten met overschrijding van het plafond, zodat de Europees begrotingswetgeving wordt nageleefd;

Personeel

9. stelt vast dat het Agentschap volgens zijn activiteitenverslag 2008 aan het eind van het jaar 64 medewerkers in dienst had;

Interne audit

10. erkent dat het Agentschap 19 van de 33 sinds 2006 door de dienst Interne audit gedane aanbevelingen heeft opgevolgd; constateert dat van de 14 aanbevelingen waaraan nog geen uitvoering is gegeven er 6 als "zeer belangrijk" worden beschouwd en betrekking hebben op het beheer van de verwachtingen van de belanghebbenden en de implementatie van bepaalde interne controlenormen (i.e. de oplossing van problemen in verband met individuele dossiers, het jaarverslag over de interne controle en het bevorderen van interne controleprocedures);

11. neemt er nota van dat in het laatste kwartaal van 2008 een risicobeoordeling is uitgevoerd om de prioriteiten van de audit en het auditplan van de dienst Interne audit voor de komende drie jaar vast te stellen;

12. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij het kwijtingbesluit naar zijn resolutie van 5 mei 2010 [6] over de prestaties en het financiële beheer van en het toezicht op de agentschappen.

[1] PB C 304 van 15.12.2009, blz. 49.

[2] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[3] PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1.

[4] PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

[5] PB L 255 van 26.9.2009, blz. 195.

[6] Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0139 (zie bladzijde 241 van dit Publicatieblad).

--------------------------------------------------