Home

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren /* COM/2010/0064 def. */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 1.3.2010

COM(2010)64 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 3

1 INLEIDING 3

1.1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 3

1.2 BELEIDSCONTEXT 5

1.3 UITVOERINGSBEPALINGEN 6

1.4 BESTREKEN LIDSTATEN EN ANDERE LANDEN 6

2 UITVOERING VAN DE VERORDENING 7

2.1 PROBLEMEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN 7

2.1.1 Naleving van wettelijke verplichtingen 7

2.1.2 Werklast voor rapporterende landen voor tenuitvoerlegging en regelmatige gegevensverstrekking 8

2.1.3 Procedure voor de verzameling, samenstelling en validatie van gegevens 8

2.1.4 Methodologische kwesties 9

2.2 RESULTATEN 9

2.2.1 Indiening en validatie van gegevens 9

2.2.2 Methodologische richtsnoeren 9

2.2.3 Gegevensverspreiding 10

3 CONCLUSIES 11

3.1 ONTWIKKELINGEN OP KORTE TERMIJN 11

3.2 ONTWIKKELINGEN OP LANGE TERMIJN 12

FIGUREN

Tabel 1: Naleving van de voorschriften van de verordening: indiening van gegevensverzamelingen per jaar 7

Tabel 2: Goederenvervoer over de binnenwateren per land: gegevens 2008 en groei 2007-2008. 10

SAMENVATTING

In artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren[1] is vastgelegd dat de Commissie het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op 15 oktober 2009 en na raadpleging van het Comité voor het Europees statistisch systeem (voorheen Comité statistisch programma) een verslag voorlegt over de uitvoering van de verordening. Dit verslag is bedoeld om aan die vereiste te voldoen.

In dit verslag worden de achtergronden, doelstellingen en beleidscontext van de verordening uiteengezet. Vervolgens worden kwesties besproken die verband houden met de tenuitvoerlegging ervan en worden de voornaamste resultaten beschreven. Het laatste deel bevat conclusies en blikt vooruit op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

De verordening heeft geleid tot meer gedetailleerde informatie over het Europese goederenvervoer over de binnenwateren en tot een verbetering van de gegevenskwaliteit en tijdigheid. De lidstaten hebben zich ingespannen om aan de eisen van de verordening te voldoen en de meeste ervan leveren alle vereiste gegevens binnen de vastgestelde termijnen.

1 IN LEIDING

1.1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN

Gegevens over goederenvervoer over de binnenwateren werden in 1982 voor het eerst verzameld in het kader van Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad. Deze oude richtlijn had verschillende tekortkomingen waardoor deze vervoerswijze niet goed kon worden gevolgd. Verordening (EG) nr. 1365/2006 heeft deze tekortkomingen aangepakt en gemeenschappelijke regels ingesteld voor statistieken van het goederenvervoer over de binnenwateren.

De verordening was bedoeld om de Commissie, de overige EU-instellingen, de nationale overheden en het grote publiek te voorzien van vergelijkbare, betrouwbare, geharmoniseerde, regelmatige en volledige statistieken over de ontwikkeling van het goederenvervoer over de binnenwateren in de Europese Unie.

De belangrijkste kenmerken van Verordening nr. 1365/2006 zijn als volgt samen te vatten:

- alleen lidstaten waarin het totale volume van de goederen die jaarlijks worden vervoerd (over de binnenwateren) groter is dan een miljoen ton moeten de gevraagde gegevens verstrekken;

- er moeten kwartaal- en jaargegevens worden verstrekt; om de werklast voor de lidstaten te beperken, worden geen maandgegevens gevraagd;

- er is een beperkte gegevensverzameling vastgesteld voor lidstaten waar geen internationale of doorvaart op de binnenwateren plaatsvindt, maar waar in het kader van de binnenlandse binnenvaart in totaal jaarlijks meer dan een miljoen ton goederen over de binnenwateren wordt vervoerd ;

- er is een vereenvoudigde classificatie van soorten vaartuigen en een nieuw informatieveld om onderscheid te maken tussen beladen en lege vaartuigen en containers;

- er worden ook vrachtgegevens verzameld voor containervervoer;

- de gegevens over geografische herkomst/bestemming moeten op NUTS2-niveau worden verstrekt.

1.2 BELEIDSCONTEXT

Vervoer over de binnenwateren speelt een belangrijke rol (ongeveer 5 tot 6 procent in tonkilometer) in het binnenlandse goederenvervoer in Europa.

De belangrijkste kenmerken van het vervoer over de binnenwateren in Europa zijn:

- beschikbaarheid van een uitgestrekt netwerk van waterwegen (meer dan 37 000 km); 20 lidstaten hebben binnenlandse waterwegen en 12 daarvan hebben een onderling verbonden netwerk van waterwegen;

- betrouwbaarheid, veiligheid en klein milieueffect;

- hoge mate van veiligheid; dat is met name belangrijk voor het vervoer van gevaarlijke goederen;

- laag energieverbruik; het energieverbruik per tonkilometer is ongeveer 17 procent van dat van wegvervoer en 50 procent van dat spoorvervoer.

De mogelijkheden voor het vergroten van het aandeel van de binnenvaart in het totale vervoer zijn significant; dit is met name relevant met het oog op de opstoppingen en capaciteitsproblemen waarmee andere vervoerswijzen vaak te maken hebben. Verdere ontwikkeling van de binnenvaart kan helpen de opstoppingen op het overvolle wegennet in dichtbevolkte gebieden te verminderen.

Voor de ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoersbeleid is een optimale kennis van de omvang en de ontwikkeling van het goederenvervoer over de binnenwateren vereist. In het Witboek Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen[2] is de doelstelling van het gemeenschappelijk vervoersbeleid gedefinieerd: helpen de Europeanen efficiënte en effectieve vervoerssystemen te bieden. Aan dit doel is vastgehouden in de tussentijdse evaluatie van het Witboek[3], hoewel het accent meer is komen te liggen op het verzekeren van duurzame mobiliteit in Europa. De communautaire binnenvaartstatistiek wordt gebruikt om het EU-vervoersbeleid te formuleren, volgen en evalueren, evenals het EU-beleid met betrekking tot andere onderwerpen, zoals het functioneren van de interne markt. Het verzamelen van gegevens helpt ook het vervoer over de binnenwateren te bevorderen en te integreren in de intermodale logistieke keten.

1.3 UITVOERINGSBEPALINGEN

Verordening nr. 1365/2006 verleent de Commissie uitvoeringsbevoegdheden die moeten worden uitgeoefend door middel van de comitéprocedure zoals uiteengezet in de artikelen 9 en 10. Eurostat heeft deze procedure gebruikt om een set regels aan te nemen met betrekking tot diverse aspecten van de tenuitvoerlegging. Dit is gebeurd in de vorm van verordeningen van de Commissie na advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem.

Tot dusver zijn er twee uitvoeringsverordeningen vastgesteld:

Verordening nr. 425/2007 van de Commissie[4] levert een uitgebreide set uitvoeringsregelingen, waaronder een volledige lijst met definities, toelichtingen en richtsnoeren voor gegevensverstrekking. Zij geeft ook een gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevensbestanden en het medium voor de indiening.

Verordening nr. 1304/2007 van de Commissie[5] dient hoofdzakelijk voor het vaststellen van NST 2007 als enige nomenclatuur voor vervoerde goederen.

1.4 BESTREKEN LIDSTATEN EN ANDERE LANDEN

Verordening nr. 1365/2006 is rechtstreeks en in al haar onderdelen toepasselijk in elke lidstaat en hoeft niet in nationale wetgeving te worden omgezet.

Volgens de vereisten van de verordening zijn dertien lidstaten (BE, BG, CZ, DE, FR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SK en UK) verplicht gegevens te verstrekken. Zoals in artikel 2 van de verordening is bepaald, hoeft het Verenigd Koninkrijk slechts beperkte gegevens te verstrekken.

Drie lidstaten (FI, IT en LT) verstrekken op vrijwillige basis gegevens, hoewel zij hiertoe niet verplicht zijn op grond van de verordening. Daarnaast verstrekken zes lidstaten (BE, BG, CZ, LU, HU en RO) op vrijwillige basis facultatieve gegevens (scheepsverkeer, vervoer van gevaarlijke goederen en aantal ongevallen).

Van de kandidaat-lidstaten heeft Kroatië kwartaalgegevens en de beperkte gegevensverzameling E1 verstrekt voor het referentiejaar 2007. Voor het referentiejaar 2008 heeft Kroatië alle door de verordening vereiste gegevens verstrekt en daarnaast, op vrijwillige basis, gegevens over het vervoer van gevaarlijke goederen.

2 UITVOERING VAN DE VERORDENING

2.1 PROBLEMEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN

2.1.1 Naleving van wettelijke verplichtingen

De naleving van de verplichtingen met betrekking tot gegevensverstrekking uit hoofde van de verordening is in de betreffende periode verbeterd. Alle lidstaten hebben alle verplichte gegevensverzamelingen verstrekt en slechts in enkele gevallen gebeurde dit na de in de verordening vastgelegde uiterste datum. De vertragingen hadden hoofdzakelijk te maken met de invoering van nieuwe procedures om aan de eisen van de verordening te voldoen en zullen naar verwachting spoedig tot het verleden behoren.

Tabel 1 laat de status van de gegevensverschaffing voor de periode 2007-2008 zien per gegevensverzameling en per frequentie. De gegevensverzamelingen D1 en D2 moeten elk kwartaal worden verstrekt alle andere gegevensverzamelingen eenmaal per jaar.

Tabel 1: Naleving van de voorschriften van de verordening: indiening van gegevensverzamelingen per jaar

2007 | 2008 |

Kwartaalgegevens | Jaargegevens | Kwartaalgegevens | Jaargegevens |

2008 | Groei 2007 – 2008 | 2008 | Groei 2007 – 2008 |

België | 130 350 | -3,2 % | 8 746 | -2,9 % |

Bulgarije (5) | 10 956 | +65,4 % | 2 890 | +185,9 % |

Tsjechië | 752 | -34,1 % | 28 | -23,7 % |

Denemarken | - | - | - | - |

Duitsland | 245 674 | -1,3 % | 64 056 | -1,0 % |

Estland | - | - | - | - |

Ierland- | - | - | - | - |

Griekenland- | - | - | - | - |

Spanje- | - | - | - | - |

Frankrijk | 72 807 | -4,2 % | 8 910 | -3,2 % |

Italië (1) | : | - | : | - |

Cyprus | - | - | - | - |

Letland | - | - | - | - |

Litouwen (1) | 146 | +15,7 % | 12 | +16,1 % |

Luxemburg | 10 984 | +9,9 % | 367 | +6,6 % |

Hongarije | 8 829 | +5,0 % | 2 250 | +1,7 % |

Malta | - | - | - | - |

Nederland (2) | 333 202 | -3,8 % | 44 979 | -1,9 % |

Oostenrijk | 11 209 | -7,4 % | 2 359 | -9,2 % |

Polen | 6 101 | -5,3 % | 277 | +9,7 % |

Portugal | - | - | - | - |

Roemenië | 30 295 | +3,0 % | 8 687 | +6,0 % |

Slovenië | - | - | - | - |

Slowakije | 8 371 | +4,5 % | 1 101 | +9,7 % |

Finland (1) | 335 | -28,9 % | 80 | -20,9 % |

Zweden | - | - | - | - |

Verenigd Koninkrijk (3) | 3 415 | -3,6 % | 149 | -8,3 % |

EU-27 (2)(4) | 511 442 | -2,7 % | 144 891 | +0,1 % |

Kroatië (1) | 880 | -40,0 % | 79 | -27,9 % |

(1) | Gegevensverstrekking op vrijwillige basis |

(2) | Geschatte en voorlopige gegevens |

(3) | Alleen de jaarlijkse gegevensverzameling E1 hoeft te worden verstrekt |

(4) | De Italiaanse gegevens over 2007 zijn bij de berekening van het groeipercentage buiten beschouwing gelaten |

(5) | De toename is het gevolg van het feit dat BG in 2008 is begonnen met de rapportage van doorvoergegevens |

: | Niet beschikbaar |

- | Niet van toepassing |

3 CONCLUSIES

De ervaringen met en de resultaten van de uitvoering van Verordening nr. 1365/2006 zijn over het geheel genomen positief te noemen. De goedkeuring van de verordening, de verrichte werkzaamheden en de middelen die zijn vrijgemaakt voor het opzetten van de structuren die zowel op nationaal niveau als op het niveau van Eurostat noodzakelijk waren, hebben een snelle productie van vergelijkbare en hoogwaardige resultaten mogelijk gemaakt.

De gegevensverstrekking is in de volgende twee jaren verbeterd, hoewel er nog problemen overblijven, vooral wat de vergelijkbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de gegevensverzamelingen betreft.

De meeste problemen met de uitlegging van de verordening en de verzameling, samenstelling, indiening en validering van de gegevens zijn aangepakt. De verordening heeft gezorgd voor meer beschikbare informatie over de sector en een verlichting van de werklast voor de rapporterende landen.

De verkregen resultaten kunnen onmiddellijk voor beleidsvorming worden gebruikt, en vooral voor de ontwikkeling, de uitvoering en het volgen van beleid voor de binnenvaartsector op nationaal en EU-niveau. De gegevensverspreiding via verschillende overheidsmiddelen heeft het hele proces zichtbaarder gemaakt en zorgt ervoor dat de burger een tegenprestatie ontvangt voor de gedane investeringen.

3.1 ONTWIKKELINGEN OP KORTE TERMIJN

Op korte termijn (een tot twee jaar) moet vooral aandacht worden besteed aan de volgende kwesties:

- verdere verbetering van de gegevenskwaliteit voor bepaalde elementen. De rapporterende landen moeten zich meer inspannen om de verschillen die uit de spiegelcontroles naar voren komen, te verkleinen en de verstrekking van gegevens over doorvoer te verbeteren. Dit kan worden bereikt door betere samenwerking tussen de rapporterende landen;

- uitbreiding van de EU met Kroatië. Eurostat zal deze kandidaat-lidstaat helpen met de naleving van de EU-wetgeving inzake statistieken met betrekking tot de binnenvaart.

3.2 ONTWIKKELINGEN OP LANGE TERMIJN

Verordening 1365/2007 is nog vrij recent, maar toch kunnen er al enkele mogelijke ontwikkelingen worden aangewezen:

- de kwaliteit van de verzamelde gegevens kan worden verbeterd door de geleidelijke invoering van een Europees register voor binnenvaartschepen en een extensief gebruik van River Information Services;

- de verzameling van nieuwe of meer gedetailleerde variabelen kan worden overwogen, afhankelijk van de behoeften van de gebruikers van de gegevens en de potentiële werklast voor de respondenten. Twee punten van bijzonder belang zijn: verdere uitbreiding van de gegevensverstrekking over ‘vervoer van gevaarlijke goederen’ en de verzameling van gedetailleerdere gegevens over de aard van de goederen (classificatie volgens NST 2007);

- uitbreiding van het geografisch bereik van de statistieken, mogelijk in verband met toekomstige uitbreidingen van de EU en vrijwillige medewerking van landen buiten de EU en/of internationale organisaties door middel van samenwerkingsovereenkomsten.

[1] Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (PB L 264 van 25.9.2006, blz.1).

[2] COM(2001) 370 van 12 september 2001.

[3] COM(2006) 314 van 22 juni 2006: ‘Europa duurzaam in beweging – Duurzame mobiliteit voor ons continent – Tussentijdse evaluatie van het Witboek Vervoer van 2001 van de Commissie’.

[4] Verordening (EG) nr. 425/2007 van de Commissie van 19 april 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (PB L 103 van 20.4.2007, blz. 26).

[5] Verordening (EG) nr. 1304/2007 van de Commissie van 7 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 95/64/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 91/2003 en (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad in verband met de vaststelling van NST 2007 als enige nomenclatuur voor vervoerde goederen in bepaalde vervoerswijzen (PB L 290 van 8.11.2007, blz. 14).