Home

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 7 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2010 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III - Commissie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 7 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2010 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III - Commissie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 7 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2010 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III - Commissie /* COM/2010/0383 def. */


[pic] | EUROPESE COMMISSIE |

Brussel, 12.7.2010

COM(2010)383 definitief

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 7BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2010

STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III - Commissie

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 7BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2010

STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELINGAfdeling III - Commissie

Gelet op:

- het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 106bis,

- Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1], en met name op artikel 37,

- de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, die op 17 december 2009 is goedgekeurd[2],

- de gewijzigde begroting 1/2010, goedgekeurd op 19 mei 2010,

- de gewijzigde begroting 2/2010, goedgekeurd op 16 juni 2010,

- de ontwerpen van gewijzigde begroting nr. 2/2010[3], nr. 3/2010[4], nr. 5/2010[5] en nr. 6/2010[6],

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de begroting 2010 in.

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

De wijzigingen in de algemene staat van ontvangsten en in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm. Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

TOELICHTING

INLEIDING

Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de begroting 2010 (OGB 7/2010) heeft betrekking op de invoering van een nieuwe begrotingspost 01 04 01 03 voor de garantie die de Europese Unie biedt overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en daarmee overeenstemmend een nieuw artikel 802 aan de ontvangstenzijde. Voorlopig wordt zowel voor vastleggings- en betalingskredieten als voor ontvangsten een pro-memorie-aanduiding voorgesteld. Indien noodzakelijk zal de Commissie voorstellen de nodige kredieten beschikbaar te stellen via een overdracht of een gewijzigde begroting.

OGB 7/2010 heeft geen financiële gevolgen.

FINANCIËLE STABILITEIT

Op 9 mei 2010 besloot de Raad een omvattende reeks maatregelen te treffen tot vrijwaring van de financiële stabiliteit in Europa, met inbegrip van een Europees financieel stabilisatiemechanisme gebaseerd op artikel 122, lid 2, VWEU. Dit artikel voorziet in financiële steun voor lidstaten in moeilijkheden die worden veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaat niet kan beheersen.

Dit mechanisme zal functioneren zonder afbreuk te doen aan de bestaande faciliteit voor financiële steun op de middellange termijn voor de betalingsbalans van lidstaten die niet tot de eurozone behoren.

Om deze financiële steun te verlenen zal de Commissie namens de Europese Unie geld lenen op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen. Om aan haar verplichtingen te voldoen, kan de Commissie, indien de debiteuren in gebreke blijven, tijdelijk uit haar eigen kasmiddelen zorg dragen voor de schuldendienst. Artikel 12 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van Besluit 2000/597/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen is van toepassing. Het kan in een later stadium nodig zijn de transactie in de begroting op te nemen.

Terugbetalingen na aanvankelijk betaalverzuim of eventuele ontvangsten die voortvloeien uit het uitoefenen van rechten in verband met de garantie moeten eventueel ook als inkomsten in de begroting worden opgenomen.

Voor de begrotingsstructuur van de garantie die de Europese Unie biedt, wordt daarom voorgesteld een nieuwe begrotingspost aan de uitgavenzijde in te voeren, alsook een daarmee overeenstemmend nieuw begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde.

Zoals gebruikelijk is voor begrotingsposten die verband houden met leningen zonder een specifiek garantiefonds, worden zowel de nieuwe post 01 04 01 03 als het nieuwe artikel 8 0 2 van een pro-memorie-aanduiding voorzien. Indien noodzakelijk zal de Commissie voorstellen de nodige kredieten beschikbaar te stellen via een overschrijving of een gewijzigde begroting.

[1] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[2] PB L 64 van 12.3.2010.

[3] COM(2010) 108.

[4] COM(2010) 149.

[5] COM(2010) 169.

[6] COM(2010) 315.